Всі курсові роботи сайту

Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 4
Розділ 1. Загальна характеристика Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталкер ІТК" ... 5
Розділ 2. Характеристика принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 8
Розділ 3. Використання методів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 12
Розділ 4. Формування функцій менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 13
4.1. Планування ... 13
4.2. Організація взаємодії ... 19
4.3 Мотивація ... 22
4.4. Контроль ... 28
Розділ 5. Проектування комунікацій на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 30
Розділ 6. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 32
Розділ 7. Організація управління конфліктами, перемінами та стресами ... 35
Розділ 8. Формування механізмів управління групами працівників на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 36
Розділ 9. Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва ... 38
Розділ 10. Організація праці менеджерів ... 43
Висновки ... 44
Література ... 46

Для придбання курсової роботи "Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК""

Курсова робота "Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "електротермометрія": Коротка характеристика діяльності підприємства. Опис товару. Аналіз маркетингового середовища підприємства. Аналіз макросередовища. Аналіз мікросередовища. Розробка ринкової стратегії. Розробка продуктової стратегії. Товарна політика підприємства. Цінова політика. Збутова політика. Політика просування.
Економічний кругообіг: Поняття схеми економічного кругообігу. Двосекторна модель кругообігу. Заощадження та інвестиції у схемі кругообігу. Державний та зарубіжний сектори у схемі кругообігу. Розвиток ідеї схеми економічного кругообігу в історії економічної думки. Порівняльна характеристика схеми економічного кругообігу в ринковій та адміністративно-командній економіці.
Нерівність розподілу доходів у суспільстві: Причини та державне регулювання нерівності доходів у суспільстві. Доходи населення, їх види та джерела формування. Рівень життя та бідність. Причини нерівності доходів. Економічна ефективність та рівність. Методи обчислення нерівності доходів. Державне регулювання перерозподілу доходів. Система соціального захисту. Оцінка нерівності доходів в Україні протягом 2000-2011 років та їх регулювання. Причини та динаміка нерівності доходів в Україні. Аналіз ефективності соціальної політики в Україні.

Кожна вагома структурна частина курсової "Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"