Всі курсові роботи сайту

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історичний розвиток визначення національних рахунків ... 5
1.1. Джерела виникнення системи національних рахунків ... 5
1.2. Перші спроби розрахунків макроекономічних показників в Англії ... 6
1.2. Голландська школа ... 10
1.3. Французька школа ... 13
1.4. Порівняльна характеристика балансу народного господарства і системи національних рахунків ... 18
Розділ 2. Показники обсягу національного виробництва і методи їх обчислення в Україні ... 25
2.1. Валовий внутрішній продукт ... 25
2.2. Методологія обчислення ВВП ... 27
2.3. Методи обчислення ВВП ... 31
2.4. Інші показники обсягу національного виробництва ... 35
Розділ 3. Аналіз динаміки ВВП у 2005 році ... 38
Висновки ... 44
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Система національних рахунків та її використання в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Система національних рахунків та її використання в Україні"

Курсова робота "Система національних рахунків та її використання в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Система національних рахунків та її використання в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Система національних рахунків та її використання в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Характеристика менеджменту ВАТ луаз: Загальна характеристика організації. Форма організації підприємства, особливості застосування та функціонування, законодавча база, відмінності від інших форм. Місія організації. Профіль і види діяльності організації. Форма власності організації. Межі території, яку охоплює діяльність підприємства:. Внутрішнє і зовнішнє середовище: фактори, які на нього впливають. Функції менеджменту на підприємстві. Планування. Організація і регулювання. Побудова організації. Організація взаємодії. Контроль. Мотивація і стимулювання. Комунікації на підприємстві. Види комунікації на підприємстві. Комунікаційний процес.
Стратегія виходу на новий ринок: Поняття нового продукту та процес його розвитку. Управління процесом розвитку нового товару. Підготовка виходу нового товару на ринок. Процес адаптації споживачів до нових товарів. Особливості розробки продуктової стратегії та стратегія розвитку нового продукту на промисловому ринку. Розробка продуктової стратегії. Аналіз життєвого циклу товару. Стратегія розвитку нового продукту.
Кредитна система України: Кредитна система як елемент ринкової інфраструктури. Економічна роль, суть і структура кредитної системи. Структура кредитної системи України та її еволюція. Роль НБУ в кредитній системі України. Комерційні банки як основа кредитної діяльності України. Проблеми і перспективи діяльності небанківських фінансових посередників. Аналіз стану кредитного ринку України на сучасному етапі. Структура вимог банків за кредитами, наданими в економіку України. Динаміка вимог банків за кредитами, наданими в економіку України. Кредитування суб'єктів господарювання. Кредитування фізичних осіб. Кредити, надані на міжбанківському ринку. Сучасний стан та перспективи розвитку правового забезпечення і державного регулювання кредитної системи України.

Кожна вагома структурна частина курсової "Система національних рахунків та її використання в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Система національних рахунків та її використання в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Система національних рахунків та її використання в Україні" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Система національних рахунків та її використання в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Система національних рахунків та її використання в Україні