Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ

КУРСОВІ РОБОТИ З АУДИТУ

Аудит акціонерних товариств
Аудит нарахування податків і платежів. Аудит нарахування платежів до бюджету
Аудит основних засобів
Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками
Аудиторські послуги
Історія аудиту
Організація і методика аудиту доходів і фінансових результатів
Організація праці аудитора
Помилки і обман в аудиті
Розрахунки по страхуванню
Суб'єкти аудиторської діяльності
Управління аудиторською діяльністю в Україні

КУРСОВІ РОБОТИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Аналіз діяльності комерційного банку
Банки як учасники ринку цінних паперів
Банківські операції
Вкладні операції комерційного банку
Депозитні операції комерційних банків України
Інструменти банківського менеджменту
Кредитна політика банку
Менеджмент банківських послуг
Облік споживчих кредитів у іноземній валюті
Організація банківської діяльності та організаційна структура банку
Основні засади споживчого кредитування банками
Порівняльна характеристика міжнародних платіжних систем
Споживче кредитування банками
Управління кредитними ризиками

КУРСОВІ РОБОТИ З БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Бухгалтерські служби і облік виконання бюджету
Бюджет як об'єкт бюджетного менеджменту
Бюджет як об'єкт бюджетного менеджменту
Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації
Бюджетний дефіцит
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та можливості їх удосконалення
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів
Видатки місцевих бюджетів і раціоналізація їх використання
Вплив міжнародних фінансових центрів на економічний розвиток країн
Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів
Державна контрольно-ревізійна служба України та шляхи її вдосконалення
Державний фінансовий контроль: поняття та сутність
Держборг України
ДКРС України
Доходи і видатки Державного бюджету України
Доходи та видатки місцевих бюджетів
Доходи та видатки територіальних бюджетів
ДПС України
Економічна суть та роль бюджету України
Експертиза та перевірка в фінансовому контролі
Звітність органів казначейства про виконання державного бюджету
Звітність органів казначейства
Зміст фінансів на різних рівнях економічної системи
Зміст фінансової політики держави та її вплив на економіку, стан фінансів, соціальний розвиток
Зміст, значення й організація фінансового контролю
Кошториси бюджетних установ
Митна політика держави
Мито в системі податків
Міжнародний кредит та його вартість
Напрямок фінансового впливу на процеси суспільного розвитку
Необхідність прийняття Податкового кодексу України
Об'єкти та суб'єкти фінансового контролю: загальна характеристика
Облік грошових коштів і доходів бюджету
Облік і звітність касового виконання бюджету установами казначейської системи
Організація фінансування витрат державного бюджету
Організація, методи та види бюджетного фінансування
Платіжні баланси розвинених країн
Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів
Ревізії бюджетних установ
Ревізії та перевірки, які проводяться Державною контрольно-ревізійною службою за поданням правоохоронних органів
Фінансовий контроль, його види та методи

КУРСОВІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Баланс в обліку зарубіжних країн
Баланс у бухгалтерському обліку зарубіжних країн
Бухгалтерська звітність та її значення для управління
Бухгалтерський облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
Бухгалтерський облік при ліквідації товариства
Звіт про прибутки та збитки у бухгалтерському обліку зарубіжних країн
Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал
Інвентаризація активів і зобов'язань
Класифікація національних положень бухгалтерського обліку
Міжнародні та національні стандарти аудиту
Нетрадиційні об'єкти обліку
Облік виробництва
Облік витрат виробництва
Облік витрат на збут та адміністративних витрат
Облік витрат на збут
Облік витрат на природоохоронну діяльність
Облік витрат та собівартості
Облік витрат та собівартості
Облік витрат у нафтодобувній промисловості
Облік в'їзного і виїзного туризму
Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах
Облік власного капіталу
Облік готової продукції та її реалізації
Облік грошових документів
Облік дивідендів
Облік довгострокових активів
Облік довгострокових зобов'язань
Облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг
Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг
Облік запасів в зарубіжних країнах
Облік запасів
Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками
Облік заробітної плати
Облік і розподіл загальновиробничих витрат
Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах
Облік короткострокових позик
Облік кредитів
Облік матеріально-технічного постачання
Облік нематеріальних активів у вітчизняній та зарубіжній практиці
Облік нематеріальних активів
Облік необоротних активів
Облік основних засобів
Облік підзвітних сум
Облік постачання виробничих запасів
Облік поточної дебіторської заборгованості
Облік процесу постачання виробничих запасів
Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах
Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Облік розрахунків з постачальниками
Облік розрахунків за податками та зборами
Облік розрахунків зі страхування
Облік статутного капіталу
Облік та аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємств комунального господарства
Облік товарів
Облік фінансових вкладень підприємства у зарубіжних країнах
Облік фінансових результатів
Облікова політика в практиці зарубіжного досвіду
Облік витрат у сільському господарстві
Організація обліку праці і заробітної плати в дитячих дошкільних закладах
Особливості обліку власного капіталу
Особливості обліку розрахунків зі страхування
Прибуток на акцію у фінансовій звітності
Ситуаційний облік і аналіз страхових послуг
Ситуаційний облік та аналіз забезпеченості підприємства сфери послуг основними фондами та ефективність їх використання
Теоретичні основи фінансового обліку
Управлінський, фінансовий та податковий облік на підприємстві
Форми бухгалтерського обліку
Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4

КУРСОВІ РОБОТИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Акціонерна власність
Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки
Державне підприємництво та державна підтримка підприємницької діяльності
Державне регулювання будівельного комплексу
Державне регулювання фондового ринку
Зовнішній державний борг та перспективи його зменшення в Україні
Конкурентоспроможність економіки України
Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні
Напрямки і завдання інвестиційної політики України на 2004-2015 рр.
Податкова політика України
Політика соціального захисту в Україні
Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки
Проведення єдиної регуляторної політики в Україні
Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки
Прогнозування соціально-економічного розвитку
Програмування в системі державного регулювання економіки
Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки
Регулювання платіжного балансу
Регулювання соціально-економічного розвитку
Реформування аграрного сектору економіки
Соціально-економічна характеристика глобалізації
Фінансова система та соціально-економічна стабільність
Фінансові засади здійснення господарської діяльності в збройних силах України
Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання економіки
Фіскальна політика України 2004-2007 років

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Авансовий капітал підприємства та підвищення ефективності його використання
Аналіз економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Аналіз сировинної бази та закупівельної діяльності на підприємстві
Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання
Використання оборотних коштів
Використання принципів мотивації у діяльності підприємства
Виробнича потужність підприємства та методичні принципи її розрахунку
Виробнича потужність підприємства
Виробнича програма підприємства та технології її складання
Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства
Витрати виробництва і прибуток фірми
Витрати виробництва
Витрати і собівартість продукції
Відтворення основних виробничих засобів в аграрних підприємствах та його забезпечення на розширеній основі
Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства
Джерела і шляхи зниження собівартості продукції
Діловий етикет в умовах здійснення інноваційної діяльності
Доходи торговельного підприємства від реалізації товарів та резерви їх зростання
Екологічна стратегія підприємства та фактори, які її визначають
Економічна сутність прибутку підприємства
Економічний механізм логістики
Економічні засади функціонування господарських товариств та шляхи підвищення ефективності їх організаційної діяльності
Економічні засади функціонування приватних підприємств та шляхи оптимізації їх операційної діяльності
Економічні засади функціонування фермерських господарств та підвищення їх операційної діяльності
Етика підприємницької діяльності
Ефективність використання оборотних коштів підприємства
Ефективність відтворення та використання основних фондів
Заробітна плата, її форми та функції
Зарубіжний досвід роботи з персоналом
Зарубіжний досвід формування та використання персоналу
Збутова політика підприємства
Земельні ресурси та їх використання
Зовнішнє середовище функціонування аграрних підприємств та його вплив на їх економічний стан
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Інвестиційні ресурси
Капітальне будівництво
Малий бізнес в Україні
Малі підприємства
Методи діагностування кризового стану підприємства
Методи оцінки та відбору персоналу підприємства
Натуральні і грошові показники продукції промисловості, будівництва і матеріально-технічного забезпечення
Науково-технічний прогрес
Нормування оборотних коштів підприємства
Оборотний капітал аграрного підприємства та обґрунтування його раціонального співвідношення з основним виробничим капіталом
Оборотні засоби на підприємстві
Оборотні кошти підприємства
Оборотні фонди підприємства
Оплата праці на підприємстві
Організаційні форми підприємства
Організація виробництва
Організація праці на підприємстві
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень
Оцінка трудового потенціалу підприємства
Персонал підприємства
Підприємство як суб'єкт господарювання
Планування діяльності підприємства
Планування збільшення обсягів та прибутковості продаж
Показники ефективності використання оборотних активів торгівельного підприємства
Показники фінансового стану підприємства
Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства
Поняття, склад і структура інвестицій
Правові основи функціонування підприємства в сучасній системі господарювання
Прибуток аграрних підприємств, його формування, фактори та шляхи збільшення
Продуктивність праці персоналу підприємства
Продуктивність праці
Рекламна підтримка інновацій підприємства
Ринок капіталів і позичковий відсоток
Розробка бізнес-плану
Собівартість продукції та чинники її зниження
Структура оборотних коштів та її динаміка на підприємствах різних галузей економіки
Сутність і структура капітальних вкладень
Теоретико-методологічні основи організації управління підприємством
Техніко-технологічна база виробництва
Управління підприємствами різних форм власності
Управління підприємством
Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
Форми і системи оплати праці
Формування асортименту в магазині "Троянда"
Формування асортименту в магазині
Формування прибутку підприємства
Формування собівартості продукції
Формування та розподіл прибутку підприємства
Характеристика закритого акціонерного товариства "Луцьк Фудз"
Характеристика та класифікація сучасних підприємств
Якість та конкурентоспроможність продукції

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Державна політика зайнятості
Державні доходи населення
Контрактна форма оплати праці
Основні заходи підвищення та зміцнення трудового потенціалу України
Особливості формування ринку праці в умовах перехідної економіки
Поняття і сторони соціального партнерства у сфері праці
Професійна орієнтація, підготовка і перепідготовка незайнятого населення
Соціально-трудові відносини як вид соціальних відносин
Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК
Фінансування соціального захисту від безробіття

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Державна контрольно-ревізійна служба України
Державний фінансовий контроль
Експертиза та перевірка як форми фінансового контролю
Об'єкти та суб'єкти фінансового контролю
Податковий аудит як форма фінансового контролю

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Акціонерний капітал та його ринкова вартість
Амортизаційна політика
Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства
Аналіз фінансової звітності підприємства
Банкрутство у зарубіжних країнах
Боргові зобов'язання у практиці розрахунків підприємств
Вихідні грошові потоки та механізм управління ними
Доходи сільськогосподарських підприємств
Загальна концепція управління прибутком
Зарубіжний досвід розрахунків підприємств
Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства
Комерційний кредит
Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій. Прибуток підприємства та система показників, які розраховуються на його основі. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
Модель фінансової діяльності підприємства
Оперативний контроль за надходженням виручки від реалізації. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Внутрішні джерела фінансової санації
Операції на товарній біржі у господарській діяльності підприємств
Оподаткування бартерних операцій
Оподаткування прибутку підприємства
Організація фінансової діяльності підприємства
Оцінка вартості підприємства
Планування прибутку та рентабельності. Оцінка фінансової стійкості, стабільності та рентабельності підприємства. Порядок проведення фінансової санації та проект фінансового оздоровлення підприємства
Планування прибутку та рентабельності. Оцінка фінансової стійкості, стабільності і рентабельності підприємства. Порядок проведення фінансової санації та проект фінансового оздоровлення підприємства
Плата за землю
Платіжна дисципліна
Податковий кредит
Податкові пільги
Позичковий капітал підприємства
Порівняльний аналіз довгострокових джерел фінансування діяльності підприємства
Порівняльний аналіз різних джерел фінансування діяльності підприємства
Портфель цінних паперів підприємства
Сутність акціонерного капіталу
Умови прибутковості роботи підприємства. Методи фінансового планування в зарубіжних фірмах. Економічна сутність санації підприємств та прийняття рішення про її проведення
Управління дебіторською заборгованістю підприємства
Фінансове забезпечення простого відтворення засобів підприємства (амортизаційна політика)
Фінансовий аналіз показників діяльності підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Формування та використання доходів від операційної діяльності
Формування фінансових ресурсів підприємства
Ціноутворення на підприємстві

