Всі курсові роботи сайту

Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Короткий опис діяльності підприємства ... 4
Розділ 2. Опис товару ... 8
Розділ 3. Аналіз маркетингового середовища підприємства ... 13
3.1. Аналіз макросередовища ... 13
3.2. Аналіз мікросередовища підприємства ... 16
Розділ 4. Розробка ринкової стратегії ... 22
Розділ 5. Розробка продуктової стратегії ... 27
5.1. Товарна політика ... 27
5.2. Цінова політика ... 27
5.3. Збутова політика ... 32
5.4. Політика просування ... 35
Висновки ... 40
Література ... 41
Додатки ... 43

Для придбання курсової роботи "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа""

Курсова робота "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Економічний кругообіг: Поняття схеми економічного кругообігу. Двосекторна модель кругообігу. Заощадження та інвестиції у схемі кругообігу. Державний та зарубіжний сектори у схемі кругообігу. Розвиток ідеї схеми економічного кругообігу в історії економічної думки. Порівняльна характеристика схеми економічного кругообігу в ринковій та адміністративно-командній економіці.
Кредитний механізм ринкової економіки: Теоретичні засади дослідження кредитного механізму ринкової економіки. Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту. Сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту. Аналіз особливостей кредитного механізму ринкової економіки. Стадії руху кредиту. Форми та види кредиту. Методи кредитування. Модернізація механізму банківського кредитування як фактор подолання фінансово-економічної кризи в Україні.
Проблеми використання і охорона природних ресурсів Луцького району: Структура природно-ресурсного потенціалу, його значення для розвитку продуктивних сил. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу району. Структура використання природно-ресурсного потенціалу, його регіональні особливості. Нормативно-правова база використання і охорони природно-ресурсного потенціалу району. Шляхи охорони і раціонального використання природно-ресурсного потенціалу району.

Кожна вагома структурна частина курсової "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"