Всі курсові роботи сайту

Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади визначення валютного курсу та його вплив на рух капіталів ... 5
1.1. Поняття валютного курсу. Фіксований та плаваючий курси ... 5
1.2. Рух капіталу у міжнародних відносинах ... 11
Розділ 2. Характерні риси регулювання інвестиційних процесів в міжнародній економіці ... 15
2.1. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу ... 15
2.1. Економічні ефекти прямих закордонних інвестицій ... 18
2.3. Багатосторонні міжнародні інститути регулювання інвестиційного процесу ... 22
Розділ 3. Особливості регулювання руху капіталів в Україні ... 27
3.1. Регулювання прямих іноземних інвестицій в економіку України ... 27
3.2. Інвестиційна політика в Україні у 2005 році ... 30
3.3. Проблеми і перспективи інвестиційної діяльності України ... 34
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу"

Курсова робота "Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Організаційно-розпорядчі методи на підприємстві атзт "агент": Аналіз організаційно-розпорядчих методів на основі вітчизняної та зарубіжної літератури. Аналіз організаційно-розпорядчих методів на підприємстві АТЗТ "Агент". Організаційно-розпорядчі методи (ОРМ), що використовуються на АТЗТ "Агент". Організаційно-розпорядчі документи, що висвітлюють внутрішні відносини в організації. Методи реактивного реагування та ситуативного управління, що використовуються на АТЗТ "Агент". Шляхи удосконалення організаційно-розпорядчих методів на підприємстві АТЗТ "Агент". Шляхи комплексного удосконалення ОРМ на підприємстві АТЗТ "Агент". Удосконалення ОРМ за рахунок організаційно-методичної роботи. Обґрунтування економічної ефективності від впровадження запропонованих удосконалень.
Організації розповсюдження товарів через посередників: Теоретичні засади організації розповсюдження товарів через посередників. Сутність та види торговельно-посередницької діяльності. Торгівля через торговельно-посередницькі структури. Характеристика посередницької діяльності. Основні типи посередників та їхні функції. Організація роботи посередників. Винагорода й мотивація посередників. Організація збуту продукції на ТзОВ "Троянда". Удосконалення роботи збутового апарату ТзОВ "Троянда".
Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції: Основні риси монополії. Монополія і ціна. Монополія і конкуренція. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага. Монопольна влада. Цінова дискримінація. Моделі олігополістичного ціноутворення. Державне регулювання монопольного ринку. Аналіз ціноутворення на ринку недосконалої конкуренції на ринках олії і цукру. Аналіз ціноутворення на ринку олійних в Україні в 2004 році. Аналіз ціноутворення на ринку цукру України в 2004 році.

Кожна вагома структурна частина курсової "Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу