Всі курсові роботи сайту

ФІРМА В УМОВАХ ОЛІГОПОЛІЇ

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти існування ринку олігополій. Основні ознаки олігопольного ринку ... 5
1.1. Поняття олігополії ... 5
1.2. Жорсткість цін і ламана крива попиту ... 7
Розділ 2. Моделі поведінки фірм на ринку олігополії ... 10
2.1. Одночасні ігри ... 10
2.1.1. Політика встановлення рівня виробництва: модель дуополії Курно ... 11
2.1.2. Фірми, що встановлюють ціни: дуополія Бертрана ... 15
2.2. Послідовні ігри ... 19
2.2.1. Кількісний лідер: модель Штакельберга ... 19
2.2.2. Лідерство в цінах ... 21
2.3. Олігопольні утворення на ринках України ... 24
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Фірма в умовах олігополії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фірма в умовах олігополії"

Курсова робота "Фірма в умовах олігополії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фірма в умовах олігополії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фірма в умовах олігополії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Соціально-економічні відносини: Сучасна характеристика соціально-економічних відносин. Класифікація соціально-економічних відносин. Філософський зріз категорії "соціально-економічні відносини". Еволюція соціально-економічних відносин. Соціальні причини їх виникнення. Періодизація соціально-економічних відносин. Передумови трансформації відносин.
Товарне виробництво: Форми господарювання. Натуральне виробництво. Товарне виробництво. Товар і його властивості. Поняття товару. Властивості товару. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Конкретна й абстрактна праця. Основна суперечність товарного виробництва. Теорії, що визначають цінність товару. Теорія трудової вартості. Теорія граничної корисності. Теорія попиту і пропозиції. Закон вартості та його функції. Зміст закону вартості. Функції закону вартості. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах. Еволюція товару в сучасних умовах. Тенденції розвитку товарної економіки і виникнення безпосередньо суспільної форми виробництва.
Формування культури поведінки молодших школярів: Теоретичні засади дослідження формування культури поведінки молодших школярів. Завдання та зміст виховання культури поведінки школярів. Виховання культури спілкування між людьми. Виховання культури побуту. Формування культури зовнішнього вигляду. Форми, методи та засоби виховання культури поведінки учнів. Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках в початкових класах. Виховання культури поведінки в позаурочній діяльності. Специфіка позакласної і позашкільної виховної роботи. Значення засобів народної педагогіки у вихованні культури поведінки молодших школярів.

Кожна вагома структурна частина курсової "Фірма в умовах олігополії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Фірма в умовах олігополії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Фірма в умовах олігополії" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Фірма в умовах олігополії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Фірма в умовах олігополії