Всі курсові роботи сайту

ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ МОНОПОЛІЗМУ

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи ... 5
Розділ 2. Основні риси монополії. Монополія і ціна ... 9
2.1. Монополія і конкуренція ... 9
2.2. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага ... 16
2.3. Монопольна влада. Цінова дискримінація ... 21
Розділ 3. Моделі олігополістичного ціноутворення ... 29
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Ціноутворення в умовах монополізму" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ціноутворення в умовах монополізму"

Курсова робота "Ціноутворення в умовах монополізму" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ціноутворення в умовах монополізму", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ціноутворення в умовах монополізму" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Теорія державного регулювання д.кейнса та її роль в економічній науці та економічній політиці: Суть державного регулювання економіки. Сутність державного регулювання і його необхідність. Еволюція теоретичних уявлень про роль держави в економіці. Історичні передумови виникнення кейнсіанства. Зміст теорії державного регулювання Дж. М. Кейнса та її особливості. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса. Практичне поширення кейнсіанства. Кейнсіанська теорія та економічна політика. Розвиток економічної теорії Дж. М. Кейнса. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Посткейнсіанство.
Економічна характеристика Карпатського регіону: Роль та значення продуктивних сил Карпатського економічного регіону України у розвитку господарського комплексу. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил території: історичні, природні, демографічні, екологічні. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу Карпатського економічного регіону. Територіальна структура господарства території Карпатського економічного регіону. Участь економічного району у внутрідержавному територіальному поділі праці та економічних зв'язках. Проблеми і перспективи розвитку регіону нових економічних умовах.
Методика використання наочних посібників на уроках природознавства: Теоретичні засади дослідження методики використання наочних посібників на уроках природознавства. Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів. Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика. Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи. Методика використання засобів наочності на уроках природознавства в початковій школі. Дидактичні цілі та загальні вимоги до використання засобів наочності на уроках. Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань. Методика використання наочності для вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі.

Кожна вагома структурна частина курсової "Ціноутворення в умовах монополізму" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Ціноутворення в умовах монополізму" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Ціноутворення в умовах монополізму" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Ціноутворення в умовах монополізму" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Ціноутворення в умовах монополізму