Всі курсові роботи сайту

Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади нового товару підприємства на промисловому ринку ... 4
1.1. Стратегія розвитку нового продукту ... 4
1.2. Методологічні основи нововведень ... 15
1.2.1. Особливості та класифікація нововведень ... 15
1.2.2. Моделі й етапи інноваційних процесів ... 19
1.2.3. Фінансування нововведень та інноваційної діяльності ... 20
1.3. Система мотивації інноваційної діяльності в організації ... 26
Розділ 2. Аналіз ефективності інноваційної діяльності СП ЗАТ "Теріхем-Луцьк" ... 32
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління інноваційною діяльністю підприємства ... 38
3.1. Обґрунтування та визначення факторів впливу на розробку та впровадження інноваційних рішень ... 38
3.2. Розробка інноваційного проекту ... 41
Висновки ... 48
Список використаних джерел ... 50
Додатки ... 52

Для придбання курсової роботи "Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку"

Курсова робота "Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Безробіття в Україні: Теоретичні засади дослідження проблеми безробіття та працевлаштування. Причина безробіття. Типи й форми безробіття. Рівень безробіття. Соціальний захист безробітних в Україні. Соціальні наслідки безробіття. Програми сприяння зайнятості. Аналіз стану безробіття та працевлаштування в Україні. Аналіз показників безробіття в Україні. Аналіз стану працевлаштування в Україні.
Система розподілу доходів: Теоретичні засади дослідження системи розподілу доходів. Сутність і механізм розподілу доходів. Функціональний розподіл доходів. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їхній рівень, джерела і структура. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині. Аналіз стану розподілу доходів в Україні. Основні тенденції доходів населення та його купівельної спроможності. Розшарування населення за доходами. Шляхи вдосконалення соціально-економічної сфери України. Визначення найбільш актуальних напрямів змін. Напрями підвищення ефективності соціально-економічної політики.
Населення і трудові ресурси львівської області: Динаміка чисельності населення Львівської області. Сучасна демографічна ситуація в регіоні. Трудові ресурси регіону та особливості їх використання. Розселення населення по області. Етнічний (національний) склад населення Львівської області. Шляхи поліпшення соціально-демографічної ситуації.

Кожна вагома структурна частина курсової "Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку