Всі курсові роботи сайту

Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Застосування підходів кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень ... 5
1.1 Кількісна школа в менеджменті ... 5
1.2. Суть та характерні особливості управлінських рішень, програмовані та непрограмовані рішення ... 6
1.3. Рішення, що типові для реалізації управлінських функцій. Класифікація рішень ... 8
1.4. Різновиди та способи ухвалення управлінських рішень ... 11
1.5. Розробка та ухвалення управлінських рішень в ситуаціях визначеності, ризику та невизначеності ... 16
Розділ 2. Практичне застосування підходів кількісної школи в сучасних умовах ... 23
2.1. Етапи прийняття рішень ... 23
2.2. Класифікація задач оптимізації ... 24
2.3. Класифікація методів менеджменту ... 28
2.4. Модель оптимізації стратегії розвитку підприємства ... 30
Розділ 3. Використання QSB в процесі прийняття рішень ... 38
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень"

Курсова робота "Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Основні засоби розповсюдження рекламної інформації: Реклама як вид діяльності. Класифікація реклами. Визначення і поняття реклами. Класифікація реклами. Основні засоби передачі рекламних текстів. Реклама в пресі і друкована реклама. Аудіовізуальні засоби розміщення реклами. Інші засоби передачі рекламного звернення. Інформаційна і текстова складова телевізійної реклами. Параметри рекламного повідомлення. Увага. Структурні чинники. Структурна формула для телевізійної реклами. Розробка рекламної кампанії для АТ "Укрбуд".
Роль підприємства у розвитку економіки України: Підприємництво, його сутність, ознаки і особливості. Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Зміст, основні принципи, ознаки та особливості підприємництва. Сутність змісту, основних принципів та ознак підприємництва. Особливості сучасного стану підприємств в економіці України. Аналіз конкурентного середовища. Формування системи підприємництва в Україні (інноваційна модель). Формування підприємницького середовища. Передумови активізації підприємництва. Інноваційна модель формування підприємництва в Україні.
Зовнішній сектор розвитку національних економік: Теоретичні засади дослідження зовнішнього сектору національної економки. Загальна характеристика національної економіки. Структура національної економіки. Зовнішній сектор як провідний складовий елемент національної економіки. Особливості розвитку зовнішнього сектору України. Передумови становлення та розвитку ЗС України. Торговельний напрямок розвитку ЗС України. Інвестиційний розвиток ЗС України. Перспективи розвитку зовнішнього сектору економіки України.

Кожна вагома структурна частина курсової "Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень