Всі курсові роботи сайту

Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика Відкритого акціонерного товариства "УкрВолгатехсервіс" ... 4
Розділ 2. Формування функцій менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс" ... 7
2.1. Планування ... 7
2.2. Організація взаємодії ... 13
2.3 Мотивація ... 17
2.4. Контроль ... 23
Розділ 3. Використання методів менеджменту на ВАТ "УкрВолгаТехсервіс" ... 25
Розділ 4. Проектування комунікацій на ВАТ "УкрВолгаТехсервіс" ... 27
Розділ 5. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ВАТ "УкрВолгаТехсервіс" ... 29
Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників на ВАТ "УкрВолгаТехсервіс" ... 31
Розділ 7. Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва ... 33
Розділ 8. Організація управління конфліктами, перемінами та стресами ... 39
Розділ 9. Організація праці менеджерів ... 40
Висновки ... 42
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс""

Курсова робота "Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька: Короткий опис діяльності підприємства. Опис товару підприємства. Аналіз маркетингового середовища підприємства. Аналіз макросередовища. Аналіз мікросередовища підприємства. Розробка ринкової стратегії. Розробка продуктової стратегії. Товарна політика. Цінова політика. Збутова політика. Політика просування.
Діяльність комерційних банків: Становлення та розвиток банківської справи. Суть, призначення, функції та класифікація комерційних банків. Організація діяльності комерційних банків України. Операції комерційних банків з формування ресурсної бази. Розрахунково-касові операції комерційних банків. Кредитні операції комерційних банків. Державний контроль за здійсненням банківських операцій. Участь комерційних банків України у забезпеченні економічного зростання.
Кейнсіанство та необхідність проведення державної стабілізаційної політики: Теоретичні засади дослідження кейнсіанства та необхідності проведення державної стабілізаційної політики. Розвиток теоретичних уявлень про роль держави в економіці. Сутність державного регулювання та його необхідність. Передумови виникнення кейнсіанства. Аналіз особливостей теорії державного регулювання Дж. М. Кейнса. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса. Практичне поширення кейнсіанства. Вплив кейнсіанської теорії на економічну політику держави. Еволюція економічної теорії Дж. М. Кейнса. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Посткейнсіанство.

Кожна вагома структурна частина курсової "Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"