Всі курсові роботи сайту

Податкова система та інфляція

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інфляції ... 6
1.1. Сутність та вимірювання інфляції ... 6
1.2. Форми вияву інфляції ... 13
Розділ 2. Фіскальна політика в системі державного регулювання інфляційних процесів ... 17
2.1. Суть фіскальної політики ... 17
2.2. Дискреційна фіскальна політика ... 17
2.3. Недискреційна фіскальна політика. Ефект витіснення ... 20
2.4. Проблеми поєднання фіскальних і монетарних інструментів ... 24
Розділ 3. Антиінфляційні заходи держави в межах фіскальної політики ... 30
3.1. Методи антиінфляційного оподаткування ... 30
3.2. Скорочення податків у світі "концепції пропозиції" ... 33
3.3. Антиінфляційна політика України ... 35
Висновки ... 37
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Податкова система та інфляція" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Податкова система та інфляція"

Курсова робота "Податкова система та інфляція" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Податкова система та інфляція", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Податкова система та інфляція" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Організаційна структура управління споживчою кооперацією: Методологічні засади дослідження організаційної структури управління організацією. Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають. Основні види організаційних структур управління виробництвом. Типи бюрократичних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги та недоліки. Типи адаптивних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги й недоліки. Принципи формування організаційних структур управління виробництвом. Особливості організаційної структури управління споживчою кооперацією. Споживча кооперація України як елемент господарського механізму держави. Органи управління споживчою кооперацією. Ступенева структура управління споживчою кооперацією. Розвиток організаційної структури управління споживчою кооперацією у сучасних умовах господарювання. Основні організаційні форми та особливості управління підприємствами споживчої кооперації.
Напрями маркетингових досліджень: Напрями проведення маркетингових досліджень. Об'єкти маркетингових досліджень. Напрямки проведення маркетингових досліджень в Україні і за кордоном. Дослідження ринку. Дослідження товару. Дослідження споживача. Завдання Маркетингові дослідження продукту. Завдання Дослідження ринкового середовища вибраного товару. Завдання Дослідження споживачів. Завдання Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару. Завдання Дослідження стратегії просування товару фірми. Завдання Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження. Завдання Планування маркетингового дослідження із визначеної проблеми. Завдання Написання звіту про проведене маркетингове дослідження. Статистична частина опитування. Основна частина опитування.
Ціноутворення в умовах монополізму: Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи. Основні риси монополії. Монополія і ціна. Монополія і конкуренція. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага. Монопольна влада. Цінова дискримінація. Моделі олігополістичного ціноутворення.

Кожна вагома структурна частина курсової "Податкова система та інфляція" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Податкова система та інфляція" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Податкова система та інфляція" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Податкова система та інфляція" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Податкова система та інфляція