Всі курсові роботи сайту

Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
І. Загальна характеристика організації ... 4
1.1. Форма організації підприємства, особливості застосування та функціонування, законодавча база, відмінності від інших форм ... 4
1.2. Місія організації. Профіль і види діяльності організації ... 6
1.3. Форма власності організації ... 7
1.4. Межі території, яку охоплює діяльність підприємства: ... 10
1.5. Внутрішнє і зовнішнє середовище: фактори, які на нього впливають ... 11
ІІ. Функції менеджменту на підприємстві ... 16
2.1. Планування ... 16
2.2. Організація і регулювання ... 19
2.2.1. Побудова організації ... 19
2.2.2. Організація взаємодії ... 22
2.3. Контроль ... 23
2.4. Мотивація і стимулювання ... 24
ІІІ. Комунікації на підприємстві ... 28
3.1. Види комунікації на підприємстві ... 28
3.2. Комунікаційний процес ... 30
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ"

Курсова робота "Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Стратегічне планування маркетингової діяльності підприємства на зовнішньому ринку: Поняття стратегічного управління і його значення для міжнародної маркетингової діяльності. Концептуальні підходи до управління організацією. Переваги стратегічного підходу до управління. Структура стратегії фірми на зовнішньому ринку. Планування маркетингових стратегій на зовнішньому ринку. Процес планування ринкової стратегії фірми. Основні види міжнародних маркетингових стратегій. Система маркетингових стратегій на міжнародних ринках. Стратегічна маркетингова програма фірми.
Інфраструктура ринку: суть та основні елементи: Інфраструктура ринкового господарства. Поняття інфраструктури. Функції і види інфраструктури. Елементи загальної інфраструктури. Значення інфраструктури ринку та її основних елементів. Аналіз стану ринкової інфраструктури в Україні. Характеристики і основні тенденції розвитку товарних бірж України. Аналіз загального стану фондового ринку України за підсумками 2006 року. Функції державної служби зайнятості як елементу ринкової інфраструктури. Участь комерційних банків України у забезпеченні економічного зростання.
Біржа праці: Суть та функції біржі праці в економіці країни. Виникнення і розвиток біржового руху в світі. Визначення поняття біржі праці. Функції і переваги в діяльності бірж праці. Функції державної служби зайнятості. Механізм функціонування біржі праці. Сутність ринку праці. Взаємозв'язок ринку і біржі праці. Організаційна структура біржі праці. Біржі праці та їх роль в економіці країни.

Кожна вагома структурна частина курсової "Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Характеристика менеджменту ВАТ ЛУАЗ