Всі курсові роботи сайту

Мотивація як функція менеджменту

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суть і роль мотивації як загальної функції менеджменту ... 5
Розділ 2. Основні елементи мотивації ... 9
2.1. Потреби ... 9
2.2. Стимули ... 12
2.3. Мотиви ... 14
2.4. Винагороди та їх вплив на ефективність діяльності підприємства ... 17
Розділ 3. Зовнішні і внутрішні, економічні та неекономічні засоби мотивації ... 19
Розділ 4. Теорії мотивації ... 26
4.1. Змістові теорії мотивації ... 26
4.2. Процесуальні теорії мотивації ... 31
Розділ 5. Використання теорій мотивації в діяльності керівника сучасного підприємства ... 35
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Мотивація як функція менеджменту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Мотивація як функція менеджменту"

Курсова робота "Мотивація як функція менеджменту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Мотивація як функція менеджменту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Мотивація як функція менеджменту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК": Аналіз ринкових можливостей та вибір цільових сегментів. А. Збирання первинної інформації. Б. Результати оброблення анкет. Розроблення товару. Ціноутворення. Організація збуту продукції. Комунікаційна політика.
Фірма в умовах олігополії: Теоретичні аспекти існування ринку олігополій. Основні ознаки олігопольного ринку. Поняття олігополії. Жорсткість цін і ламана крива попиту. Моделі поведінки фірм на ринку олігополії. Одночасні ігри. Політика встановлення рівня виробництва: модель дуополії Курно. Фірми, що встановлюють ціни: дуополія Бертрана. Послідовні ігри. Кількісний лідер: модель Штакельберга. Лідерство в цінах. Олігопольні утворення на ринках України.
Теорія граничної корисності блага, кардиналістська і ординалістська версія: Сутність граничного аналізу та теорія граничної корисності. Особливості кардиналістської моделі теорії граничної корисності блага. Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії. Особливості ординалістської моделі теорії граничної корисності блага. Мета споживача. Ординалістська модель. Оптимізація вибору споживача на основі ординалістського підходу.

Кожна вагома структурна частина курсової "Мотивація як функція менеджменту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Мотивація як функція менеджменту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Мотивація як функція менеджменту" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Мотивація як функція менеджменту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Мотивація як функція менеджменту