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ

Адміністрування місцевих податків та зборів в Україні
Акцизний збір та його роль у доходах бюджету
Бюджетна система та міжбюджетні відносини
Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки
Бюджетне фінансування освіти
Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації
Бюджетний дефіцит: поняття, види та методи оптимізації
Бюджетний дефіцит
Виручка підприємства
Вплив міжнародних фінансових центрів на економічний розвиток країн світу
Вплив фінансової кризи на валютну політику держави
Грошова маса та швидкість обігу грошей
Державна податкова служба України
Державний борг в Україні та його соціально-економічні наслідки
Державний борг України
Державний бюджет України
Державний кредит
Державні цільові фонди у Державному бюджеті
Джерела покриття бюджетного дефіциту
Дивідендна політика підприємства і структура капіталу
Дивідендна політика підприємства
Діяльність Державної податкової служби України
Доходи державного бюджету
Доходи і видатки Державного бюджету України
Доходи і видатки Державного бюджету України
Доходи та видатки місцевих бюджетів
Доходи та видатки місцевих бюджетів
Доходи та видатки територіальних бюджетів
Економічна суть та роль бюджету
Економічна суть та функції бюджету
Загальнодержавні фінансові ресурси
Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів
Зміст фінансів
Зміст фінансового контролю
Інвестиційні фонди
Інфраструктура фінансового ринку
Комерційні банки
Кредитний ринок України в умовах інтеграції до світової фінансової системи
Майнове страхування в умовах ринку
Майнове страхування
Медичне страхування
Методи оптимізації бюджетного дефіциту
Митна політика держави та її цілі
Митний контроль як важливий елемент діяльності митних органів
Мито в системі непрямих податків в Україні
Мито в системі непрямих податків
Міжбюджетні відносини в Україні
Міжбюджетні відносини
Місцеві податки і збори
Місцеві фінанси: сутність, структура і принципи формування ресурсів
Місцеві фінанси
Моделі фінансових відносин
Необхідність прийняття нового Податкового кодексу України
Неподаткові надходження до бюджетів
Непрямі податки в Україні та напрямки їх удосконалення
Оподаткування малого бізнесу
Оподаткування операцій з цінними паперами
Оподаткування підприємницької діяльності
Оподаткування прибутку юридичних осіб
Оподаткування прибутку
Оподаткування фонду оплати праці
Оподаткування юридичних осіб
Організація діяльності Пенсійного фонду України
Особисте страхування
Оцінка вартості міжнародного кредиту
Пенсійний фонд України
Пенсійний фонд, його формування та використання
Платіжний баланс країни
Податки в системі державних доходів
Податки в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства
Податки з юридичних осіб
Податки і податкова політика
Податкова служба України
Податковий аудит в умовах дерегулювання підприємницької діяльності
Податковий аудит
Податок на прибуток підприємств
Позабюджетні фонди, їх призначення та виконання
Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів
Прибуток підприємства
Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір
Пряме оподаткування
Прямі податки
Ресурсні платежі
Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави
Роль внутрішніх та зовнішніх запозичень у формуванні фінансових ресурсів держави
Селищні бюджети
Система оподаткування прибутку
Система оподаткування прибутку
Система прямого оподаткування в Україні
Система фінансового контролю в Україні
Склад доходів та видатків бюджету
Склад та структура дохідної і видаткової частини Державного бюджету України
Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів
Стан та перспективи розвитку страхового ринку України
Страховий ринок в Україні
Сутність бюджету як економічної категорії
Сутність, призначення і форми державного кредиту
Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України
Суть і функції фінансів
Суть фінансів
Управління фінансами транснаціональних корпорацій
Фінанси малих підприємств
Фінанси суб'єктів господарювання
Фінансова дестабілізація в Україні в першій половині 90-х років
Фінансова діяльність малих підприємств
Фінансова діяльність підприємств та організацій
Фінансова політика держави в умовах ринкової трансформації
Фінансова політика держави
Фінансова система ринкової економіки
Фінансова система України та її структура
Фінансовий вплив на процеси суспільного розвитку
Фінансовий контроль, його зміст і призначення
Фінансовий контроль
Фінансовий ринок України
Фінансові ресурси держави
Фінансові ринки та особливості формування їх сучасної моделі
Фінансування загальної середньої освіти в Україні
Форми і методи страхового захисту
Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів
Функції фінансів
Характер і форми взаємовідносин між бюджетами

Курсові роботи з дисципліни "ГРОШІ, БАНКИ ТА КРЕДИТ"

Банківські ризики
Грошова маса і швидкість обігу грошей
Інфляція та грошові реформи
Особливості грошового обігу в Україні
Походження та сутність банків
Роль спеціалізованих небанківських фінансових установ у перерозподілі грошових ресурсів держави
Розрахунки за допомогою пластикових карток та перспективи їх розвитку

КУРСОВІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Вільні економічні зони і ТПР у ринковій трансформації економіки України
Глобалізація та економіка України
Глобалізація фінансової системи України
Державне регулювання інвестиційних процесів
Економічна ефективність ЗЕД підприємства
Європейська валютна інтеграція
Європейський валютний союз: проблеми та перспективи
Зовнішня торгівля та економічне зростання
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічний контракт з експорту цукру
Зовнішньоекономічні зв'язки Китаю
Зовнішньоторговельна політика України
Інноваційні процеси в економіці України
Міжнародна торгівля сировиною: аналіз сучасного світового ринку
Міжнародна торгівля
Міжнародний кредит
Міжнародний поділ праці
Міжнародний франчайзинг
Міжнародні платіжні системи
Напрямки розвитку зовнішньоекономічних відносин України з Казахстаном
Нью-йоркський міжнародний фінансовий центр
Облігації як інструмент міжнародного інвестування
Проблеми міжнародної (трудової) міграції в сучасних умовах
Регіональні та міжрегіональні організації країн, що розвиваються
Ризики у міжнародній інвестиційній діяльності
Ринок міжнародних інвестицій
Розвинуті країни світу
Спільні підприємства в Україні
Спільні підприємства
Сучасна зовнішньоторговельна політика України
Тенденції розвитку міжнародного поділу праці в сучасних умовах
Україна в європейських інтеграційних процесах
Характеристика інвестиційного клімату в Україні

КУРСОВІ РОБОТИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Аналіз динаміки ВВП в Україні
Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні
Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання
Антимонопольна політика України
Безробіття як форма макроекономічної нестабільності
Валютно-кредитне регулювання інвестиційних процесів
Види, цілі та інструменти макроекономіки
Відтворення трудових ресурсів
Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики
Гранична схильність до споживання
Державна власність
Державне регулювання економіки в умовах ринку
Державний борг
Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації
Динаміка ВВП в Україні
Динаміка і структура споживання в Україні
Динаміка сукупної пропозиції в Україні
Економічні аспекти освіти
Інфляція витрат в Україні
Інфляція попиту в Україні
Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги
Людський капітал та його розвиток
Макроекономічна рівновага
Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку
Методи обчислення ВВП
Модель IS-LM та її використання в Україні
Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України
Податкова система та інфляція
Прожитковий мінімум і соціальний захист населення
Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу
Ринки капіталу та інвестицій
Ринок з асиметричною інформацією
Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України
Система національних рахунків та її використання в Україні
Соціальний захист населення

КУРСОВІ РОБОТИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Аналіз конкуренції в галузі
Атестація персоналу
Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Використання функцій управління на підприємстві ТЗОВ "Троянда"
Внутрішнє середовище організації
Вплив структури трудового колективу підприємства на його діяльність
Державні цінні папери
Ефективність управління організацією
Зовнішнє середовище організації
Зовнішнє середовище підприємства
Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством
Історія розвитку теорії управління та менеджменту
Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"
Керівництво та лідерство в закладах охорони здоров'я
Менеджмент АТЗТ "Агент"
Менеджмент як теорія і практика управління
Методи управління підприємством у сучасних умовах
Методологія організаційної системи управління персоналом
Мотивація персоналу на підприємстві
Мотивація як функція менеджменту
Організаційна структура управління споживчою кооперацією
Організаційні структури
Організаційно-розпорядчі методи на підприємстві АТЗТ "Агент"
Організаційно-розпорядчі методи управління на підприємстві АТЗТ "Агент"
Організація виробничого процесу на Любомльському хлібозаводі
Організація і контроль виконання Державного бюджету України
Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади
Організація управління акціонерним товариством
Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень
Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи
Прийняття стратегічних рішень. Критерій альтернатив
Прийняття та реалізація управлінських рішень
Прийняття рішень як складова управлінського циклу
Прийняття управлінських рішень
Проблеми мотивації як функції менеджменту в управлінні підприємством
Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі
Розвиток ділової кар'єри на підприємстві
Розробка системи менеджменту в організації
Розробка системи менеджменту на ПП "Інтро"
Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери
Соціально-психологічні методи управління ТзОВ "Троянда"
Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"
Стратегічне планування
Сутність, значення та основні завдання ситуаційного аналізу підприємства
Управління бюджетом
Управління кадровою політикою закладів охорони здоров'я
Управління конфліктами в закладах охорони здоров'я
Управління матеріальними ресурсами на підприємстві
Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"
Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"
Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
Управління якістю виробництва продукції на ВАТ "ГаличФарм"
Фінансування бюджетних витрат через органи Державного казначейства України
Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "ЛуАЗ"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Створення ефективного менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Волиньгеопроект"
Формування принципів менеджменту на підприємстві СГ ТЗоВ "Агропродторг"
Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Квантор"
Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Функції менеджменту
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцькпластмас"
Характеристика менеджменту ВАТ "Любешівська ПМК-199"
Характеристика менеджменту ВАТ "Спектр"
Характеристика менеджменту ВАТ Луцького комбікормового заводу
Характеристика менеджменту ТзОВ "Etna-soft"
Характеристика менеджменту ТзОВ "Сталкер"
Характеристика менеджменту ТзОВ "Троянда"
Шведська та фінська школи менеджменту

КУРСОВІ РОБОТИ З МАРКЕТИНГУ І РЕКЛАМИ

STP-маркетинг
Вибір цільового ринку і позицiювання фірми на ринку
Вимірювання і прогнозування попиту
Глобальний маркетинг
Дослідження конкурентів та конкурентності
Дослідження товарних ринків
Засоби розповсюдження рекламної інформації
Комплекс маркетингових комунікацій на підприємстві
Конкурентоспроможність товарів виробничого призначення та методи її оцінки
Маркетинг в Україні
Маркетингова діяльність на ВАТ "Електротермометрія"
Маркетингова діяльність на ВАТ "Луцький підшипниковий завод"
Маркетингова діяльність на різних етапах життєвого циклу товару
Маркетингова діяльність на ТзОВ " Олімп"
Маркетингова діяльність підприємства на зовнішньому ринку
Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"
Маркетингова програма
Маркетингове дослідження конкурентоспроможності
Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації
Маркетингові дослідження на підприємстві
Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"
Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"
Методи вимірювання та прогнозування попиту
Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках
Напрями маркетингових досліджень
Організації розповсюдження товарів через посередників
Організація збору та аналізу інформації про зарубіжні ринки
Основні засоби розповсюдження рекламної інформації
Оцінка якості продукції на підприємстві
Персональний продаж
Планування маркетингових досліджень
Планування маркетингової діяльності підприємства
Планування маркетингу
Планування нових товарів виробничого призначення
Попит і пропозиція на українському молодіжному музичному ринку
Реклама в мережі Інтернет
Реклама на промисловому ринку
Реклама як вид діяльності
Реклама як засіб просування товарів
Рекламне звернення як основний компонент рекламної діяльності
Рекламування товару
Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"
Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"
Розробка маркетингових заходів для ТзОВ "Світанок"
Розробка маркетингової стратегії на підприємстві "Юнівест Маркетинг"
Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку
Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"
Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства "Луцький підшипниковий завод"
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства ТзОВ "Сталкер ІТК"
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства
Сегментація ринку
Система маркетингової інформації у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Способи посилення експресії в рекламних текстах
Становлення та розвиток маркетингу в Україні
Стратегічне планування маркетингової діяльності підприємства на зовнішньому ринку
Стратегія виходу на новий ринок
Стратегія маркетингу на ВАТ "Електротермометрія"
Сутність маркетингового дослідження
Формування комплексу маркетингових заходів для ВАТ "Спектр"
Формування ціни на конкурентному ринку
Франчайзинг в організації процесу розподілу продукції
Ціна як інструмент маркетингової політики

КУРСОВІ РОБОТИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

Аналіз грошового ринку України
Безробіття та ціноутворення на ринку праці
Бюджетне обмеження
Варіація факторів виробництва. Оптимум товаровиробника
Виробництво та виробничі функції
Вторинний ринок праці
Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки
Досконалий і недосконалий ринок праці
Еластичність попиту та пропозиції: загальна характеристика
Еластичність попиту та пропозиції
Зовнішні ефекти та їх регулювання
Конкуренція і монопсонія на ринку праці
Механізм ринкової рівноваги
Монополія на ринку праці
Монополія на ринку праці
Неринкове ціноутворення
Організаційно-правові форми підприємства
Особливості монополії на ринку праці
Особливості поведінки фірми в різних ринкових структурах
Особливості попиту в Україні
Підприємство на ринку ресурсів
Попит і пропозиція в ринковій економіці
Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень
Попит і пропозиція на ринку праці України
Попит і пропозиція на ринку праці
Попит і пропозиція на ринку ресурсів
Попит і пропозиція
Попит та споживання домогосподарств
Природні монополії
Ринкова конкуренція
Ринок праці та профспілки
Розмір фірми та ефект масштабу виробництва
Система економічних відносин
Споживчі ринки України
Сутність попиту
Теорія ринкового попиту та еластичності
Теорія фірми
Урядова політика на ринку регулювання ціни, дотацій, квот, мита, податків і субсидій
Фірма в умовах олігополії
Функції корисності, сукупна та гранична корисність
Цінова дискримінація
Ціноутворення в різних системах ринку (монополія, чиста монополія, конкуренція)
Ціноутворення в умовах монополізму
Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції
Чиста монополія

КУРСОВІ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бізнес-план приватної клініки
Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків
Економічний ризик та методи його аналізу
Основи підприємницької діяльності
Основні функції підприємництва
Особливості світових моделей ринкової економіки
Роль підприємницької діяльності у розвитку економіки
Роль підприємства у розвитку економіки України
Форми підприємницької діяльності

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Аграрне виробництво
Акціонерна форма власності
Банки, їх види та функції у ринковій економіці. Особливості розвитку банківської системи в Україні
Банківська та грошова системи України
Банківський кредит: економічна суть та загальні засади розвитку
Безробіття в Україні
Біржа праці
Виникнення та функціонування ринку
Виробництво і споживання
Відносини власності в Україні
Відносини власності
Внутрішнє і зовнішнє середовище організації
Вплив глобалізації на показники зайнятості та бідності: міжнародні зіставлення
Вплив кредитної системи на грошовий обіг
Господарюючі системи з ринковою економікою
Гроші в ринковій економіці
Гроші, закономірності виникнення, суть, еволюція і форми
Гроші, їх сутність і основні функції
Грошова маса та попит і пропозиція грошей
Грошова реформа в Україні
Грошово-кредитне регулювання
Державне регулювання економіки
Державне регулювання приватизації в Україні
Діяльність комерційних банків
Дохід підприємства
Еволюція грошових систем
Економічна роль держави в ринковій економіці
Економічний кругообіг
Економічний прогрес
Електронні гроші
Ефективне використання економічних ресурсів
Загальна характеристика ринкової економіки
Зайнятість населення. Регулювання та сприяння зайнятості
Зайнятість населення
Закономірності виникнення, суть, еволюція, форми грошей
Заробітна плата в ринковій економіці
Зовнішній сектор розвитку національних економік
Інвестиції та їх роль в економічному зростанні
Інфляція: сутність, види, причини і наслідки
Інфраструктура ринку: суть та основні елементи
Інфраструктура ринку
Капітал підприємства
Кейнсіанство та необхідність проведення державної стабілізаційної політики
Класична кількісна теорія грошей
Конкуренція
Кредит та його форми
Кредитна система ринкового господарства
Кредитна система України
Кредитний механізм ринкової економіки
Кредитування підприємств
Людина в економіці
Макроекономічна динаміка
Маркетингова політика підприємства
Менеджмент фірми: соціально-економічний аспект
Механізм впливу на економічну динаміку у теорій монетаризму
Механізм формування та використання доходів у ринковій економіці
Механізм функціонування ринку
Міжнародний рух капіталу
Місце та роль власності в економічній системі
Моделі економічних систем ринкової економіки
Монетарна модель макроекономічної рівноваги
Монополія
Науково-технічна революція та її роль в економічному прогресі
Науково-технічна революція
Національний доход
Нерівність розподілу доходів у суспільстві
Нормування оборотних коштів
Організаційно-фінансові аспекти оренди державного майна в Україні
Особливості міжнародного руху капіталу
Особливості розвитку акціонерних товариств
Особливості розвитку акціонерної власності в Україні
Перехідна економіка
Підприємництво: економічна суть, функції і форми
Підприємство в економічній системі
Підприємство в сучасній системі господарювання
Позичковий капітал
Поняття безробіття
Поняття суспільного виробництва
Поняття товарного виробництва
Правовий захист конкуренції
Проблеми та перспективи формування ринкових відносин в Україні
Процес приватизації власності
Регулювання грошового обігу
Реформування аграрних відносин в Україні
Реформування власності
Ринкова система господарювання
Ринкова ціна і механізм ціноутворення
Ринковий механізм
Ринок грошей та закономірності його розвитку
Ринок енергоресурсів України
Ринок праці України, його становлення та роль в економіці
Ринок праці: суть, рівновага та моделі
Ринок праці
Ринок цінних паперів в Україні
Ринок цінних паперів України
Ринок цінних паперів
Ринок як форма організації суспільного виробництва. Інфраструктура ринку
Ринок як форма організації суспільного виробництва
Рівновага на ринках благ, грошей та капіталу (ІS-LM модель)
Розвиток експортного потенціалу України в умовах глобалізації
Роль інвестицій в економічному зростанні
Світове господарство
Світовий ринок
Система грошового обігу та еволюція його типів
Система підприємництва в Україні
Система розподілу доходів
Системи і форми заробітної плати
Сімейні доходи та екологічний стан суспільства
Соціальна допомога і пенсійне забезпечення
Соціальна інфраструктура в ринковій економіці
Соціальний захист в ринковій економіці
Соціально-економічні відносини
Споживчий комплекс національної економіки
Становлення сучасних форм господарювання в сільському господарстві
Суспільне виробництво
Сутність і функції грошей
Суть і необхідність фінансів
Суть, види і функції банків
Сучасна структура й основні риси світової економіки
Теорія граничної корисності блага, кардиналістська і ординалістська версія
Теорія державного регулювання Д.Кейнса та її роль в економічній науці та економічній політиці
Типи і функції комерційних банків та їх роль у ринковому господарстві
Тіньова економіка
Товарне виробництво
Трудовий потенціал України: структура, динаміка та використання
Фіскальна політика
Формування ринку праці в Україні
Школи економічної теорії
Якість життя населення

Курсові роботи з РПС

Агропромисловий комплекс України
Господарський комплекс Подільського економічного району
Господарський комплекс Херсонської області
Ґрунтові ресурси України
Економічна характеристика Волинської області
Економічна характеристика Закарпатської області
Економічна характеристика Карпатського економічного району
Економічна характеристика Карпатського регіону
Економічна характеристика тваринництва Волинської області
Економічний механізм раціонального використання природних ресурсів
Надрові ресурси України
Населення і трудові ресурси Львівської області
Особливості територіальної і галузевої структури народного господарства Харківської області
Охорона природи і раціональне природокористування
Паливно-енергетичний комплекс Західного економічного макрорайону
Південний економічний макрорайон
Природні ресурси України
Природно-ресурсний потенціал Миколаївської області
Природно-ресурсний потенціал Херсонської області
Проблеми використання і охорона природних ресурсів Луцького району
Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил
Розвиток і розміщення автомобільного транспорту України
Розвиток і розміщення будівельної промисловості України
Розвиток і розміщення металургії в Україні
Розміщення галузей транспортного комплексу України
Розміщення продуктивних сил Херсона
Розміщення текстильної промисловості Україні
Суть і роль торгівлі в народному господарстві

КУРСОВІ РОБОТИ З СТАТИСТИКИ

Абсолютні та відносні величини
Медична статистика
Статистика трудових ресурсів

 

КУРСОВІ РОБОТИ З ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Динаміка фізичного розвитку школярів
Здоровий спосіб життя
Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки
Мотивація спортивної діяльності спортсмена
Оздоровча фізична культура в умовах проживання на радіоактивно забруднених територіях
Професійна фізична підготовка
Професійне самовиховання вчителя фізичного виховання
Психологічні особливості тренувального процесу у спорті
Розвиток гнучкості у школярів
Розвиток національної системи фізичного вдосконалення
Розвиток спритності у футболістів
Розвиток фізичного виховання в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.
Розвиток швидкості у футболістів
Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві
Фізична культура як засіб попередження хвороб
Фізична підготовка юних волейболістів
Фізичне виховання запорозьких козаків
Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури
Фізкультура і спорт на Волині

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Фізична реабілітація при гінекологічних захворюваннях
Фізична реабілітація при дитячому церебральному паралічі
Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей
Фізична реабілітація при інсульті
Фізична реабілітація при плевриті
Фізична реабілітація при порушеннях зору
Фізична реабілітація при сколіозі
Фізична реабілітація при травмах спинного мозку
Фізична реабілітація при цукровому діабеті
Фізична реабілітація хворих при холециститі

КУРСОВІ РОБОТИ З ПЕДАГОГІКИ

Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою
Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності
Вивчення будови слова в другому класі
Вивчення української літератури в контексті світової
Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі
Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці
Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів
Вплив середовища на розвиток особистості
Вплив сімейного виховання на дитину
Вплив сімейного середовища на дитину
Громадянське виховання старшокласників
Дидактичні ігри на уроках біології
Дитячий фольклор на уроках музики в початкових класах
Добір методів і прийомів навчання
Екологічне виховання дітей дошкільного віку
Естетичне виховання в сім'ї
Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї
Естетичне виховання учнів різних вікових груп
Естетичне виховання учнів у праці
Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці
Інноваційні технології навчання
Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі
Метод прикладу у педагогіці
Методи роботи з батьками молодших школярів
Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"
Методика використання наочних посібників на уроках природознавства
Методика навчання розв'язування задач на рух
Мовна культура вчителя
Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору
Народна педагогіка
Народні ігри з математичним змістом у вихованні дітей дошкільного віку
Національна концепція Софії Русової у початковій школі
Національне виховання
Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства
Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою засобами народознавства
Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з українським писанкарством
Організація роботи в школах-інтернатах
Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства
Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці
Особливості екологічного виховання учнів різних вікових груп
Особливості екологічного виховання учнів
Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи
Особливості особистісно-орієнтованого підходу до підвищення кваліфікації вчителя у міжкурсовий період
Педагогічна етика та педагогічний такт
Педагогічна спадщина Г.Сковороди
Педагогічна спадщина Сухомлинського
Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених
Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення
Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання
Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань
Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі
Розпис по дереву
Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу
Способи організації ігрової діяльності на уроках у початковій школі
Спостереження над мовою як метод навчання
Сучасні підходи до навчання рідної мови в школі
Сюжетно-рольові ігри
Танець модерн
Теоретичні аспекти шкільної соціалізації
Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах
Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка
Учнівське самоврядування
Форми і методи навчання на уроках образотворчого мистецтва
Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту
Формування взаємовідносин в учнівському колективі
Формування виховного колективу
Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів
Формування культури поведінки молодших школярів
Формування навчального плану у ВНЗ
Формування стосунків між дітьми дошкільного віку
Християнська мораль

КУРСОВІ РОБОТИ З ПСИХОЛОГІЇ

Агресія
Акцентуації характеру і девіантна поведінка
Акцентуації характеру підлітків і особливості спілкування
Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста
Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією
Вивчення особистості в дошкільному віці
Вивчення особистості підлітка
Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів
Вплив колективу на формування особистості школяра
Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності
Вплив реклами на формування гендерних стереотипів
Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях
Вплив формальних та неформальних груп на процес соціалізації підлітків
Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці
Девіантна поведінка
Депресія
Діагностика агресивності старшокласників
Діагностика готовності дитини до навчання в школі
Діагностика креативності
Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці
Діагностика психологічного клімату в малих групах
Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра
Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра
Діагностика уваги молодших школярів
Дослідження страху
Дружба і любов у ранній юності
Егоцентризм в організації мовних дискурсів
Емоційність лідерів старшокласників
Емпатія в міжособистісних стосунках
Когнітивна психотерапія
Комунікативні особливості творчо обдарованих підлітків
Конфліктність підлітків, схильних до девіантної поведінки
Копінг
Лідерство в молодшому шкільному віці
Лідерство і девіантна поведінка
Лідерство у підлітковому віці
Людська пам'ять і процес навчання
Матеріальні та духовні цінності людини
Методи вивчення мислення молодших школярів
Методи вивчення особистості дорослої людини
Методи вивчення особистості молодшого школяра
Мистецтво як засіб подолання вад особистісної сфери
Міжособистісні стосунки. Конфліктність
Мотивація досягнення успіху
Мотивація пізнавальної діяльності
Мотивація поведінки особистості
Недоліки характеру дітей
Нові технології навчального процесу у початковій школі
Особливості міжособистісних стосунків як проявів характеру і способів взаємного впливу
Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів
Поведінкові бар'єри спілкування
Причини потрапляння до алкогольної залежності
Причини потрапляння до наркотичної залежності
Професійна психологія особистості
Професійне самовизначення старшокласника
Професійне самовизначення старшокласників
Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку
Психодіагностика мовленнєвого розвитку молодших школярів
Психодіагностика пам'яті молодшого школяра
Психодіагностика свідомості дорослої людини
Психокорективна робота з важковиховуваними школярами
Психологічні особливості і зв'язок показників пам'яті з розвитком мови у дітей дошкільного віку
Психологічні особливості переживання депресивних станів вихователями
Психологічні чинники суїцидальної поведінки
Психологія школяра
Психофізіологічна характеристика інтелектуальних і творчих здібностей
Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів
Розвиток дітей дошкільного віку
Розвиток особистості дитини засобами мистецтва
Самовизначення дошкільників
Самооцінка та рівень домагань як фактори мотивації
Сексуальна поведінка
Сім'я як об'єкт соціально-психологічної роботи
Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці
Суїцид неповнолітніх
Сформованість егоїзм-альтруїзм у сучасних юнаків
Темперамент і девіантна поведінка
Тестування молодших школярів
Типи темпераменту і особливості їх прояву в молодшому шкільному віці
Успішність спілкування
Уявлення батьків про готовність дітей до шкільного навчання

КУРСОВІ РОБОТИ З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Вулична робота: соціально-педагогічний аспект
Девіантна поведінка підлітків
Дитячий суїцид
Діти вулиці
Духовне формування особистості
Засоби масової інформації в системі формування світогляду юнацтва
Захист дитячої обдарованості
Захист прав дитини в Україні
Ігрова діяльність як засіб соціалізації школярів
Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття
Лідерство та організаторські здібності
Молодіжна політика України
Насилля над дітьми
Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей
Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями
Особливості соціалізації дитини в різних типах сімей
Особливості соціально-педагогічної діяльності в палацах та будинках дитячої творчості
Підготовка молоді до шлюбу і формування сім'ї
Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей
Робота з важковиховуваними дітьми
Роль батьків у навчальній діяльності учнів
Роль соціального педагога у формуванні підлітка у літньому таборі на засадах християнської моралі
Сексуальні перверсії
Сім'я і злочинність неповнолітніх
Соціалізації дитини в сім'ї
Соціалізація дитини в сім'ї та дитячих закладах
Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї
Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді
Соціальна робота в сім'ї
Соціальна робота з "дітьми вулиці"
Соціальне сирітство
Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою
Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність
Соціально-педагогічна робота з ВІЛ-інфікованими клієнтами
Субкультура ЕМО
Суїцид підлітків та молоді як прояв соціальної дезадаптації
Технології соціальної роботи з надання допомоги малозабезпеченим сім'ям
Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу
Технології формування та розвитку творчої особистості в соціально-педагогічній діяльності
Філософія соціальної роботи в Україні
Функції соціально-педагогічної діяльності

 

КУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВА

КУРСОВІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративна відповідальність військовослужбовців
Адміністративна відповідальність за порушення прав споживачів
Адміністративна відповідальність за прояв неповаги до суду
Адміністративна нормотворчість
Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг
Адміністративне судочинство в Україні (другий варіант)
Адміністративне судочинство в Україні
Адміністративне судочинство в Україні
Адміністративний нагляд ОВС
Адміністративний примус
Адміністративний статус Державної архівної служби України
Адміністративні послуги в Україні (другий варіант)
Адміністративні послуги в Україні
Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України
Адміністративно-правовий статус громадян України
Адміністративно-правовий статус іноземних громадян
Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості
Адміністративно-правовий статус Президента України
Адміністративно-правовий статус районних управлінь юстиції
Адміністративно-правові норми
Акти органів виконавчої влади
Види державних службовців
Виконавча влада та її функції
Державна служба зайнятості, її права та обов'язки
Державна служба зайнятості
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування, поняття та зміст
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування
Державна служба
Державне управління в сфері екології та природних ресурсів
Державний нагляд за безпекою дорожнього руху, його структура і повноваження
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд
Диспозитивний метод адміністративного права
Дисциплінарна відповідальність окремих видів державних службовців
Дисциплінарне провадження в адміністративному праві
Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності
Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень
Забезпечення законності в державному управлінні
Заходи адміністративного примусу
Злочини проти власності
Зміст та поняття адміністративного права
Історія органів державної безпеки України
Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади
Кодифікація як вид систематизації адміністративного права
Корупція в системі державної служби: поняття, причини виникнення, правові засоби боротьби з нею
Механізм адміністративно-правового регулювання
Митний контроль
Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження
Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії
Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види
Обов'язки громадян України у сфері державного управління
Органи виконавчої влади
Органи місцевого самоврядування в Україні
Органи місцевого самоврядування, поняття повноваження та відповідальність
Органи місцевого самоврядування
Організаційно-правові засади управління в галузі зв'язку в Україні
Пенсійний фонд України як центральний орган виконавчої влади
Переконання, заохочення та примус в діяльності публічної адміністрації
Підстави і порядок припинення повноважень президента України
Податкова міліція
Поняття адміністративного права, предмет і метод
Поняття адміністративного права
Поняття та особливості адміністративного примусу
Портрет сучасного державного службовця
Правове регулювання адміністративної відповідальності, поняття та характеристика
Правове регулювання адміністративної відповідальності
Правове регулювання біржової діяльності
Правове регулювання вирішення податкових спорів
Правовий статус iноземцiв в Україні
Правовий статус центральних органів виконавчої влади
Предмет адміністративного права
Прикордонний режим: поняття та види
Принципи адміністративного права
Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях
Роль адміністративного права в становленні ринкових відносин в Україні
Роль і значення органів внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку
Роль та місце міліції в системі ОВС України
Система та компетенція органів юстиції України
Служба безпеки України
Статус центральних органів виконавчої влади
Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні
Територіальні органи центрального органу виконавчої влади
Управління в галузі оборони, охорони державного кордону, митного контролю
Управління в сфері соціального захисту населення
Управління внутрішніми справами
Управління охороною здоров'я
Управління промисловістю в Україні
Управління сільським господарством
Управління у сфері закордонних справ
Форми адміністративної діяльності ОВС
Функції державних управлінь
Функції державного управління
Юридична відповідальність за порушення на транспорті

КУРСОВІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Адміністративний процес
Види процедур з надання адміністративних послуг
Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі
Доказування в адміністративних процедурах
Касаційне провадження в адміністративному процесі
Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі
Представництво в адміністративному процесі
Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження
Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації
Ухвали в адміністративному судочинстві
Учасники адміністративного процесу та їх правовий статус

КУРСОВІ РОБОТИ З АГРАРНОГО ПРАВА

Аграрне право України як предмет і наука
Аграрні правовідносини
Міжнародні договори як джерело аграрного права
Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні
Правове забезпечення продовольчої безпеки в Україні
Правове регулювання бджільництва в законодавстві України
Правове становище державних сільськогосподарських підприємств
Правові форми охорони ґрунтів

КУРСОВІ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА

Джерела військового права
Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство
Правове положення армії в державі
Правові засади матеріального забезпечення військовослужбовців
Правові засади, принципи організації та діяльності системи органів військової контррозвідки СБУ та її завдання
Слов'янське військо княжої доби, зброя і бойові формування

КУРСОВІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Апеляційне провадження
Види цивільного судочинства
Виконання судових рішень у цивільних справах
Відновлення втраченого судового провадження
Докази і доказування у цивільному процесі
Експерт і спеціаліст у цивільному процесі
Експертиза в цивільному процесі
Заочне рішення у цивільному процесі
Заочний розгляд справи у цивільному процесі
Заходи процесуального примусу
Зміни у позові
Касаційне провадження
Наказне провадження
Наказне провадження
Особливості дослідження звукозапису та демонстрації відеозапису у судовому процесі
Письмові та речові докази як засоби доказування
Повноваження апеляційного суду
Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення
Повноваження третейських судів при захисті прав споживачів
Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України
Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України
Порушення та розгляд справи в цивільному процесі
Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі
Представництво в цивільному процесі
Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб
Речові докази в цивільному процесі
Розмежування компетенції судів
Сторони у цивільному процесі
Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства
Судовий розгляд як стадія цивільного процесу
Судові витрати у цивільному процесі
Судові постанови
Судові постанови
Треті особи в цивільному процесі України
Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору

КУРСОВІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Авторський договір
Авторський ліцензійний договір
Вiндикацiйний позов
Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві
Виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння майнової, матеріальної та моральної шкоди
Відмінність договору прокату від договору найму
Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю
Відчуження майна
Відшкодування моральної шкоди
Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності
Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів
Встановлення піклування
Гарантії цивільного та господарського обороту
Гарантійні строки
Господарські товариства як суб'єкти цивільного права
Давність у цивільних правовідносинах
Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин
Джерела договірного права: cутність та види
Договір банківського вкладу
Договір банківського рахунка
Договір будівельного підряду
Договір дарування: поняття та особливості
Договір дарування
Договір довічного утримання (догляду)
Договір довічного утримання
Договір доручення
Договір зберігання: правова характеристика та особливості
Договір зберігання
Договір комерційної концесії
Договір кредиту
Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика
Договір купівлі-продажу
Договір майнового найму: поняття та особливості
Договір майнового найму
Договір морського перевезення вантажу
Договір найму (оренди) земельної ділянки
Договір найму жилого приміщення
Договір охорони
Договір перевезення вантажів. Фрахтування
Договір перевезення вантажів
Договір підряду, правова характеристика та особливості
Договір підряду: цивільно-правова характеристика
Договір підряду
Договір позики
Договір поруки
Договір поставки продукції для державних потреб
Договір страхування відповідальності
Договір страхування: правова характеристика та особливості
Договір страхування
Договір транспортного експедирування
Договір як підстава виникнення зобов'язань
Договори купівлі-продажу іноземної валюти та цінних паперів
Доручення
Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань
Загальна характеристика майнових відносин, що регулюються цивільним правом
Загальна характеристика права власності
Загальні положення про правочин
Законодавство України про інтелектуальну власність
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання
Захист прав споживача
Захист суміжних прав
Здійснення спадкових прав
Зобов'язально-правові засоби захисту права власності
Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди
Інститут поруки у цивільному праві України
Історичні етапи розвитку спадкового права
Категорія збитків у цивільному праві
Колізійні норми щодо спадкування
Компенсаційна функція цивільного права (другий варіант)
Компенсаційна функція цивільного права
Купівля-продаж об'єктів приватизації
Ліквідація як форма припинення юридичних осіб
Межі здійснення цивільних прав
Межі та обмеження права власності
Міжнародний захист комерційної таємниці
Міжнародний захист технологій
Найм (оренда) жилого приміщення
Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав
Об'єкти цивільного права
Обмежені речові права: поняття, зміст, види
Обов'язкове страхування
Окремі види договорів
Опіка та піклування в цивільному праві
Організаційно-правові форми юридичних осіб
Організація та проведення аукціонів
Оренда земельної ділянки під забудову
Особисті немайнові права людини
Особисті немайнові права як об'єкти цивільних прав
Особливість правосуб'єктності структурних підрозділів господарських організацій
Особливості видів договорів оренди, суборенди державного та комунального майна
Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
Особливості здійснення права спільної власності
Оформлення права на спадщину
Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права
Підстави виникнення права державної власності
Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування
Підстави представництва
Підстави та способи припинення цивільно-правових зобов'язань
Підстави цивільно-правової відповідальності
Позовна давність
Поняття і предмет науки цивільного права
Поняття і умови дійсності правочинів
Поняття та види акціонерних товариств
Поняття та види зобов'язань
Поняття та види юридичних осіб
Поняття та ознаки юридичної особи
Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань
Поняття та способи захисту цивільних прав
Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм
Поняття, зміст та види обмежень речових прав
Поняття, значення та функції договору в цивільному праві
Поняття, класифікація та структура цивільних правовідносин
Порядок відшкодування моральної шкоди
Порядок і способи створення юридичних осіб
Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів
Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів (другий варіант)
Порядок, умови і правові наслідки оголошення фізичної особи померлою
Право власності на інформацію
Право власності як речове право
Право на безпечне довкілля
Право на житло та його реалізація в сучасних умовах
Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я
Право на особисту недоторканість
Право на чужі речі
Право промислової власності
Право слідування та терміни охорони авторських прав
Право спільної власності
Правове регулювання визнання особи недієздатною
Правове регулювання договору майнового найму (оренди)
Правове регулювання договору майнового найму
Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах
Правове становище благодійних організацій в Україні
Правове становище відкритого акціонерного товариства
Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект
Правовий статус фондової біржі
Правовий статус юридичної особи
Правові аспекти створення публічного акціонерного товариства
Правоздатність і дієздатність іноземців
Правочин як цивільно-правова категорія
Правочини з дефектами волі
Публічний договір
Публічні утворення як суб'єкти цивільного права
Реорганізація юридичних осіб і її способи
Речові права на чуже майно за законодавством України
Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку
Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Свобода договору в цивільному законодавстві
Спадковий договір
Спадкування за законом
Спадкування за законом
Спільна діяльність
Способи забезпечення виконання зобов'язань
Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві
Способи захисту цивільних прав у цивільному праві України: проблеми судової практики
Способи набуття права власності
Сторони зобов'язання
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні
Суб'єктивні цивільні права та суб'єктивні цивільні обов'язки
Таємниця спадкування
Теоретичні проблеми вини в цивільному праві
Товарна біржа
Транспортний договір
Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову
Укладення, зміна та розірвання договору
Умови договору, їх загальна характеристика
Фізична особа як суб'єкт цивільного права
Філії та представництва як окремі підрозділи юридичної особи
Фондовий ринок України та його правове регулювання
Форми припинення юридичних осіб
Форми припинення юридичних осіб
Функції цивільного права
Характеристика зобов'язань
Цивільно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб
Цивільно-правова відповідальність
Цивільно-правове регулювання відшкодування моральної шкоди
Цивільно-правове регулювання іпотеки
Цивільно-правовий договір (другий варіант)
Цивільно-правовий договір (третій варіант)
Цивільно-правовий договір
Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України
Цивільно-правові строки
Цінні папери як об'єкти цивільних прав
Цінні папери
Юридичні особи як суб'єкти цивільного права

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Екологічний контроль
Екологічні правовідносини
Загальне і спеціальне природокористування
Правовий режим природних заповідників
Природоохоронна діяльність міліції

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Аудит як вид фінансового контролю
Банківська система України та роль у ній Національного банку України
Бюджетна система та механізм її дії
Бюджетний процес в Україні та його особливості
Бюджетний процес в Україні та його стадії
Бюджетний процес в Україні та його учасники
Бюджетний процес в Україні
Види і методи податкового контролю
Види та методи фінансового контролю
Відповідальність за порушення податкового законодавства
Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин
Значення бюджету для функціонування держави
Місце фінансового права у правовій системі України
Неподаткові доходи в системі публічних доходів
Органи управління державними фінансами
Організація податкового контролю
Особливості оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб
Підстави припинення податкових зобов'язань
Повноваження контролюючих органів у сфері оподаткування
Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності
Правове регулювання банківського кредитування
Правове регулювання податку на нерухомість
Правове регулювання розрахункових відносин
Правовий статус Національного банку України
Принципи фінансового права
Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення
Публічні грошові фонди як фінансово-правова категорія
Розвиток радянської науки фінансового права (1917 - 1991 рр.)
Страхова діяльність держави
Структура видатків Державного бюджету України
Фінансова система України
Фінансове право як галузь права: ознаки, особливості
Фінансовий контроль в системі фінансового права
Фінансовий контроль як функція управління
Фінансово-правові норми, їх структура та види
Фінансово-процесуальні норми

КУРСОВІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Адміністративно-господарські штрафи
Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності
Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства
Банкрутство банків
Банкрутство
Види господарських договорів
Види господарських організацій
Види об'єднань підприємств
Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення
Виконання господарських договорів
Використання договору оренди в господарських відносинах
Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)
Господарський договір
Господарські зобов'язання
Державна реєстрація суб'єктів господарювання
Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів
Джерела господарського права
Джерела господарського права (другий варіант)
Діяльність господарських товариств
Дочірні підприємства
Загальна характеристика правового статусу акціонерного товариства
Закрите акціонерне товариство
Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання
Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів
Зовнішньоекономічний договір
Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні
Казенне підприємство
Класифікація господарських зобов'язань
Командитне товариство
Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності
Корпоративні відносини та їх врегулювання
Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання
Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств
Механізми формування, функціонування та припинення діяльності державних підприємств
Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності
Об'єднання господарських підприємств
Оренда державного майна
Основні елементи правового статусу акціонерного товариства
Основні засади державного нагляду у сфері господарювання
Повне товариство
Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність
Право колективної власності на засоби виробництва
Правове забезпечення розвитку конкуренції в Україні
Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні
Правове регулювання капітального будівництва
Правове становище приватного акціонерного товариства
Правовий режим іноземних інвестицій
Правовий статус казенного підприємства
Правовий статус товарних бірж в Україні
Правові засади приватизації
Правові форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності іноземними юридичними особами в Україні
Проблеми визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури
Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)
Реорганізація як форма припинення юридичної особи
Санація суб'єктів господарювання
Споживчі кооперативи та їх види
Створення господарської діяльності
Створення, функціонування та припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю
Суб'єкти приватизації державного майна
Теорія господарського договору
Товариство з додатковою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності
Форми державного контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання
Цінні папери в господарській діяльності

КУРСОВІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ПРАВА

Берестейська церковна унія 1596 року, її зміст та наслідки
Білоцерківський договір 1651 р., причини його прийняття, зміст та наслідки
Велика Хартія вольностей 1215 р.
Виникнення та припинення юридичних осіб у римському праві
Впровадження та застосування магдебурзького права на українських землях XIV-XVI ст.
Вчення Фоми Аквінського
Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу
Галицький крайовий сейм, його склад та компетенція
Держава і право України в післявоєнний період 40-50-х рр.
Державний лад і реформи Московської Русі (кінець 15 - середина 17 століть
Державний та суспільний лад Київської Русі
Державні інститути Стародавнього Риму
Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е.
Джерела права Литовсько-Польської доби
Завдаток у римському приватному праві
Інтерес у римському приватному праві
Історія світового конституційного розвитку
Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі
Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)
Конституція УНР 1918 року
Кревська Унія 1385 року: причини прийняття, зміст та значення
Ліквідація Запорізької Січі: причини та наслідки
Люблінська Унія 1569 року, причини прийняття її зміст та значення
Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр.
Обмеження правоздатності в римському праві
Операція "Вісла"
Переяславські і Батуринські гетьманські статті: причини їх прийняття, характеристика і значення
Політико-правова доктрина марксизму
Поняття і форми вини в римському приватному праві
Право Литовської доби
Правова система Великого князівства Литовського
Проблеми держави і права в програмних документах ОУН
Просторова редакція Руської Правди: її характеристика та значення
Система права УНР доби Директорії та її характеристика
Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки
Судова реформа 1864 р., її причини та наслiдки
Судова реформа 1922 року
Судова реформа К. Розумовського 1760-1763 років
Теорія народного суверенітету Ж.-Ж. Руссо
Угоди на випадок смерті у римському праві
Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві
Характеристика Афінського права
Юліан Вассиян - ідеолог націоналізму
Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність

КУРСОВІ РОБОТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Адвокатура і захист прав людини
Акти Президента України
Атрибути української державності
Верховенство права
Верховний суд України
Виборчий процес в Україні
Вищі спеціалізовані суди
Громадянство України
Громадянські стани особистості. Поняття та види
Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні
Демократія в Україні
Державна судова адміністрація України
Державне та конституційне право: поняття та співвідношення
Державний орган як основний елемент механізму держави
Державний устрій України: поняття та зміст
Державні органи, що вирішують питання громадянства
Державні символи України
Державні символи як ознака держави
Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами
Загальна декларація прав людини
Законодавчий процес та інші спеціальні парламентські процедури
Захист прав людини в Російській Федерації
Історія становлення президентства в Україні
Канцлер Федеративної Республіки Німеччини
Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина
Класифікація основних прав, свобод та обов'язків особистості в Україні
Конституційна система органів державної влади
Конституційне право Чехії
Конституційне право як галузь національного права
Конституційний лад України
Конституційний процес в Україні до 1991 року
Конституційний розвиток України
Конституційний розвиток УРСР
Конституційний статус Кабінету Міністрів України
Конституційний статус та повноваження постійних комітетів Верховної Ради України
Конституційний суд України
Конституційні засади громадянського суспільства в Україні
Конституційні обов'язки людини та громадянина в Україні
Конституційні основи правосуддя в Україні
Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні
Конституційно-правовий статус Президента України
Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні
Конституційно-правові відносини в Україні
Конституційно-правові відносини
Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії
Конституція Автономної Республіки Крим
Людина і громадянин як об'єкт національної безпеки
Міжнародно-правові та внутрішні договори як джерело конституційного права
Місцеве самоврядування в Україні: історико-правовий аналіз
Місцеві державні адміністрації
Місцеві органи виконавчої влади
Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз
Народне волевиявлення
Національна безпека і оборона України
Нетрадиційні джерела конституційного права України
Німеччина як республіка - характеристика форми правління (історичний та сучасний аспекти)
Органи адвокатури в Україні
Організація роботи депутатів місцевих рад: нормативна база і практика її застосування
Основи правосуддя в Україні
Основні етапи становлення та розвитку виборчого права України
Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб
Парламент та парламентаризм в Україні
Парламент Федеративної Республіки Німеччини
Парламентська республіка
Парламентські вибори в Україні: організаційно-правові засади підготовки та проведення
Пасивне виборче право в зарубіжних країнах
Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права
Підстави та види конституційної відповідальності
Політичні партії в Україні
Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту
Поняття та види громадянського співвідношення особи
Поняття, предмет і система конституційного права України
Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
Порядок і умови набуття та припинення громадянства України
Порядок набуття та припинення депутатського мандату
Права дітей та молоді
Права жінок в Україні
Право людини і громадянина на охорону здоров'я
Правова охорона Конституції України
Правова природа актів Конституційного суду України
Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина
Правове регулювання виборів Президента України
Правовий режим іноземців та осіб без громадянства
Правовий статус Верховного Суду України
Правовий статус Вищої ради юстиції
Правовий статус Голови Верховної Ради України
Правовий статус людини і громадянина в Україні
Правовий статус народного депутата України
Правовий статус осіб без громадянства в Україні
Правовий статус суспільних організацій в Україні
Правопорушення та відповідальність у конституційному праві
Предмет конституційного права як науки
Принцип гласності в судовому процесі
Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні
Рахункова палата як інститут конституційного права в Україні
Референдум та його соціальна функція
Розвиток республіканської форми правління в Україні
Система органів виконавчої влади
Система стримувань і противаг
Склад, порядок формування та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Смертна кара
Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні
Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні
Структура конституційного права України
Судова влада в Україні
Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні
Судоустрій Англії
Сучасні моделі конституційної юрисдикції
Тенденції розвитку конституційно-правових інститутів в сучасних умовах
Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні
Територіальний устрій України
Україна - республіка
Функції української держави

КУРСОВІ РОБОТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Амністія
Бандитизм
Безпосередній об'єкт і предмет злочину
Біологічні речовини як предмет злочину
Вбивство в стані афекту
Вбивство з обтяжуючими обставинами
Вбивство через необережність
Видача злочинців: проблеми кваліфікації злочинів за кримінальними кодексами різних держав
Види осудності в законодавстві і доктрині кримінального права
Види складів злочинів
Види співучасників за Кримінальним кодексом України
Види стадій вчинення злочину в історії українського законодавства
Визначення поняття "злочин" на різних етапах розвитку людської цивілізації
Виконавець (співвиконавець) злочину
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 308 КК)
Відмінності звільнення від кримінальної відповідальності від звільнення від покарання
Відповідальність за одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства чи організації. Співвідношення предмету злочину із хабаром
Вплив судимості на призначення покарань в кримінальному праві України
Джерела та система кримінального права
Диспозиція норми кримінального права
Дія кримінального законодавства у часі
Діяння як обов'язкова ознака об'єктивної сторони складу злочину
Добровільна відмова співучасників
Доведення до самогубства
Експлуатація дітей
Елементи і ознаки складу злочину
Завдання та функції кримінального права Російської Федерації
Завдання, функції та принципи кримінального права України
Загальна характеристика злочинів проти довкілля
Загальна характеристика обтяжуючих обставин
Загальна характеристика Особливої частини Кримінального кодексу України
Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України
Закінчений замах на злочин у кримінальному праві
Законодавство України про кримінальну відповідальність
Затримання особи, що вчинила злочин
Заходи соціального захисту в кримінальному праві України і зарубіжних країн
Захоплення заручників
Зброя як знаряддя вчинення злочинів
Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим
Зворотна дія кримінального законодавства у часі
Злочини проти громадського порядку
Злочини проти довкілля
Злочини проти життя та здоров'я особи
Злочини проти прав і законних інтересів кредиторів
Злочини у транспортній сфері та кримінальна відповідальність за їх вчинення
Злочини, спрямовані на знищення та пошкодження майна
Злочини, що посягають на право інтелектуальної власності та авторські права (ст.ст. 176, 177 ККУ)
Злочинна недбалість
Знаряддя та засоби вчинення злочину
Значення об'єкта злочину для характеристики суспільної небезпечності злочину та його кваліфікації
Значення об'єктивної сторони складу злочину у встановленні суб'єктивної сторони
Класифікація покарань за кримінальним законодавством України
Конкуренція в кримінальному праві
Конституційні засади кримінального права України
Крайня необхідність
Кримінальна відповідальність за залишення у небезпеці
Кримінальна відповідальність за зґвалтування
Кримінальна відповідальність за злочин "Посягання на життя державного чи громадського діяча"
Кримінальна відповідальність за злочин "ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом"
Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство
Кримінальна відповідальність за порушення правил екологічної безпеки
Кримінальна відповідальність за хабарництво
Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності (другий варіант)
Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності
Кримінальне покарання як протидія злочинності
Кримінальне право України: завдання, функції та принципи
Кримінальне право як наука
Кримінально-правова роль і місце примусових заходів медичного характеру в системі заходів кримінально-правового впливу
Кримінально-правова характеристика зґвалтування
Кримінально-правова характеристика зловживання владою або службовим становищем. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службового становища
Кримінально-правова характеристика злочинів проти основ національної безпеки України
Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї"
Кримінально-правова характеристика злочину "Одержання хабара" ст. 368
Кримінально-правова характеристика інституту співучасті
Кримінально-правова характеристика наруги над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого
Кримінально-правова характеристика насильницьких статевих злочинів
Кримінально-правова характеристика незаконної порубки лісу (ст. 246 КК). Наведiть приклади зі слідчої та судової практики
Кримінально-правова характеристика поняття співучасті
Кримінально-правова характеристика порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)
Кримінально-правова характеристика створення злочинної організації (ст. 255 КК)
Кримінально-правова характеристика умисного вбивства двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України); вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України); вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України)
Кримінально-правова характеристика умисного вбивства особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку
Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК). Відмінність від ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК)
Кримінально-правова характеристика хуліганства
Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій
Кримінально-правові підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
Критерії та класифікація складів злочину
Методи науки кримінального права
Механізм кримінально-правового впливу на особу, що вчинила злочин
Механізм кримінально-правового регулювання. Поняття та загальна характеристика
Міжнародне кримінальне право
Міжнародно-правова допомога в кримінальних справах
Наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
Незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
Необхідна оборона, її визначення та ознаки
Необхідна оборона
Норми кримінального права
Об'єкт злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних речовин
Об'єкт злочину
Об'єкт і предмет кримінальної правової охорони
Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності
Об'єктивна сторона злочину
Об'єктивні та суб'єктивні ознаки посібника у вчиненні злочину
Обставини, що виключають злочинність діяння
Обставини, що виключають кримінальне переслідування
Обставини, що обтяжують покарання
Ознаки обставин, що виключають злочинність діяння
Основні методи боротьби з тероризмом
Особливості покарання осіб, які мають психічні відхилення
Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного у кримінальну праві
Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом
Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК)
Передача особи на поруки: підстави та умови для звільнення від кримінальної відповідальності
Підстави призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
Покарання
Поняття добровільної відмови при незакінченому злочині та її правові наслідки
Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав
Поняття злочину в кримінальному праві
Поняття злочину та його склад
Поняття і форми співучасті у злочині
Поняття організованої групи в кримінальному праві
Поняття та види незакінченого злочину
Поняття та види основних покарань за КК України
Поняття та види фактичної помилки в кримінальному праві України
Поняття та значення складу злочину
Поняття та ознаки злочинної дії
Поняття та ознаки організованої групи в кримінальному праві України
Поняття та форми вини
Поняття та характеристика злочину з усіченим складом
Поняття уявної оборони та її відмінності від необхідної оборони
Поняття, порівняльна та історико-кримінальна характеристика обмеженої осудності
Попередження як мета покарання неповнолітніх в кримінальному праві України
Порушення недоторканості житла
Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності
Предмет доказування в справах про суспільно-небезпечні діяння, вчинені особами у стані неосудності або обмеженої осудності, а також про злочини осіб, які вчинили їх у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку
Призначення покарання за злочин, вчинений у стані сп'яніння
Призначення покарання за сукупністю злочинів
Прийоми опису об'єкта та предмета в складах злочину
Примусові заходи виховного характеру
Примусові заходи медичного характеру
Примушування давати показання і його відмінність від катування
Проаналізувати зміст умисного знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК)
Проблеми кримінально-правового визначення поняття тероризму
Протиправність як ознака злочину
Рецидив злочинів
Розкрийте ознаки бандитизму. Наведіть приклади зі слідчої та судової практики
Розкрийте ознаки групового порушення громадського порядку. Визначте відмінності цього злочину від масових заворушень та хуліганства наведіть приклади зі слідчої та судової практики
Розмежування казусу та злочинної недбалості
Розмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від шахрайства як злочину проти власності
Система кримінального права як галузі та науки
Система кримінального права
Система та види покарань
Склад злочину та його кваліфікація
Службові злочини
Спеціальний суб'єкт злочину
Співвідношення кримінальної та адміністративної відповідальності
Співвідношення повторності злочинів та сукупності злочинів
Співучасть у злочині
Способи вчинення злочинів проти особи за допомогою вогнепальної зброї
Стадії вчинення злочину
Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут
Структура Кримінального кодексу України
Структура частин Особливої частини Кримінального кодексу
Суб'єкт злочину
Суб'єктивна сторона злочинів проти життя
Суб'єктивна сторона складу злочину, поняття та значення в кримінальному праві
Судимість
Сукупність злочинів
Суспільно небезпечні наслідки
Теоретико-правові підходи щодо визначення терміну "склад злочину"
Теорія необхідної умови як одна із теорій причинного зв'язку
Теорія об'єкту злочину як правового блага
Тлумачення норм кримінального закону за об'ємом тлумачення
Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах
Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
Ухиляння від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів
Функції кримінального права
Характеристика звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх в кримінальному праві України
Характеристика короткочасного позбавлення волі
Характеристика обставин які обтяжують покарання
Штраф як вид покарання
Юридичний аналіз злочину "контрабанда"
Юридичний аналіз складу злочину "втручання в діяльність захисника чи представника особи"
Юридичний аналіз складу злочину "масові заворушення"
Юридичний аналіз складу злочину "незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)"
Юридичний аналіз складу злочину "погроза вбивством"
Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"
Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил екологічної безпеки
Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"

