Всі курсові роботи сайту

Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Огляд основних тенденцій розвитку світового та вітчизняного управління персоналом ... 5
Розділ 2. Аналіз системи управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод" ... 20
2.1. Планування роботи з кадрами ... 29
2.2. Основні напрями в кадровій роботі підприємства ... 31
2.3. Робота з резервом кадрів на висування ... 33
2.4. Оцінка і проведення атестації кадрів ... 35
Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод" ... 40
3.1. Удосконалення роботи відділу кадрів підприємства ... 40
3.2. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів ... 42
3.3. Виробничо-економічне навчання кадрів ... 46
Висновки ... 48
Література ... 49
Додатки ... 51

Для придбання курсової роботи "Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод""

Курсова робота "Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Розробка маркетингових заходів для ВАТ "луцький підшипниковий завод": Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства. Аналіз загального стану підприємства. Ефективність виконання маркетингової функції на підприємстві. Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства. Аналіз макросередовища. Аналіз мікросередовища. Формування гіпотези. Характеристика товарної політики та продукції підприємства. Цінова політика підприємства. Збутова політика підприємства. Політика просування товарів. Економічне обґрунтування курсової роботи. Планування та проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези.
Аграрне виробництво: Поняття аграрного сектору економіки. Ринкові відносини в аграрній сфері. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. Форми власності на землю і форми господарювання в аграрному секторі економіки. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. Поняття та особливості діяльності сільськогосподарських підприємств. Суть та основне призначення агробізнесу. Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі. Фермер - основний суб'єкт підприємництва на селі.
Рівновага на ринках благ, грошей та капіталу (іs-lm модель): Теоретичні аспекти дослідження рівноваги на ринках благ, грошей та капіталу (ІS-LM модель). Грошовий ринок і крива LM. Рівновага в моделі ІS-LM у короткостроковому періоді. Модель ІS-LM і коливання економічної активності. Відносна ефективність грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики у моделі ІS-LM. Обґрунтування економічної політики держави за допомогою моделі Хікса-Хансена (модель ІS-LM). Грошово-кредитна політика. Фіскальна політика. Альтернативні варіанти фіскальної політики. Аналіз рівноваги на ринках благ, грошей та капіталу (ІS-LM модель) в Україні.

Кожна вагома структурна частина курсової "Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"