Всі курсові роботи сайту

Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
1. Теоретичні основи використання функцій контролю ... 5
1.1. Сутність та значення функцій контролю на підприємстві ... 5
1.2. Методологічні підходи до оцінки стану використання функції контролю ... 9
1.3. Сучасні підходи щодо використання функції контролю ... 18
2. Удосконалення стану використання функції контролю на Голобському хлібозаводі ... 22
2.1. Оцінка ефективності функції контролю, що використовується на підприємстві ... 22
2.2. Перспективи розвитку підприємства ... 34
2.3. Розробка заходів удосконалення функції контролю ... 39
Висновки та пропозиції ... 47
Список літератури ... 50
Додатки ... 52

Для придбання курсової роботи "Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі"

Курсова робота "Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Планування маркетингової діяльності підприємства: Теоретичні засади планування маркетингової діяльності. Загальні концепції планування маркетингу. Послідовність розробки плану маркетингу. Стратегія планування маркетингової діяльності. Планування маркетингових досліджень на підприємствах. Аналітичне забезпечення системи маркетингової діяльності ВАТ " Любомльський хлібозавод ". Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства. Планування і проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези. Характеристика продукції підприємства і політики фірми. Цінова політика фірми. Збутова політика. Політика просування товарів. Економічне обґрунтування. Розробка маркетингового плану підприємства.
Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків: Підприємництво як об'єкт державного регулювання. Сутність підприємництва в ринковій економіці. Роль підприємництва в економіці. Функції підприємництва. Економічна основа підприємництва. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні. Механізм державного регулювання підприємництва. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку підприємництва. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності. Сертифікація та стандартизація. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва. Інформаційне, кадрове, науково-методичне забезпечення підприємництва. Фінансові важелі державної підприємницької політики. Економічні функції податків. Податкове регулювання та сприяння розвитку бізнесу. Фінансово-інвестиційні важелі державного впливу на розвиток підприємництва.
Особливості розвитку акціонерних товариств: Теоретичні засади дослідження особливостей розвитку акціонерних товариств в Україні. Поняття акціонерного товариства, його генезис, зміст, еволюція. Особливості функціонування акціонерного капіталу та форми його вияву. Суть, роль та основні види цінних паперів. Проблеми акціонування у перехідній економіці. Аналіз особливостей розвитку акціонерних товариств в Україні. Особливості правового регулювання діяльності акціонерних товариств. Діяльність відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій. Діяльність закритих акціонерних товариств. Удосконалення нормативно-правової бази функціонування акціонерних товариств. Захист прав акціонерів - основа розвитку акціонерних товариств. Запобігання рейдерським атакам. Суперечності та недоліки нового Закону "Про акціонерні товариства".

Кожна вагома структурна частина курсової "Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі