Всі курсові роботи сайту

Планування нових товарів виробничого призначення

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження планування нового товару підприємства на промисловому ринку ... 4
1.1. Стратегія розвитку нового продукту ... 4
1.2. Методологічні основи нововведень ... 15
1.2.1. Особливості та класифікація нововведень ... 15
1.2.2. Моделі й етапи інноваційних процесів ... 19
1.2.3. Фінансування нововведень та інноваційної діяльності ... 20
1.3. Аналіз життєвого циклу товару ... 26
Розділ 2. Аналіз ефективності інноваційної діяльності СП ЗАТ "Теріхем-Луцьк" ... 34
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління інноваційною діяльністю підприємства ... 40
3.1. Обґрунтування та визначення факторів впливу на розробку та впровадження інноваційних рішень ... 40
3.2. Розробка інноваційного проекту ... 43
Висновки ... 50
Список використаних джерел ... 52

Для придбання курсової роботи "Планування нових товарів виробничого призначення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Планування нових товарів виробничого призначення"

Курсова робота "Планування нових товарів виробничого призначення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Планування нових товарів виробничого призначення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Планування нових товарів виробничого призначення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Економічний ризик та методи його аналізу: Поняття ризику у підприємницькій діяльності. Поняття ризику. Алгоритм оцінки й обґрунтування господарського ризику. Причини та функції економічного ризику. Види втрат у підприємницькій діяльності. Ідентифікація та класифікація ризику як перший етап його оцінки й обґрунтування. Поведінка суб'єктів ризику. Система кількісних оцінок економічного ризику. Ризик в абсолютному і відносному вираженні. Ризик та нерівність Чебишева. Допустимий критичний та катастрофічний ризик. Крива щільності розподілу ймовірності настання випадкових втрат. Оцінка ризику ліквідності. Методи оцінки економічного ризику. Оцінка ризику: рівень ризику і ризик часу. Методи оцінки економічного ризику.
Особливості розвитку акціонерних товариств: Теоретичні засади дослідження особливостей розвитку акціонерних товариств в Україні. Поняття акціонерного товариства, його генезис, зміст, еволюція. Особливості функціонування акціонерного капіталу та форми його вияву. Суть, роль та основні види цінних паперів. Проблеми акціонування у перехідній економіці. Аналіз особливостей розвитку акціонерних товариств в Україні. Особливості правового регулювання діяльності акціонерних товариств. Діяльність відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій. Діяльність закритих акціонерних товариств. Удосконалення нормативно-правової бази функціонування акціонерних товариств. Захист прав акціонерів - основа розвитку акціонерних товариств. Запобігання рейдерським атакам. Суперечності та недоліки нового Закону "Про акціонерні товариства".
Суть і роль торгівлі в народному господарстві: Суть і функції торгівлі в економіці. Взаємозв'язок торгівлі з галузями народного господарства. Роль торгівлі в задоволенні потреб населення. Вплив якості торгівельного обслуговування на рівень витрат споживання. Перспективи розвитку торгівлі в умовах переходу до ринкових відносин.

Кожна вагома структурна частина курсової "Планування нових товарів виробничого призначення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Планування нових товарів виробничого призначення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Планування нових товарів виробничого призначення" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Планування нових товарів виробничого призначення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Планування нових товарів виробничого призначення