Всі курсові роботи сайту

Прожитковий мінімум і соціальний захист населення

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження прожиткового мінімуму та соціального захисту населення ... 4
1.1. Необхідність та доцільність соціального захисту в умовах ринкової економіки ... 4
1.2. Методи та засоби соціального захисту населення ... 7
1.3. Поняття прожиткового мінімуму та його визначення ... 9
Розділ 2. Аналіз рівня соціального захисту населення України ... 15
2.1. Характеристика рівня доходів населення в Україні ... 15
2.2. Соціальні стандарти та гарантії ... 20
2.3. Соціальний захист населення ... 26
Розділ 3. Шляхи вдосконалення та підвищення ефективності соціального захисту населення в Україні ... 34
Висновок ... 41
Список використаної літератури ... 43
Додатки ... 46

Для придбання курсової роботи "Прожитковий мінімум і соціальний захист населення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Прожитковий мінімум і соціальний захист населення"

Курсова робота "Прожитковий мінімум і соціальний захист населення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Прожитковий мінімум і соціальний захист населення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Прожитковий мінімум і соціальний захист населення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Розробка системи менеджменту в організації: Загальна характеристика організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Планування. Організування. Мотивування. Контролювання. Регулювання. Використання методів менеджменту в організації. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.
Планування нових товарів виробничого призначення: Теоретичні засади дослідження планування нового товару підприємства на промисловому ринку. Стратегія розвитку нового продукту. Методологічні основи нововведень. Особливості та класифікація нововведень. Моделі й етапи інноваційних процесів. Фінансування нововведень та інноваційної діяльності. Аналіз життєвого циклу товару. Аналіз ефективності інноваційної діяльності СП ЗАТ "Теріхем-Луцьк". Шляхи вдосконалення управління інноваційною діяльністю підприємства. Обґрунтування та визначення факторів впливу на розробку та впровадження інноваційних рішень. Розробка інноваційного проекту.
Основні функції підприємництва: Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми, типи і моделі підприємницької діяльності. Роль і значення підприємництва в економіці. Типи професійної підприємницької діяльності. Виробнича підприємницька діяльність. Посередницька підприємницька діяльність. Підприємництво у фінансовій сфері. Суб'єкти підприємництва фінансового спрямування. Ринок фінансових ресурсів. Основні функції підприємництва та комплексна характеристика його сучасної сутності.

Кожна вагома структурна частина курсової "Прожитковий мінімум і соціальний захист населення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Прожитковий мінімум і соціальний захист населення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Прожитковий мінімум і соціальний захист населення" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Прожитковий мінімум і соціальний захист населення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Прожитковий мінімум і соціальний захист населення