КУРСОВІ РОБОТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Апеляційне провадження в кримінальному процесі
Апеляційний розгляд кримінальної справи
Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку
Види проваджень у кримінальному процесі
Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі
Вирок суду в кримінальному процесі
Вирок та ухвала суду
Висновок експерта як джерело доказів
Відкриття кримінального провадження
Відмова від обвинувачення в системі кримінально-процесуальних актів
Відшкодування моральної шкоди у кримінальному процесі
Джерела кримінально-процесуального права
Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу
Докази в кримінальному процесі
Докази та доказування в кримінальному процесі
Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві
Доказове право в системі кримінально-процесуального права
Допит підозрюваного та обвинувачуваного
Досудове провадження про злочини неповнолітніх
Експерт як суб'єкт кримінального провадження
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі
Забезпечення прав людини й громадянина при досудовому слідстві
Завдання і значення стадії досудового слідства
Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій
Закiнчення досудового розслiдування
Закон як джерело кримінально-процесуального права
Закриття кримінального провадження
Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій
Запобіжні заходи в системі кримінально-процесуального примусу
Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі
Застосування запобіжного заходу взяття під варту
Застосування запобіжного заходу особиста порука
Засуджений (виправданий) як суб'єкт кримінального провадження
Затримання в структурі тактичної операції при розслідуванні злочинів
Затримання особи яка підозрюється у вчиненні злочину
Захист у кримінальному судочинстві
Значення експертизи, відібрання зразків для експертних досліджень, пред'явлення для впізнання
Інквізиційний кримінальний процес, його поняття і характеристика
Інститут зупинення досудового слідства в кримінальній справі
Класифікація спеціальної техніки. Мета і завданні застосування науково-технічних засобів
Кримінальний процес та правосуддя
Кримінальний процес: поняття і завдання
Кримінально-процесуальна відповідальність
Кримінально-процесуальна форма
Кримінально-процесуальне доказування
Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика
Кримінально-процесуальний закон
Кримінально-процесуальний примус (другий варіант)
Кримінально-процесуальний примус
Міжнародна правоохоронна діяльність
Міжнародний розшук злочинців
Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності
Нагляд за додержанням законодавства щодо забезпечення права особи на захист у кримінальному процесі
Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження
Обвинувачений у кримінальному процесі
Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя
Обшук і виїмка
Оперативно-розшукова діяльність: зміст, поняття, значення
Органи дізнання як суб'єкти кримінального процесу
Органи досудового слідства, їх повноваження та функції при провадженні в кримінальній справі
Органи, які уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність в Україні
Основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства України
Особи, які відіграють допоміжну роль в судочинстві
Особливості допиту неповнолітніх
Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого
Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітніх
Особливості розслідування справ щодо осіб, які на час вчинення суспільно-небезпечного діяння не досягнули віку кримінальної відповідальності
Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка
Оцінка доказів у кримінальному процесі
Очна ставка
Підозрюваний у кримінальному процесі
Підстави та процесуальний порядок призначення експертизи в кримінальній справі
Підстави та процесуальний порядок призначення та відновлення досудового розслідування
Підсудність у кримінальному процесі
Показання свідків
Поняття доказів у кримінальному процесі
Поняття і види допиту у кримінальному процесі
Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу
Поняття і зміст процесу доказування
Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі
Поняття та види слідчих дій
Поняття та зміст оцінки доказів. Допустимість доказів
Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування
Поняття, зміст і система принципів кримінального процесу
Поняття, суть і завдання кримінального процесу
Поняття, суть і значення стадії порушення кримінальної справи
Попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України
Попередження та розкриття шахрайства (ст. 190 КК)
Попередній розгляд кримінальної справи
Порушення кримінальної справи
Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів
Порядок порушення кримінальної справи
Порядок провадження в органах охорони кордону
Постановлення вироку
Правова основа ОРД
Практична діяльність слідчого
Пред'явлення для впізнання у кримінальній справі
Призначення і проведення судової експертизи
Примирювальна форма вирішення кримінальних справ
Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист
Принцип недоторканості особи та його реалізація у кримінальному процесі
Проблема переслідування, здійснюваного прокурором у суді
Провадження слідчих дій
Провадження у справах приватного обвинувачення
Проведення слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
Прокурор у кримінальному провадженні
Прокурор у кримінальному процесі
Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів
Протокольна форма досудової підготовки матеріалів
Процес доказування при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування
Процес регламентації звільнення від кримінальної відповідальності
Процесуальна правоздатність і дієздатність суб'єктів кримінального процесу
Процесуальний порядок допиту підозрюваного
Процесуальний статус захисника у кримінальному провадженні
Процесуальний статус обвинуваченого та гарантії забезпечення його процесуальних прав
Процесуальний статус слідчого судді
Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі
Прямі та непрямі докази
Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві
Реабілітація в кримінальному процесі
Реалізація принципів кримінального процесу в досудових стадіях
Речові докази в кримінальному процесі України
Речові докази в кримінальному процесі
Речові докази як джерело доказів
Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи
Родова, територіальна компетенція (підсудність) районного (міського) суду
Розслідування як процесуальна функція
Система кримінального процесу України
Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа
Слідчий як учасник кримінального процесу
Слідчі дії: проблеми процесуальної регламентації
Стадії кримінального процесу та їх характеристика
Стадії кримінального процесу
Стадія досудового розгляду (досудове слідство) в кримінальному праві
Стадія як елемент системи кримінального процесу
Структура і порядок судового розгляду
Суб'єкти кримінального провадження
Суб'єкти кримінально-процесуального права
Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація
Судове слідство в українському кримінальному процесі
Судовий захист у кримінальному процесі України
Судові прецеденти у кримінальному судочинстві
Судово-психологічна експертиза
Сучасні тенденції розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій
Тактико-комунікативна компетенція слідчого
Типологія кримінального процесу
Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі
Участь захисника у досудовому слідстві
Формування обвинувачення в кримінальному процесі України
Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості
Цивільний позов у кримінальному процесі
Цивільний позов у кримінальному процесі
Юридичні факти у кримінальному процесі

КУРСОВІ РОБОТИ З КРИМІНОЛОГІЇ

Асоціальні групи неповнолітніх правопорушників
Безпритульність як фактор злочинності
Віктимологічна профілактика
Вчення при причини та умови злочинності в кримінології
Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері
Етіологія необережної злочинної поведінки
Запобігання корисливим злочинам, що вчиняються неповнолітніми
Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками
Злочинна жорстокість
Злочинні посягання на екологію та їх профілактика
Злочинність "білих комірців"
Злочинність як об'єкт кримінологічного вивчення
Злочинність як соціально-правове явище
Значення правового підходу у розумінні злочинності
Історія вітчизняної кримінології
Історія зарубіжної кримінології
Клінічна кримінологія
Корупційна злочинність
Кримінальна субкультура
Кримінологічна характеристика вбивств на замовлення
Кримінологічна характеристика злочинів проти держави
Кримінологічна характеристика злочинів у бюджетній сфері
Кримінологічна характеристика і запобігання злочинності неповнолітніх
Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів та їх запобігання
Кримінологічна характеристика особи жінки-злочинниці
Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері охорони здоров'я
Кримінологічна характеристика та протидія злочинності в сфері інтелектуальної власності
Кримінологічна характеристика фінансових шахрайств
Кримінологічна характеристика шахрайства
Кримінологія закону
Латентна злочинність
Методика кримінологічних досліджень
Наркоманія та наркобізнес. Проблеми та їх вирішення
Незаконний обіг зброї: кримінологічне дослідження
Органи і служби у справах дітей як суб'єкти попередження злочинності
Особа злочинця та межі її кримінологічного вивчення
Особа злочинця-рецидивіста та його індивідуальна злочинна поведінка
Особливості детермінації та попередження торгівлі людьми
Перспективи розвитку кримінологічних вчень
Позитивізм у кримінології: соціально-правовий аналіз
Поняття і загальна характеристика організованої злочинності
Поняття, предмет, функції та система кримінології
Проблеми статистичного опису й аналізу злочинності
Профілактика злочинів, вчинених на сімейно-побутовому ґрунті
Профілактика злочинності
Профілактика необережної злочинності
Соціально-психологічна сутність організованої злочинності
Тюремна субкультура як криміногенний фактор

КУРСОВІ РОБОТИ З КРИМІНАЛІСТИКИ

Взаємодія слідчого з оперативними працівниками та експертами у розкритті та розслідуванні злочинів
Взаємозв'язок криміналістики з кримінальним правом, кримінальним процесом і кримінологією
Використання криміналістики у судовому розгляді кримінальних справ
Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування
Висновок експерта як криміналістична категорія
Закони розвитку криміналістики
Закономірності, які вивчає криміналістика
Злочини у сфері оподаткування
Інформаційно-пізнавальна діяльність: її поняття і принципи
Класифікація вогнепальної зброї
Компетенція судово-психологічної експертизи
Криміналістична габітологія
Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті
Криміналістична реєстрація
Криміналістична техніка
Криміналістична трасологія
Криміналістична характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи
Криміналістичне вивчення документів. Фактично-психологічні особливості проведення відтворення обстановки і обставин подій Криміналістична характеристика організованих злочинних груп
Криміналістичне почеркознавство
Криміналістичне прогнозування
Криміналістичні методи і засоби фіксації ознак зовнішності людини, а також криміналістична діагностика татуювань
Методика розслідування зґвалтувань
Методики розслідування окремих видів злочинів у працях В.П. Колмакова
Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності
Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Наукові основи методики розслідування злочинів
Об'єкт і предмет науки криміналістики
Основи криміналістичної теорії ідентифікації
Основні положення криміналістичної техніки
Особливості застосування науково-технічних засобів при проведенні слідчих дій
Особливості криміналістичної характеристики нападів, учинених на водіїв таксі
Особливості огляду трупа на місці його виявлення
Особливості розслідування злочинів проти власності
Особливості тактики окремих слідчих дій під час розслідування вбивств
Особливості тактики підготовки та проведення обшуку приміщення
Поняття і значення слідів рук
Поняття і структура криміналістичної характеристики злочинів
Поняття та властивості ознак зовнішності людини
Поняття та об'єкти криміналістичного обліку та криміналістичної реєстрації
Поняття, класифікація та етапи розвитку криміналістичних версій
Поняття, класифікація та психологічна основа і завдання пред'явлення різних об'єктів для впізнання
Поняття, ознаки та різновиди підробки письмодокументів
Правові підстави застосування техніко-криміналістичних засобів, методів і прийомів у розслідуванні злочинів. Роль криміналістичної тактики для розслідування і запобігання злочинів. Криміналістична характеристика злочинів
Предмет науки криміналістики
Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти
Розслідування злочинів "по свіжих слідах"
Розслідування злочинів слідчо-оперативною групою (правові, тактичні та організаційні засади)
Розслідування кишенькових крадіжок
Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів
Система криміналістичного слідознавства
Система науки криміналістики, поняття та спірні питання
Система судово-експертних установ в Україні
Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів
Соціально-економічні зміни у суспільстві і злочини проти власності
Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці. Криміналістична характеристика посягань проти власності
Судово-балістична експертиза
Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
Тактика призначення і проведення судової експертизи
Тактика проведення обшуку та виїмки
Тактичні особливості перевірки показань на місці події
Теоретичні проблеми криміналістичної діагностики
Типові слідчі версії щодо розслідування вбивств

КУРСОВІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Агресія як міжнародний злочин
Адмiнiстративна юрисдикцiя Мiнiстерства культури України в прибережних водах України. Ядерний збиток. Справа N 2 M/V "SAIGA"
Біженці та вимушені переселенці
Види імунітету держави
Визнання та виконання рішень іноземних судів
Визнання шлюбу недійсним
Впровадження (імплементація) міжнародно-правових принципів та норм щодо прав людини у сучасну юридичну практику України (поняття, стадії, засоби)
Генеза визначення поняття "прибережної зони держави". Морське страхування (договірне) - правові засади та процедури. Справа № 11 F/V "Volga"
Джерела міжнародного приватного права
Договір міжнародної купівлі-продажу товарів
Європейські інститути захисту прав людини
Загальна характеристика діяльності галузевих організацій в сфері уніфікації міжнародного торговельного права
Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна. Справи про континентальний шельф (Лiвiя / Мальта) (1982-1985)
Застосування колізійних норм щодо спадкування в міжнародному приватному праві
Застосування та тлумачення норм міжнародного права
Збройні конфлікти у міжнародному праві
Звичай у міжнародному приватному праві
Звичай як одне з основних джерел міжнародного права
Звичай як одне з основних джерел міжнародного приватного права
Інститут "виключна економічна зона". Забруднення морського середовища. Справа № 1 M/V "SAIGA"
Компетенція міжнародного суду ООН та Європейського суду з прав людини
Митна політика Європейського Союзу
Міжнародна охорона авторських прав
Міжнародна правосуб'єктність транснаціональних корпорацій
Міжнародний акредитив
Міжнародний комерційний арбітраж та його діяльність
Міжнародні торгові договори: джерело регулювання торгово-економічних відносин
Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності
Міжнародно-правове регулювання кількісних обмежень експорту та імпорту
Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд
Міжнародно-правові аспекти організації і діяльності арбітражного спортивного суду в Лозанні
Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів: питання теорії та практики
Науково-технічна політика Європейського союзу
Недійсність шлюбу. Порівняльний аналіз законодавства УРСР, України та інших держав
Обмеження застосування іноземного права та проблеми їх застосування
Особливості уніфікації міжнародної торгівельної практики у рамках УНІДРУА та Міжнародної торгової палати
Північноамериканська міграційна система
Поняття міжнародного цивільного процесу
Поняття та характернi особливостi мiжнародно-правових санкцiй
Поняття, джерела та принципи права міжнародної безпеки
Правове регулювання міжнародних перевезень
Правовий статус Європейського суду з прав людини
Правовий статус морських суден
Правовий статус спеціалізованих судів Європейського Союзу
Правовий статус спеціалізованих судів ЄС
Правовий статус територій Європейського союзу
Правові проблеми біженців у сучасній практиці держав
Привілеї та імунітети співробітників ООН
Реалізація принципів міжнародного права державами у контексті розвитку міжнародних відносин ХХІ століття
Регулювання експорту з ЄС до третіх країн та імпорту до ЄС із третіх країн
Режим судноплавства по міжнародним річкам
Реформа ООН
Роль Ради Європи в забезпеченні основних прав людини
Свобода надання послуг в Європейському Союзі
Судова система ЄС: особливості створення прецедентів
Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного права
Теорія lex merkatoria
Територіальні зміни в Європі після другої світової війни
Тероризм та основні методи боротьби з ним
Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів
Уніфікація правового регулювання умов зовнішньоекономічних контрактів у міжнародному приватному праві
Участь України в європейських міжнародних організаціях
Форми і значення участі України в діяльності ради Європи
Форми інтеграційного процесу в Європі у другій половині XX століття. Правовий аспект
Функції дипломатичних представництв та засоби їх здійснення
Юрисдикція прапора держави. Концепцiя замкнених та напiвзамкнених морiв. Cправи про континентальний шельф Пiвнiчного моря (1967-1969)

КУРСОВІ РОБОТИ З МИТНОГО ПРАВА

Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Контрабанда
Митнi процедури на автомобiльному транспортi
Митнi процедури: поняття, види, структура
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародне співробітництво митних органів України
Перевезення культурних цінностей через митний кордон України
Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України
Правове регулювання митного контролю
Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України
Прикордонна торгівля України із суміжними державами: загальна характеристика
Процедура застосування особливих видів мита
Соціальний та правовий захист працівників митних органів
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

КУРСОВІ РОБОТИ З НОТАРІАТУ

Відмова у вчиненні нотаріальних дій
Загальні правила вчинення нотаріального процесу
Загальні правила посвідчення угод нотаріусом
Істотні умови договору оренди землі та його нотаріальне посвідчення
Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб
Посвідчення договорів доручення та довіреностей
Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом

КУРСОВІ РОБОТИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Вибори-2004
Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки
Співвідношення державного та політичного режимів

КУРСОВІ РОБОТИ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

Визначення розміру аліментів на дітей
Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав
Встановлення походження дітей
Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу
Захист сімейних прав
Місце сімейного права у системі права України
Моральні засади Сімейного кодексу
Недосконалість законодавства про опіку та піклування
Опіка та піклування
Особисті немайнові права та обов'язки батьків
Патронат над дітьми
Позбавлення батьківських прав
Порядок позбавлення батьківських прав
Права та обов'язки подружжя
Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини
Правовий статус дитини
Режим окремого проживання подружжя
Режим окремого проживання
Сім'я і родина
Усиновлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Види пенсійного страхування
Пенсійна реформа в ОВС
Пенсійне забезпечення працівників, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці
Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій
Соціальна захищеність інвалідів в Україні
Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
Страхування на випадок безробіття в Україні

КУРСОВІ РОБОТИ З ТЕОРІЇ ПРАВА

Акти застосування права
Апарат держави
Взаємодія права та правосвідомості
Взаємозв'язок політичної та правової систем
Виникнення держави і права
Виникнення держави
Виникнення та розвиток теорії держави та права
Виникнення та розвиток теорій праворозуміння
Влада і норми поведінки у первісному суспільстві
Влада та право
Внутрішні функції держави
Демократія: історія і сучасність
Держава і громадянське суспільство
Держава та цивілізація
Держава, її сутність і структура
Державна влада, її поняття та ознаки
Державна влада
Державні органи
Елементи системи права
Етика держави
Законність і дисципліна
Законність і правопорядок
Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна
Законодавча влада та її функції
Захист прав людини в Україні
Зв'язок права та інших соціальних явищ
Зв'язок теорії держави і права із суспільною практикою
Зловживання правом: поняття, ознаки, види
Інститут права: поняття, підстави утворення, класифікація
Історія теорії права
Класова теорія походження права
Конституційний розвиток США у 17-19 ст.
Контрольна влада та органи контрольної влади в Україні
Концепції держави соціологічного спрямування
Матеріальні та ідеальні джерела права
Методи тлумачення норм права
Методологія теорії держави і права
Механізм держави
Механізм правового регулювання та його елементи
Нормативно-правові акти в системі соціального регулювання
Нормативно-правові акти
Норми права у системі соціальних норм
Орган державної влади
Органи державної влади
Основні елементи системи права
Основні критерії типології держав
Основні напрямки реформування правової системи України
Основні принципи об'єктивного юридичного права
Основні тенденції розвитку права в умовах глобалізації
Основні функції держави в системі конституційного устрою
Парламент
Підстави та звільнення від юридичної відповідальності
Поняття держави та її типи
Поняття і ознаки держави
Поняття та ознаки демократичної держави
Поняття, ознаки та структура правового статусу
Поняття, структура та види правосвідомості
Поняття, суть і зміст права
Поняття, суть та зміст права
Поняття, форми і види правового виховання
Поняття, функції та види соціальних норм
Порівняльне правознавство як комплекс компаративістських дисциплін
Походження держави
Права та обов'язки людини і громадянина
Право у механізмі функціонування правової держави
Правова держава
Правова допомога та механізм її реалізації в Україні
Правова і правомірна поведінка
Правова культура у правовій державі
Правова культура юриста
Правова поведінка: поняття та види
Правова політика
Правове мислення та правова поведінка
Правове мислення
Правовий статус особи
Правові помилки
Праворозуміння: поняття, зміст, типи
Правосвідомість і правова культура суспільства
Правосвідомість і правовий нігілізм
Правоутворення і нормотворчий процес
Правоутворення та форми (джерела) права
Принципи права
Прогалини в праві та шляхи їх усунення
Протиправна поведінка
Процедури правової діяльності
Процес виникнення держави та його особливості
Процес виникнення держави
Розвиток національних правових систем в умовах глобалізації
Система права
Склад поняття юриспруденція
Соціальна держава
Соціальна природа суб'єктів права
Соціально-правова держава
Специфічні інститути в романо-германській системі права
Співвідношення влади і права в правовій теорії
Співвідношення держави та права
Стадії правового регулювання
Сучасна держава: поняття, ознаки і типи
Сучасний етап формування демократичної правової держави в Україні
Сучасний стан і розвиток порівняльного правознавства
Теорія політичної системи суспільства
Теорія природного права
Тлумачення норм права
Україна - демократична правова соціальна держава
Форма держави: поняття, елементи. Проблеми вдосконалення форми української держави
Форма правління, територіального устрою та державно-правового режиму в Україні
Форми держави (другий варіант)
Форми держави
Форми державного правління
Форми і методи здійснення функцій держави
Функції права
Характеристика системи законодавства України
Чинність нормативно-правових актів у просторі
Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб
Чинність нормативно-правових актів у часі
Чинність нормативно-правових актів України в часі
Шляхи формування правової держави в Україні
Юридична відповідальність (другий варіант)
Юридична відповідальність
Юридична практика в правозастосовній діяльності
Юридична практика
Юридичні колізії: поняття, види, способи подолання

КУРСОВІ РОБОТИ З ТРУДОВОГО ПРАВА

Види трудового договору
Випробування при прийнятті на роботу
Вихідні дні
Відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства як складова предмету трудового права
Галузеві принципи трудового права
Державні гарантії зайнятості
Державні гарантії оплати праці працівникам
Державні гарантії реалізації права людини на працю
Джерела трудового права
Дисципліна праці
Дисциплінарна відповідальність за трудовим правом
Діяльність трудової юстиції у зарубіжних країнах
Здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства як принцип трудового права
Зміст і значення колективного договору в ринкових умовах
Істотні умови трудового договору
Конституційні гарантії трудових прав
Контракт як форма реалізації громадянами права на зайнятість
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству
Матеріальна відповідальність роботодавців
Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати
Метод трудового права: поняття та особливості
Міжнародно-правові акти як джерела трудового права
Оплата праці
Оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання як принцип трудового права
Особливості правового регулювання оплати праці в Україні
Особливості регулювання праці керівника організації
Особливості трудових відносин працівників медицини
Охорона праці жінок за законодавством України
Поняття та особливості договору аутстаффінгу
Поняття та особливості трудових процесуальних правовідносин
Поняття та предмет трудового права
Поняття та структура заробітної плати
Порівняльна характеристика оплати праці згідно трудового законодавства України та країн далекого зарубіжжя
Порівняльна характеристика трудових правовідносин в країнах Далекого Сходу
Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів
Порядок звільнення з роботи
Правове регулювання переведення працівників
Правове регулювання праці жінок
Правове регулювання праці іноземців
Правове регулювання проведення страйків
Правове регулювання професійного навчання
Правове регулювання страйків
Правовий статус Національної служби посередництва і примирення в Україні. Проблеми реалізації та підвищення ефективності
Правовий статус роботодавця як суб'єкта трудових правовідносин
Правові гарантії для окремих категорій працівників при звільненні з ініціативи роботодавця
Правовідносини працевлаштування: поняття, структура, особливості реалізації
Предмет трудового права України
Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України
Профспілки як суб'єкт трудового права
Реалізація міжнародно-трудових норм
Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений термін з ініціативи працівника
Спiввiдношення трудового договору iз цивiльно-правовими договорами про працю
Спеціальні правила охорони здоров'я на важких, небезпечних і шкідливих роботах
Строки та порядок застосування дисциплінарних стягнень
Суб'єкти трудового права
Трудовий договір із сезонними і тимчасовими працівниками
Трудовий договір
Трудовий колектив як суб'єкт трудових правовідносин
Трудові правовідносини
Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками
Юридична відповідальність за порушення трудового законодавства України

КУРСОВІ РОБОТИ З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Державне регулювання земельної реформи в Україні: організаційні та правові аспекти
Джерела земельного права
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права
Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні
Право власності на землі житлової та громадської забудови
Право загального землекористування
Правове регулювання постійного землекористування в Україні
Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду

 

КУРСОВІ РОБОТИ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

КУРСОВІ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Вік Землі та його періодизація
Водосховища Дніпра
Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія
Етапи розвитку політичної географії
Індустріальний розвиток Канади
Інноваційний розвиток США
Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС
Інтеграційні процеси в Західній Африці
Коопераційні відносини між державами в рамках європейських прикордонних регіонів
Країни-банкіри: країнознавче дослідження світового ринку банківських послуг
Країнознавча характеристика Португалії
Країнознавча характеристика Республіки Казахстан
Країнознавча характеристика Республіки Чехії
Країнознавча характеристика Словенії
Набуття статусу громадянства в країнах ЄС
Післявоєнний розвиток Японії. Промисловість
Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи
Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі
Політичні системи країн Центрально-Східної Європи - 2
Порівняльний політико-географічний аналіз столиць держав світу
Промисловий розвиток Балканських країн
Розповсюдження СНІД та його географія
Роль тероризму у міжнародних конфліктах
Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки
Соціально-економічний розвиток країн Перської затоки
Суспільно-політичні особливості Бразилії
Трансформаційні процеси в економіці країн Балтії у зв'язку зі вступом до ЄС
Трансформаційні процеси в промисловості США
Туристичні об'єкти Волині
Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції
Фінансова система країн Латинської Америки
Форми рельєфу земної поверхні
Функції державних кордонів

