Всі курсові роботи сайту

Основні функції підприємництва

(курсова робота з підприємництва)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності ... 4
1.1. Підприємництво як сучасна форма господарювання ... 4
1.2. Принципи здійснення, форми, типи і моделі підприємницької діяльності ... 11
1.3. Роль і значення підприємництва в економіці ... 15
Розділ 2. Типи професійної підприємницької діяльності ... 17
2.1. Виробнича підприємницька діяльність ... 17
2.2. Посередницька підприємницька діяльність ... 20
2.3. Підприємництво у фінансовій сфері ... 26
2.3.1. Суб'єкти підприємництва фінансового спрямування ... 26
2.3.2. Ринок фінансових ресурсів ... 27
Розділ 3. Основні функції підприємництва та комплексна характеристика його сучасної сутності ... 30
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Основні функції підприємництва" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Основні функції підприємництва"

Курсова робота "Основні функції підприємництва" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Основні функції підприємництва", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Основні функції підприємництва" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Особливості розвитку акціонерної власності в Україні: Акціонерна власність - провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки. Сутність акціонерної власності. Переваги та недоліки акціонерної форми власності. Форми реалізації акціонерної власності. Аналіз особливостей функціонування акціонерної форми власності в Україні. Приватизація державного майна в Україні. Стан акціонерної власності в Україні. Структура державної власності в акціонерних товариствах зі значною державною часткою в статутному капіталі. Тенденції та перспективи розвитку акціонерної власності в Україні. Реформа системи корпоративних відносин: наслідки для учасників. Основні тенденції формування та розвитку моделі корпоративного управління в Україні. Вдосконалення механізмів державного регулювання корпоративних відносин.
Суть і роль торгівлі в народному господарстві: Суть і функції торгівлі в економіці. Взаємозв'язок торгівлі з галузями народного господарства. Роль торгівлі в задоволенні потреб населення. Вплив якості торгівельного обслуговування на рівень витрат споживання. Перспективи розвитку торгівлі в умовах переходу до ринкових відносин.
Особливості особистісно-орієнтованого підходу до підвищення кваліфікації вчителя у міжкурсовий період: Поняття про особистісно-орієнтовану педагогіку та її основні категорії. Аналіз особливостей особистісно-орієнтованого підходу до підвищення кваліфікації вчителя у міжкурсовий період. Особистісно-орієнтована система розвитку професійної компетентності педагогів як засіб підвищення якості освіти. Модель індивідуального підвищення кваліфікації як можливий напрям розвитку післядипломної педагогічної освіти. Готовність педагога до професійного саморозвитку: сутність, структура, проблеми дослідження.

Кожна вагома структурна частина курсової "Основні функції підприємництва" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Основні функції підприємництва" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Основні функції підприємництва" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Основні функції підприємництва" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Основні функції підприємництва