Всі курсові роботи сайту

РИНКИ КАПІТАЛУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність капіталу як економічної категорії ... 5
1.1. Класики політичної економії та сучасні західні економісти про капітал ... 5
1.2. Капітал як економічна категорія товарного виробництва ... 6
1.3. Структура авансованого капіталу. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація ... 14
Розділ 2. Сутність інвестиційних процесів в економіці та їх закономірності ... 18
Розділ 3. Основні характеристики ринків капіталів та інвестицій ... 29
3.1. Капітал, інвестиції та міжчасові рішення в економіці ... 29
3.2. Пропозиція заощаджень. Міжчасовий вибір домогосподарства ... 31
3.3. Інвестиційний попит. Міжчасовий вибір фірми ... 35
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Ринки капіталу та інвестицій" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ринки капіталу та інвестицій"

Курсова робота "Ринки капіталу та інвестицій" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ринки капіталу та інвестицій", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ринки капіталу та інвестицій" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Функції менеджменту: Суть менеджменту, його елементи. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту. Сутність та елементи менеджменту. Функції менеджменту: склад і призначення. Конкретизація функцій менеджменту. Функція планування. Зміст організаційної функції в менеджменті. Функція мотивації. Функція контролю в організаціях.
Способи посилення експресії в рекламних текстах: Основні особливості рекламного тексту. Інтенсивність і експресивність як основні характеристики рекламного тексту. Критерії їх розмежування. Способи посилення експресії в рекламних текстах. Посилення експресії за допомогою оціночних лексем. Інші шляхи посилення експресивності рекламних текстів. Проблема використання "слогану" та ненормативної лексики для посилення експресивності в рекламі. Розробка рекламної кампанії для АТ "Поділля".
Інфраструктура ринку: суть та основні елементи: Інфраструктура ринкового господарства. Поняття інфраструктури. Функції і види інфраструктури. Елементи загальної інфраструктури. Значення інфраструктури ринку та її основних елементів. Аналіз стану ринкової інфраструктури в Україні. Характеристики і основні тенденції розвитку товарних бірж України. Аналіз загального стану фондового ринку України за підсумками 2006 року. Функції державної служби зайнятості як елементу ринкової інфраструктури. Участь комерційних банків України у забезпеченні економічного зростання.

Кожна вагома структурна частина курсової "Ринки капіталу та інвестицій" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Ринки капіталу та інвестицій" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Ринки капіталу та інвестицій" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Ринки капіталу та інвестицій" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Ринки капіталу та інвестицій