Всі курсові роботи сайту

Організаційна структура управління споживчою кооперацією

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 4
1. Методологічні засади дослідження організаційної структури управління організацією ... 6
1.1. Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають ... 6
1.2. Основні види організаційних структур управління виробництвом ... 9
1.3. Типи бюрократичних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги та недоліки ... 11
1.4. Типи адаптивних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги й недоліки ... 19
1.5. Принципи формування організаційних структур управління виробництвом ... 22
2. Особливості організаційної структури управління споживчою кооперацією ... 24
2.1. Споживча кооперація України як елемент господарського механізму держави ... 24
2.2. Органи управління споживчою кооперацією ... 27
2.3. Ступенева структура управління споживчою кооперацією ... 28
3. Розвиток організаційної структури управління споживчою кооперацією у сучасних умовах господарювання ... 33
3.1. Основні організаційні форми та особливості управління підприємствами споживчої кооперації ... 33
Висновки і пропозиції ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Організаційна структура управління споживчою кооперацією" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організаційна структура управління споживчою кооперацією"

Курсова робота "Організаційна структура управління споживчою кооперацією" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організаційна структура управління споживчою кооперацією", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організаційна структура управління споживчою кооперацією" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках: Значення інформації в міжнародному маркетингу та особливості дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках. Значення інформації в міжнародному маркетингу. Психологічні чинники поведінки покупця. Особливості дослідження психології покупців на зовнішніх ринках. Основні методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках. Методи збирання первинної інформації. Спеціалізовані методи дослідження психології споживачів. Mystery shopping. Споживчі (щоденникові) панелі. Моніторинг споживачів, громадської думки. Омнібус. Ролінгове опитування.
Цінова дискримінація: Поняття цінової дискримінації. Мотиви і умови ефективності цінової дискримінації. Типи цінової дискримінації. Досконала цінова дискримінація (перший тип дискримінації). Цінова дискримінація залежно від об'єму покупки (другий тип дискримінації). Цінова дискримінація по групах споживачів - розмежування ринків (третій тип дискримінації). Експорт як метод цінової дискримінації третього типу. Практика цінової дискримінації. Пов'язані продажі. Визначення комбінацій об'єму покупки/ціни (нелінійне ціноутворення). Сезонне ціноутворення. Знижки як метод цінової дискримінації в українській промисловості і торгівлі. Міжчасова дискримінація. Парадокс Коуза.
Теорія державного регулювання д.кейнса та її роль в економічній науці та економічній політиці: Суть державного регулювання економіки. Сутність державного регулювання і його необхідність. Еволюція теоретичних уявлень про роль держави в економіці. Історичні передумови виникнення кейнсіанства. Зміст теорії державного регулювання Дж. М. Кейнса та її особливості. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса. Практичне поширення кейнсіанства. Кейнсіанська теорія та економічна політика. Розвиток економічної теорії Дж. М. Кейнса. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Посткейнсіанство.

Кожна вагома структурна частина курсової "Організаційна структура управління споживчою кооперацією" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Організаційна структура управління споживчою кооперацією" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Організаційна структура управління споживчою кооперацією" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Організаційна структура управління споживчою кооперацією" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Організаційна структура управління споживчою кооперацією