Всі курсові роботи сайту

Основні засоби розповсюдження рекламної інформації

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Реклама як вид діяльності. Класифікація реклами ... 5
1.1. Визначення і поняття реклами ... 5
1.2. Класифікація реклами ... 8
Розділ 2. Основні засоби передачі рекламних текстів ... 14
2.1. Реклама в пресі і друкована реклама ... 14
2.2. Аудіовізуальні засоби розміщення реклами ... 16
2.3. Інші засоби передачі рекламного звернення ... 21
Розділ 3. Інформаційна і текстова складова телевізійної реклами ... 25
3.1. Параметри рекламного повідомлення ... 25
3.2. Увага. Структурні чинники ... 28
3.3. Структурна формула для телевізійної реклами ... 30
Розділ 4. Розробка рекламної кампанії для АТ "Укрбуд" ... 33
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Основні засоби розповсюдження рекламної інформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Основні засоби розповсюдження рекламної інформації"

Курсова робота "Основні засоби розповсюдження рекламної інформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Основні засоби розповсюдження рекламної інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Основні засоби розповсюдження рекламної інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції: Основні риси монополії. Монополія і ціна. Монополія і конкуренція. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага. Монопольна влада. Цінова дискримінація. Моделі олігополістичного ціноутворення. Державне регулювання монопольного ринку. Аналіз ціноутворення на ринку недосконалої конкуренції на ринках олії і цукру. Аналіз ціноутворення на ринку олійних в Україні в 2004 році. Аналіз ціноутворення на ринку цукру України в 2004 році.
Державне регулювання приватизації в Україні: Сутність та економічні передумови приватизації в Україні. Нормативно-правове забезпечення приватизаційних процесів. Об'єкти та способи приватизації. Особливості приватизаційного процесу в Україні та його соціально-економічні наслідки. Сучасні проблеми приватизації в Україні та шляхи їх вирішення.
Господарський комплекс херсонської області: Географічне положення, природні умови та ресурси, їх економічна оцінка. Умови та чинники розвитку господарства Херсонської області. Населення і трудові ресурси, проблеми їх зайнятості. Господарство Херсонської області. Промисловість. Агропромисловий комплекс. Невиробнича сфера. Транспортні та економічні зв'язки Херсонської області. Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів. Проблеми і перспективи розвитку Херсонської області в сучасних умовах.

Кожна вагома структурна частина курсової "Основні засоби розповсюдження рекламної інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Основні засоби розповсюдження рекламної інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Основні засоби розповсюдження рекламної інформації" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Основні засоби розповсюдження рекламної інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Основні засоби розповсюдження рекламної інформації