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЇ

Безвідходні і маловідходні технології
Вплив кліматичних факторів на організм людини
Гризуни Камінь-Каширського району
Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості
Екологічний менеджмент у виробництві іграшок
Екологічний менеджмент у молочній промисловості
Екологічний менеджмент у хлібопекарській промисловості
Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька
Екомережа України
Екологічна мережа України
Земноводні Волинської області
Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області
Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом
Моніторинг забруднюючих речовин у стічних водах
Нормування забруднення навколишнього середовища
Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району
Охорона атмосфери
Охорона навколишнього середовища в автотранспорті
Охорона навколишнього середовища у містах
Платежі за ресурси
Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції
Реформування рекреаційної галузі Волинської області
Утилізація відходів у законодавстві України
Утилізація відходів у харчовій промисловості
Утилізація відходів хімічної промисловості

КУРСОВІ РОБОТИ З ТУРИЗМУ

Виробничо-технічний потенціал туристичного підприємства
Грибництво
Договірні відносини в туризмі
Дослідна робота на екскурсіях та у походах
Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону
Круїзний туризм: українські перспективи
Культурно-історичні об'єкти Львова
Менеджмент і маркетинг у готельному господарстві
Методика підготовки екскурсії та техніка її проведення
Надання послуг розміщення у приватному пансіоні
Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні
Організація екскурсій
Організація обслуговування в мотелі-кафе "Трембіта"
Основні райони проведення самодіяльних туристських походів в Україні
Оцінка туристичного ринку Латвії
Пам'ятки Волині
Принципи організації екскурсії
Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку
Рекреаційні ресурси України
Рекреаційно-туристична характеристика Сейшельських островів
Самодіяльний туризм у Горганах
Сутність та класифікація екскурсій
Технологічні стандарти готельних послуг прибирання
Туристичні об'єкти Волинської області
Туристичні об'єкти Луцька
Туристичні ресурси Бразилії
Туристичні самодіяльні гірські походи в Україні
Управління номерним фондом
Шацькі озера та орієнтування на місцевості

 

КУРСОВІ РОБОТИ З СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

КУРСОВІ РОБОТИ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Internet як джерело оперативної інформації
Аркушеві видання
Архівне забезпечення конфіденційних документів
Атлас як картографічне видання
Бібліографічний опис документів
Вимоги до обліку конфіденційних документів
Газета як періодичне видання
Державна таємниця
Дитячий журнал як періодичне видання
Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів
Довідково-інформаційна документація Гетьманщини
Довідково-інформаційні документи
Документація щодо особового складу
Документи на новітніх носіях інформації
Документи на паперових та електронних носіях
Документний потік
Електронна книга та традиційна книга
Електронні документи та архіви України
Європейські інформаційні агентства
Європейські інформаційні служби на сучасному етапі
Журнал як періодичне видання
Журнали Волині
Зародження і розвиток класифікації наук
Засоби представлення уніфікації організації тексту документу
Захист інформації
Зовнішня структура книги
Ідеографічні документи
Інтеграція України в світовий інформаційний простір
Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек
Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності
Інформаційна політика в умовах глобалізації
Інформаційне забезпечення виборчих процесів
Інформаційний обмін
Інформаційний продукт
Інформаційні агентства, їх завдання та функції
Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом
Інформаційно-психологічна безпека особистості
Інформація та інформаційний простір
Інформація як об'єкт захисту
Інформація як товар
Історична цінність артефактних документів
Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу
Історія розвитку виставкової діяльності в Україні
Карта як вид видання
Класифікація документів
Книговидавництво Волині
Конфіденційна інформація та її зміст
Копіювання інформаційних матеріалів
Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду
Лінгвістичні словники
Методи розкодування інформації
Методологія наукового дослідження документів
Міжнародна інтеграція у сфері керування документаційними процесами
Мова дипломатичних документів: основні вимоги
Моделі громадського телебачення у демократичних країнах
Монополізація мас-медіа: світовий досвід
Музейні документи
Навчальне видання
Надання службовому документу юридичної сили
Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід
Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем
Організаційні заходи інформаційної безпеки
Організація роботи з електронними документами
Організація секретного діловодства
Основні аспекти формування електронного уряду в Україні
Основні етапи розвитку теорії і методики анотування
Основні процеси керування документаційними процесами
Особистісний аспект сприйняття інформації
Особливостi організації роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи
Особливості порядку слів в анотаціях
Оформлення претензійних листів та відповідей на них
Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та управління (комерційних підприємств)
Періодичні видання для дозвілля
Періодичні видання як засіб масової комунікації
Політична аналітика у державному управлінні
Правове регулювання інформаційної діяльності
Проблеми збереження архівних фондів
Професійно-етична культура майбутніх документознавців
Психологічна складова інформаційної діяльності
Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст.
Роль та функції референта в системі управління
Складання предметного каталогу
Способи і методи запису інформації
Способи надання службовому документу юридичної сили
Стилістичні помилки в юридичних документах
Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу
Тривале видання
Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави
Управління інформаційною безпекою держави
Формування бібліотечного фонду різними видами документів
Формування бібліотечного фонду
Формування теорії документа
Функції інформаційного бізнесу
Цінна книга

КУРСОВІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ

Англія в епоху середньовіччя
Архівна справа Гетьманщини
Волинь у роки перебудови
Геополітичні причини Руїни
Гетьманат Скоропадського
Грузинська церква
Державний суверенітет України. Етапи розвитку
Державно-правовий розвиток Стародавнього Вавилону
Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки
Друге Болгарське царство
Євген Петрушевич
Закони Хаммурапі
Державно-правовий розвиток Стародавнього Вавилону
Зовнішня і внутрішня політика Директорії
Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)
Іван Виговський
Історіографія Карибської кризи
Карибська криза
Картина світу середньовічного європейця
Колективізація в Україні
Культура Стародавньої Греції
Литовська метрика
Махновщина
Міжконфесійна боротьба на Волині в 90-х рр. ХХ ст.
Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність
Передумови Карибської кризи
Польська культура епохи Відродження
Правове становище населення у Стародавньому Римі
Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі
Реконкіста
Сербія XIV століття
Соціальна-економічна політика Мазепи
Україна в роки Першої світової війни
Українське архівознавство
Українсько-російські відносини

КУРСОВІ РОБОТИ З ЖУРНАЛІСТИКИ

Літературна преса в Україні
Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах
Функціонування ЗМІ в пострадянській Україні
Функціонування ЗМІ в сучасному демократичному суспільстві

КУРСОВІ РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРИ

Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст.
Байкарська спадщина Красіцкого
Балади Шевченка
Варіантність аналізу художнього твору
Вивчення творчості Ліни Костенко
Виховання дітей у творчості Діккенса
Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд
Екзистенційна філософія спокою у поезії Євгена Плужника
Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука
Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського
Есхатологічні апокрифи
Жанр поеми у творчості Сосюри
Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського
Літературне краєзнавство на уроках української літератури
Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер"
Міфологія Стародавньої Греції
Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст.
Мотив смерті в творчості Едгара По
Мотив чуда у структурі житійного сюжету (на матеріалі Києво-Печерського патерика)
Мотиви лірики Івана Драча
Національна ідентичність у літературі слов'янського романтизму
Новели Мопассана
Образ Гамлета в українській поезії 20 ст.
Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц"
Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича
Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"
Образи дітей у творах Марка Твена
Пейзажна лірика В. Свідзинського
Поезія бароко на західноукраїнських землях
Пообразний шлях аналізу
Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса
"Природна людина" та "цивілізоване суспільство" в романі Вольтера "Простодушний"
Проблема людського існування у творчості Тесленка
Проблематика оповідань Грінченка
Проблематика творів Хемінгуея
Рання творчість Максима Рильського
Роман Л.М. Толстого "Анна Кареніна"
Роман Р. Іваничука "Вогненні стовпи"
Романтичний герой Віктора Гюго
Світло і тінь у творах Лесі Українки
Соціальна сатира у творчості Герберта Уеллса
Творчість Віктора Гюго
Творчість Довженка
Тема втрачених ілюзій у творчості Оноре де Бальзака
Фантастика Едгара По та Жуля Верна
Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття
Феміністичні ідеї в творчості Жорж Санд
Фольклористична творчість Потебні
Французька революція у творчості Віктора Гюго

КУРСОВІ РОБОТИ З СОЦІОЛОГІЇ

Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації
Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики
Вивчення задоволеності роботою державних службовців
Виникнення і розвиток соціології як науки
Генезис, типи та функції соціальних норм
Гіпотеза як складова соціологічного дослідження
Гуманістична соціологія Ф. Знанецького
Демократизація суспільства
Держава в цивілізаційному устрої
Дослідження соціальної структури в історії соціології
Економіка як соціальний інститут
Експертне опитування
Емпірична соціологія
Життєвий шлях і соціально-політичні погляди Макса Вебера
Інституціоналізація
Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження
Кадрове забезпечення органів регіонального управління
Класифікація суспільних систем
Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння
Комунікації в управлінні
Концепція суспільного договору Гроція
Лобізм
Маргінальний статус особистості
Матеріалістичний напрям у соціології 19 століття
Методики вимірювання в прикладній соціології
Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик
Моделі організацій
Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста
Національна і культурна ідентичність
Образ і стиль життя бідних
Обробка аналізу узагальнених даних
Обробка соціологічних даних на ЕОМ
Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні
Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз
Оцінка соціологічного дослідження
Первинний аналіз соціологічної інформації
Перевірка гіпотез про рівність середніх
Підвищення якості соціологічних досліджень
Поняття та сутність інституціоналізації
Поняття, структура і типи особистості в соціології
Порівняльний аналіз соціологічних підходів Платона та Аристотеля
Практичне значення узагальненої соціологічної інформації
Проблеми розвитку суспільства
Процедура обробки даних експерименту
Процес інституціоналізації
Процес обробки і узагальнення даних методом групової діагностики
Процеси соціальної інтеграції та диференціації в сучасному суспільстві
Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття
Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз
Роль шкал у виборі конкретних процедур аналізу даних
Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень
Сім'я як соціальна група і соціальний інститут
Соціалізація особистості
Соціальна група
Соціальна структура українського суспільства
Соціальна сфера
Соціальне управління як процес
Соціальний контроль
Соціальні проблеми в соціумі (сім'ї)
Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда
Соціальні проблеми української сім'ї
Соціальні процеси
Соціальні рухи
Соціальні стереотипи в рекламі
Соціально-демографічна структура суспільства
Соціологічна значущість уявлень Н. Макіавеллі про політику
Соціологічна концепція суспільства ризику
Соціологічний аналіз безробіття
Соціологія молоді
Соціологія організації та управління
Соціологія політики Монтеск'є
Способи побудови шкал установок
Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів
Статева та сексуальна соціалізація молоді
Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез
Суспільна думка та її роль у житті суспільства
Сучасне суспільство і процес глобалізації
Сучасні форми соціальної нерівності
Теоретична обробка емпіричних даних
Теорії соціальної стратифікації
Теорія і практика соціалізації особистості
Теорія соціального обміну і біхевіористська соціологія
Трансформаційні процеси в сучасній Україні
Форми соціального контролю в Україні
Функціоналістська соціологія Р. Мертона
Шкалограмний аналіз
Якість населення

КУРСОВІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти
Епітети у релігійному стилі
Фразеологізми в мові ЗМІ
Лексика іншомовного походження в ЗМІ
Штампи, кліше, стандарти в українській мові
Конфесійна лексика українського православ'я
Емоційно-експресивні засоби в народних піснях
Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)
Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ
Застаріла лексика зі стилістичного погляду
Стилістична характеристика числівника
Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі
Граматичні категорії дієслова
Діалектизми у творчості класиків української літератури
Росіянізми в мові ЗМІ
Походження прізвищ людей
Стилістичні властивості простого речення
Шляхи посилення експресії в рекламних текстах
Лексико-синтаксичний словотвір у термінології
Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології

 

КУРСОВІ РОБОТИ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

КУРСОВІ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ

BIOS
LPT-порт і СOM-порт
Microsoft Word 2000
Архівація даних та програми архівації
Відеоадаптери
Відеопідсистема
Діагностика плати оцифровки відеозображення
Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD
Діагностування звукових плат
Діагностування накопичувачів на жорстких дисках
Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів
Дослідження ключів на польових транзисторах
Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows
Кешування пам'яті
Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей
Носії гнучких магнітних дисків (дискети)
Оптимізація жорстких дисків
Оптимізація роботи оперативної пам'яті
Постійна пам'ять
Приклади і результати розгону
Пристрої порівняння
Розгін процесора
Системи індикації
Суматори
Тестування, моніторинг та діагностика
Технологія MMX
Файлова система Mac OS X
Цифровий фотоапарат
Цифрові шифратори
Шина USB

КУРСОВІ РОБОТИ З ТЕХНОЛОГІЙ

Асортимент електропобутових товарів
Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь
Влаштування маяків під високоякісну штукатурку. Ремонт неводних фарбувань
Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта
Кочівля бджіл
Крапля як лікарська форма
Організація роботи буфета в готелі
Реклама на торгівельному підприємстві
Реклама як засіб забезпечення споживачів відомостями про товар та послуги