Всі курсові роботи сайту

Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Коротка характеристика діяльності підприємства ... 4
Розділ 2. Опис товару ... 8
Розділ 3. Аналіз маркетингового середовища підприємства ... 11
3.1. Аналіз макросередовища ... 11
3.2. Аналіз мікросередовища ... 12
Розділ 4. Розробка ринкової стратегії ... 16
Розділ 5. Розробка продуктової стратегії ... 22
5.1. Товарна політика підприємства ... 22
5.2. Цінова політика ... 23
5.3. Збутова політика ... 27
5.4. Політика просування ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія""

Курсова робота "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Еволюція грошових систем: Теоретико-методологічні засади дослідження еволюції грошових систем. Сутність і структура грошової системи. Види грошових систем та їх еволюція. Створення і розвиток грошової системи України. Основні етапи створення грошової системи України. Особливості та основні етапи проведення грошової реформи в Україні.
Кейнсіанство та необхідність проведення державної стабілізаційної політики: Теоретичні засади дослідження кейнсіанства та необхідності проведення державної стабілізаційної політики. Розвиток теоретичних уявлень про роль держави в економіці. Сутність державного регулювання та його необхідність. Передумови виникнення кейнсіанства. Аналіз особливостей теорії державного регулювання Дж. М. Кейнса. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса. Практичне поширення кейнсіанства. Вплив кейнсіанської теорії на економічну політику держави. Еволюція економічної теорії Дж. М. Кейнса. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Посткейнсіанство.
Природно-ресурсний потенціал херсонської області: Місце області за величною природно-ресурсного потенціалу в Україні та ступінь забезпеченості власних потреб. Характеристика природних умов. Економічна оцінка природних ресурсів. Розміщення основних компонентів природно-ресурсного потенціалу. Проблеми раціонального природокористування і охорони природного середовища, основні шляхи ресурсозбереження в області.

Кожна вагома структурна частина курсової "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"