Всі курсові роботи сайту

Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Короткий опис діяльності підприємства ... 5
Розділ 2. Опис товару підприємства ... 7
Розділ 3. Аналіз маркетингового середовища підприємства ... 9
3.1. Аналіз макросередовища ... 9
3.2. Аналіз мікросередовища підприємства ... 13
Розділ 4. Розробка ринкової стратегії ... 18
Розділ 5. Розробка продуктової стратегії ... 20
5.1. Товарна політика ... 20
5.2. Цінова політика ... 29
5.3. Збутова політика ... 32
5.4. Політика просування ... 35
Висновки ... 38
Література ... 39
Додатки ... 40

Для придбання курсової роботи "Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька"

Курсова робота "Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Внутрішнє і зовнішнє середовище організації: Сутність та основні характеристики організації. Організація як соціальне утворення. Сутність і основні риси формальної організації. Причини виникнення, принципи функціонування організацій. Складові категорії "організація". Особливості та роль середовища організації. Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації. Розвиток організації під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів середовища. Поняття організаційного розвитку. Планування організаційного розвитку. Управління організаційним розвитком.
Вплив кредитної системи на грошовий обіг: Теоретичні засади дослідження впливу кредитної системи на грошовий обіг. Сутність кредиту та теоретичні засади дослідження кредиту. Поняття кредитної системи та її побудова. Грошовий обіг і його структура. Аналіз особливостей впливу кредиту на грошовий обіг. Особливості впливу кредиту на грошовий обіг. Аналіз стану кредитної системи України. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку кредитного ринку України.
Природні ресурси України: Структура природних умов та ресурсів України. Особливості розміщення природних ресурсів України. Їх господарське використання. Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів.

Кожна вагома структурна частина курсової "Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька