Всі курсові роботи сайту

Планування маркетингової діяльності підприємства

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
1. Теоретичні засади планування маркетингової діяльності ... 4
1.1. Загальні концепції планування маркетингу ... 4
1.2. Послідовність розробки плану маркетингу ... 8
1.3. Стратегія планування маркетингової діяльності ... 12
1.4. Планування маркетингових досліджень на підприємствах ... 17
Розділ 2. Аналітичне забезпечення системи маркетингової діяльності ВАТ " Любомльський хлібозавод " ... 21
2.1. Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства ... 21
2.2. Планування і проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези ... 24
2.3. Характеристика продукції підприємства і політики фірми ... 27
2.4. Цінова політика фірми ... 30
2.5. Збутова політика ... 32
2.6. Політика просування товарів ... 33
2.7. Економічне обґрунтування ... 34
Розділ 3. Розробка маркетингового плану підприємства ... 38
Висновки ... 45
Література ... 46

Для придбання курсової роботи "Планування маркетингової діяльності підприємства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Планування маркетингової діяльності підприємства"

Курсова робота "Планування маркетингової діяльності підприємства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Планування маркетингової діяльності підприємства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Планування маркетингової діяльності підприємства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Особливості світових моделей ринкової економіки: Особливості світових моделей ринкової економіки. Модель ринкової економіки США. Розвиток шведської моделі ринкової економіки. Японської модель ринкової економіки. Практичне завдання. Розробити фірмовий стиль. Підготувати скорочений бізнес-план для реалізації підприємницької ідеї.
Інвестиції та їх роль в економічному зростанні: Інвестиції та їх місце в економічному зростанні. Інвестиції: сутність, функції, класифікація. Інвестиційний клімат і його складові. Інвестиційні процеси в Україні: стан і перспективи розвитку. Аналіз динаміки інвестиційних процесів в Україні за 2006-2010 рр. Шляхи забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні.
Південний економічний макрорайон: Фактори формування та місце макрорайону в територіальному поділі праці. Роль району в ТПП. Передумови соціально-економічного розвитку і функціонування району. Географічне положення. Історичні передумови формування господарства. Населення і трудові ресурси. Природно-ресурсний потенціал. Науково-технічний і виробничий потенціал. Провідні галузі господарського комплексу макрорайону та їх розміщення. Галузева і територіальна структура господарства. Паливно-енергетичний комплекс. Машинобудівний та металургійний комплекс. 3 Хімічно-індустріальний комплекс. Легка промисловість. Будівельна індустрія району. АПК району. Особливості транспортної системи. Рекреаційний комплекс. Розвиток галузей невиробничої сфери. Зовнішньоекономічні зв'язки району. Основні проблеми та перспективи розвитку Південного економічного макрорайону в умовах реформування економіки.

Кожна вагома структурна частина курсової "Планування маркетингової діяльності підприємства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Планування маркетингової діяльності підприємства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Планування маркетингової діяльності підприємства" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Планування маркетингової діяльності підприємства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Планування маркетингової діяльності підприємства