Всі курсові роботи сайту

Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження системи недоговірних зобов'язань в цивільному праві ... 5
1.1. Сутність недоговірних зобов'язань ... 5
1.2. Поняття деліктних зобов'язань ... 7
Розділ 2. Характеристика системи недоговірних зобов'язань у цивільному праві ... 16
2.1. Публічна обіцянка винагороди ... 16
2.2. Зобов'язання, що виникають зі створення загрози життю, здоров'ю та майну ... 20
2.3. Зобов'язання із заподіяння шкоди (деліктні зобов'язання) ... 24
2.4. Зобов'язання із дій, вчинених особою без відповідних повноважень ... 27
2.5. Зобов'язання з безпідставного придбання або збереження майна ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань"

Курсова робота "Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Дочірні підприємства: Теоретичні засади дослідження правового становища дочірніх підприємств. Поняття холдингової компанії. Проблеми правової природи дочірнього підприємства. Способи створення дочірніх підприємств. Загальні особливості створення дочірніх підприємств. Заснування дочірніх підприємств корпоративного типу. Заснування дочірнього підприємства унітарного типу. Перехід до холдингової компанії переважної участі в статутному фонді та/або загальних зборах чи інших органах управління дочірнього підприємства. Реорганізація господарської організації в дочірнє підприємство. Особливості створення холдингових компаній та корпоративних підприємств за ЗУ "Про холдингові компанії в Україні".
Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі: Відповідач у господарському процесі. Загальна характеристика статусу відповідача в господарському процесі. Правове регулювання становища відповідача в господарському процесі. Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі. Поняття і загальна характеристика засобів захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі. Зустрічний позов як один із засобів захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі. Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі під час розгляду справи про банкрутство.
Правовий статус верховного суду України: Теоретичні засади дослідження статусу Верховного суду України. Поняття і природа судової влади. Судова система України та принципи її побудови. Аналіз правового статусу Верховного суду України. Верховний Суд України - найвищий судовий орган. Пленум Верховного Суду України. Аналіз новел законодавства стосовно статусу Верховного суду України на сучасному етапі.

Кожна вагома структурна частина курсової "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Недоговірні зобов'язання у цивільному праві