Всі курсові роботи сайту

Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України ... 5
1.1. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси ... 5
1.2. Сутність макроекономічної рівноваги ... 8
Розділ 2. Моделі макроекономічної рівноваги ... 18
2.1. Застосування моделі AS-AD ... 18
2.2. Модель ІS-LM для закритої економіки ... 20
2.3. Модель Манделла-Флемінга як засіб відображення економічної рівноваги ... 29
Розділ 3. Аналіз особливостей формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України ... 32
3.1. Стан та чинники макрорівноваги в економіці сучасної України ... 32
3.2. Аналіз фіскальної і монетарної політики України за допомогою моделі ІS-LM ... 39
Висновки ... 46
Література ... 48

Для придбання курсової роботи "Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України"

Курсова робота "Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери: Поняття соціально-культурної сфери. Характеристика соціально-культурної сфери в складі соціальної сфери. Галузь культури в складі соціально-культурної сфери: сутність, структура і особливості управління. Поняття про продукти (результати) соціально-культурної діяльності, класифікація і характеристика культурних благ. Основні форми комплектування штатів в галузі соціально-культурної сфери діяльності. Джерела поповнення й оновлення персоналу. Методи професійного підбору кадрів. Розвиток персоналу соціально-культурної сфери. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу. Планування трудової кар'єри в організації. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.
Реклама як вид діяльності: Реклама як вид діяльності. Класифікація реклами. Визначення і поняття реклами. Класифікація реклами. Аудіовізуальні засоби розміщення реклами. Телевізійна реклама. Параметри рекламного повідомлення. Увага. Структурні чинники. Структурна формула для телевізійної реклами.
Роль підприємницької діяльності у розвитку економіки: Сутність підприємництва в контексті економічної історії цивілізації. Історичний розвиток поняття "підприємництво". Потреба виникнення бізнесу. Роль підприємництва в економіці. Функції підприємництва. Економічна основа підприємництва. Місце суб'єкта підприємницької діяльності в системі ринкових відносин (теоретична модель). Місце суб'єкта підприємницької діяльності в системі ринкових відносин. Роль і значення підприємництва в економіці.

Кожна вагома структурна частина курсової "Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України