Всі курсові роботи сайту

Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Науковий аналіз спеціалізованої літератури з питання управління персоналом у вітчизняній і світовій літературі ... 6
1.1. Організаційні системи управління персоналом ... 6
1.2. Цілі і функції системи управління персоналом ... 14
1.3 Сутність інноваційної стратегії управління персоналом та складові ... 21
Розділ 2. Аналіз кадрової роботи на ТзОВ "Світоч" ... 25
2.1. Продукція підприємства ... 25
2.2. Організаційна структура підприємства ... 26
2.3. Аналіз якісного і кількісного складу персоналу ... 27
2.4. Процес підбору та прийняття на роботу персоналу ... 30
2.5. Оцінка професійних якостей співробітників ... 34
2.6. Мотивація персоналу ... 34
2.7. Трудова дисципліна ... 37
2.8. Аналіз плинності кадрів ... 39
Розділ 3. Шляхи вдосконалення кадрової роботи на підприємстві ... 43
3.1. Керівництво плинністю кадрів ... 43
3.2. Формування резерву кадрів ... 43
3.3. Атестація ... 45
3.4. Підвищення кваліфікації ... 46
3.5. Трудова дисципліна ... 51
Висновки ... 53
Література ... 56
Додатки ... 58

Для придбання курсової роботи "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Управління персоналом на ТзОВ "Світоч""

Курсова робота "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "соціальна сфера": Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства. Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства. Характеристика продукції підприємства і політики фірми. Цінова політика фірми. Збутова політика. Політика просування товарів. Економічне обґрунтування курсової роботи. Планування і проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези.
Акціонерна форма власності: Форми власності в Україні на сучасному етапі. Власність як економічна категорія. Форми власності. Поняття акціонерної власності. Акціонерна власність в економічній системі. Сутність і структура акцій та акціонерного капіталу. Суперечності акціонерних компаній. Особливості акціонерної власності в Україні.
Система розподілу доходів: Теоретичні засади дослідження системи розподілу доходів. Сутність і механізм розподілу доходів. Функціональний розподіл доходів. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їхній рівень, джерела і структура. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині. Аналіз стану розподілу доходів в Україні. Основні тенденції доходів населення та його купівельної спроможності. Розшарування населення за доходами. Шляхи вдосконалення соціально-економічної сфери України. Визначення найбільш актуальних напрямів змін. Напрями підвищення ефективності соціально-економічної політики.

Кожна вагома структурна частина курсової "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"