Всі курсові роботи сайту

ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Основні риси монополії. Монополія і ціна ... 5
1.1. Монополія і конкуренція ... 5
1.2. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага ... 9
1.3. Монопольна влада. Цінова дискримінація ... 14
1.4. Моделі олігополістичного ціноутворення ... 21
1.5. Державне регулювання монопольного ринку ... 31
Розділ 2. Аналіз ціноутворення на ринку недосконалої конкуренції на ринках олії і цукру ... 37
2.1. Аналіз ціноутворення на ринку олійних в Україні в 2004 році ... 37
2.2. Аналіз ціноутворення на ринку цукру України в 2004 році ... 39
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції"

Курсова робота "Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Проблеми та перспективи формування ринкових відносин в Україні: Теоретичні та історичні основи розвитку ринкових відносин. Історичний розвиток ринкових відносин. Ринок та його сутність. Умови формування та характерні ознаки ринку. Структура ринкової економіки. Види ринків та їх характеристика. Класифікація ринків. Основні проблеми становлення та перспективи розвитку ринкових відносин в Україні. Основні проблеми ринкової економіки. Шляхи подолання проблем ринкової економіки. Перспективи розвитку ринкових відносин в Україні.
Агропромисловий комплекс України: Роль агропромислового комплексу в народному господарстві. Форми територіальної організації АПК. Характеристика особливостей структури, розміщення та функціонування агропромислового комплексу України. Сільське господарство України та його структура. Особливості розміщення галузей сільського господарства. Спеціалізовані агропромислові комплекси. Проблеми і перспективи розвитку АПК.
Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства: Зміст ігрової діяльності молодших школярів у навчально-виховному процесі вивчення природознавства. Гра як процес мислительної діяльності. Види ігрової діяльності у навчально-виховному процесі з природознавства. Методика постановки ігрової діяльності на уроках природознавства. Використання дидактичних ігор на уроках природознавства. Ігрова діяльність у позакласній і позаурочній роботі з природознавства.

Кожна вагома структурна частина курсової "Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції