Всі курсові роботи сайту

Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади створення раціональних трудових відносин ... 5
1.1. Управління працею ... 5
1.1.1. Трудовий договір ... 5
1.1.2. Робочий час і час відпочинку ... 7
1.1.3. Правове регулювання оплати праці ... 12
1.1.4. Трудова дисципліна ... 15
1.2. Регламентація управління ... 16
1.2.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку ... 16
1.2.2. Положення про підрозділи ... 17
1.2.3. Розробка посадових інструкцій ... 19
1.2.4. Контракти з персоналом ... 22
1.3. Управління поведінкою персоналу організації ... 24
1.3.1. Управління соціальним розвитком організації ... 24
1.3.2. Управління конфліктами і стресами ... 25
1.3.3. Мотивація трудової діяльності персоналу ... 33
1.3.4. Етика ділових відносин ... 37
Розділ 2. Аналіз системи створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель" ... 41
2.1. Якісний склад персоналу ... 41
2.2. Відбір, набір персоналу ... 44
2.3. Мотивація ... 46
2.4. Організація трудової діяльності ... 49
2.5. Плинність кадрів ... 57
2.6. Організаційна структура ВКФ "Ковель" ... 60
Розділ 3. Шляхи удосконалення організації трудової діяльності на підприємстві ВКФ "Ковель" ... 62
Висновки ... 69
Література ... 71

Для придбання курсової роботи "Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель""

Курсова робота "Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Реклама як вид діяльності: Реклама як вид діяльності. Класифікація реклами. Визначення і поняття реклами. Класифікація реклами. Аудіовізуальні засоби розміщення реклами. Телевізійна реклама. Параметри рекламного повідомлення. Увага. Структурні чинники. Структурна формула для телевізійної реклами.
Основні функції підприємництва: Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми, типи і моделі підприємницької діяльності. Роль і значення підприємництва в економіці. Типи професійної підприємницької діяльності. Виробнича підприємницька діяльність. Посередницька підприємницька діяльність. Підприємництво у фінансовій сфері. Суб'єкти підприємництва фінансового спрямування. Ринок фінансових ресурсів. Основні функції підприємництва та комплексна характеристика його сучасної сутності.
Якість життя населення: Теоретично-методологічні засади аналізу якості життя населення. Сутність, фактори формування, показники якості життя населення. Світовий досвід забезпечення високих стандартів життя населення. Проблеми та перспективи забезпечення високої якості життя населення в Україні. Аналіз основних показник в якості життя населення в Україні за 2005-2009 рр. Основні напрямки реформування стандартів якості життя населення в Україні.

Кожна вагома структурна частина курсової "Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"