Всі курсові роботи сайту

Соціальний захист населення

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ І. Теоретичні засади організації соціального захисту в умовах ринкової економіки ... 4
1.1. Необхідність та доцільність соціального захисту в умовах ринкової економіки ... 4
1.2. Методи та засоби соціального захисту населення ... 7
1.3. Зарубіжний досвід соціального захисту населення ... 9
Розділ ІІ. Оцінка рівня соціального захисту населення в умовах ринкової економіки ... 15
2.1. Характеристика диференціації рівня доходів населення в Україні ... 15
2.2. Соціальний захист в Україні у 2005-2007 роках ... 21
2.3. Соціальний захист населення - один із пріоритетів державного бюджету України на 2008 рік ... 27
2.4. Аналіз ефективності соціальної політики в Україні ... 28
Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення та підвищення ефективності соціального захисту населення в Україні ... 33
3.1. Запровадження принципу адресності в практику соціального захисту населення України ... 33
3.2. Стимулювання розвитку системи недержавних пенсійних фондів як один з шляхів підвищення соціального захисту населення ... 35
3.3. Розвиток страхової медицини з метою покращення рівня життя населення ... 38
Висновок ... 42
Список використаної літератури ... 44
Додатки ... 47

Для придбання курсової роботи "Соціальний захист населення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальний захист населення"

Курсова робота "Соціальний захист населення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальний захист населення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальний захист населення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Організація виробничого процесу на любомльському хлібозаводі: Оглядово-аналітична частина. Коротка характеристика бізнесу. Характеристика і аналіз процесу виробництва. Характеристика і аналіз менеджменту підприємства. Характеристика і аналіз економіки підприємства. Постановка задач і цілей курсової роботи. Загальні положення про оперативну систему управління виробництвом. Цілі, завдання і функції оперативної системи управління виробництвом. Вимоги до оперативної системи управління виробництвом та її елементи. Організаційна структура оперативної системи управління виробництвом. Функції працівників оперативної системи управління виробництвом. Об'ємне і оперативно-календарне планування. Цілі, задачі і вимоги до об'ємного і оперативно-календарного планування. Річний, місячний і квартальний план підприємства. Організація рознарядки робіт. Положення про рознарядку робіт. Документація по рознарядці робіт. Диспетчеризація виробництва. Положення про диспетчеризацію виробництва. Механізм оперативного контролю. Механізм оперативного обліку. Механізм оперативного аналізу. Механізм оперативного регулювання. Організація і управління технічним обслуговуванням виробництва. Організація і планування матеріально-технічного постачання. Організація, планування і управління збутом продукції.
Організація збору та аналізу інформації про зарубіжні ринки: Значення інформації в міжнародному маркетингу. Сутність, об'єкти і напрями міжнародних маркетингових досліджень. Сутність маркетингових досліджень. Об'єкти дослідження. Напрямки досліджень. Організація міжнародного маркетингового дослідження. Основні аспекти організації міжнародного маркетингового дослідження. Спеціалізовані маркетингові фірми.
Роль підприємства у розвитку економіки України: Підприємництво, його сутність, ознаки і особливості. Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Зміст, основні принципи, ознаки та особливості підприємництва. Сутність змісту, основних принципів та ознак підприємництва. Особливості сучасного стану підприємств в економіці України. Аналіз конкурентного середовища. Формування системи підприємництва в Україні (інноваційна модель). Формування підприємницького середовища. Передумови активізації підприємництва. Інноваційна модель формування підприємництва в Україні.

Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальний захист населення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Соціальний захист населення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Соціальний захист населення" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Соціальний захист населення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Соціальний захист населення