Всі курсові роботи сайту

Прийняття рішень як складова управлінського циклу

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 4
1. Прийняття управлінських рішень як функція менеджменту ... 6
1.1. Сутність і поняття управлінського рішення ... 6
1.2. Загальні підходи до ухвалення рішення ... 8
1.3. Методологічне забезпечення розробки рішення ... 10
1.4. Фактори, що впливають на ухвалення рішення ... 12
2. Управлінські рішення як технологія керування ... 17
2.1. Управлінські рішення в циклі управління ... 17
2.2. Загальна класифікація управлінських рішень ... 19
2.3. Засоби і мета прийняття управлінських рішень ... 21
2.4. Критерії і класи рішень ... 24
3. Технологія прийняття управлінських рішень ... 27
3.1. Процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень ... 27
3.2. Методи прийняття раціональних управлінських рішень та підвищення їх якості ... 32
Висновки і пропозиції ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Прийняття рішень як складова управлінського циклу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Прийняття рішень як складова управлінського циклу"

Курсова робота "Прийняття рішень як складова управлінського циклу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Прийняття рішень як складова управлінського циклу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Прийняття рішень як складова управлінського циклу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Планування маркетингових досліджень: Етапи планування маркетингових досліджень. Планування видів та методів проведення маркетингових досліджень. Планування терміну та бюджету проведення маркетингових досліджень. Завдання Маркетингові дослідження продукту. Завдання Дослідження ринкового середовища вибраного товару. Завдання Дослідження споживачів. Завдання Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару. Завдання Дослідження стратегії просування товару фірми. Завдання Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження. Завдання Планування маркетингового дослідження із визначеної проблеми. Завдання Написання звіту про проведене маркетингове дослідження. Статистична частина опитування. Основна частина опитування.
Особливості світових моделей ринкової економіки: Особливості світових моделей ринкової економіки. Модель ринкової економіки США. Розвиток шведської моделі ринкової економіки. Японської модель ринкової економіки. Практичне завдання. Розробити фірмовий стиль. Підготувати скорочений бізнес-план для реалізації підприємницької ідеї.
Місце та роль власності в економічній системі: Власність - базовий інститут господарської діяльності. Сутність, функції, типи і форми власності. Світові тенденції трансформації і розвитку відносин власності. Етапи і перспективи розвитку відносин власності в Україні. Шляхи трансформації та аналіз структури власності в Україні. Основні напрямки забезпечення рівноправності в Україні.

Кожна вагома структурна частина курсової "Прийняття рішень як складова управлінського циклу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Прийняття рішень як складова управлінського циклу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Прийняття рішень як складова управлінського циклу" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Прийняття рішень як складова управлінського циклу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Прийняття рішень як складова управлінського циклу