Всі курсові роботи сайту

Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства ... 4
Розділ 2. Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства ... 11
Розділ 3. Характеристика продукції підприємства і політики фірми ... 17
Розділ 4. Цінова політика фірми ... 25
Розділ 5. Збутова політика ... 30
Розділ 6. Політика просування товарів ... 32
Розділ 7. Економічне обґрунтування курсової роботи ... 36
Розділ 8. Планування і проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези ... 39
Висновки ... 43
Література ... 44
Додатки ... 45

Для придбання курсової роботи "Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера""

Курсова робота "Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Аграрне виробництво: Поняття аграрного сектору економіки. Ринкові відносини в аграрній сфері. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. Форми власності на землю і форми господарювання в аграрному секторі економіки. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. Поняття та особливості діяльності сільськогосподарських підприємств. Суть та основне призначення агробізнесу. Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі. Фермер - основний суб'єкт підприємництва на селі.
Організаційно-фінансові аспекти оренди державного майна в Україні: Теоретичні основи дослідження оренди державного майна в Україні. Економічна природа державної власності та її роль в економіці країни. Особливості функціонування суб'єктів державної власності. Характеристика фінансових аспектів відносин оренди державного майна. Оренда державного майна і порядок її проведення. Орендна плата та її складові. Організаційні аспекти оренди державного майна.
Економічна характеристика тваринництва Волинської області: Значення тваринництва в економіці Волинської області. Передумови розвитку тваринництва Волинської області. Сучасний рівень розвитку тваринництва Волинської області. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку тваринництва Волинської області та шляхи їх вирішення.

Кожна вагома структурна частина курсової "Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"