Всі курсові роботи сайту

Поняття адміністративного права

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи ... 5
Розділ 2. Предмет адміністративного права ... 11
Розділ 3. Метод адміністративно-правового регулювання ... 23
Розділ 4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права ... 30
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Поняття адміністративного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття адміністративного права"

Курсова робота "Поняття адміністративного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття адміністративного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття адміністративного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Письмові та речові докази як засоби доказування: Теоретичні засади дослідження письмових та речових доказів у цивільному процесі. Поняття і види доказів. Поняття доказування та його стадії. Характеристика письмових та речових доказів як засобів доказування. Особливості письмових доказів. Характеристика речових доказів. Загальні засади оцінки та забезпечення доказів у цивільному процесі.
Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав: Теоретичні засади дослідження нематеріальних благ. Сутність нематеріальних благ. Поняття та види особистих немайнових прав. Характеристика особистих нематеріальних благ. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Захист особистих немайнових прав. Судова практика.
Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. система деліктних зобов'язань: Теоретичні засади дослідження системи недоговірних зобов'язань в цивільному праві. Сутність недоговірних зобов'язань. Поняття деліктних зобов'язань. Характеристика системи недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Публічна обіцянка винагороди. Зобов'язання, що виникають зі створення загрози життю, здоров'ю та майну. Зобов'язання із заподіяння шкоди (деліктні зобов'язання). Зобов'язання із дій, вчинених особою без відповідних повноважень. Зобов'язання з безпідставного придбання або збереження майна.

Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття адміністративного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Поняття адміністративного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Поняття адміністративного права" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Поняття адміністративного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Поняття адміністративного права