Всі курсові роботи сайту

МОНОПОЛІЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття монополії в економічній теорії ... 5
1.1. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи ... 5
1.2. Сутність, витоки і види монополізму ... 8
Розділ 2. Основні риси монополії ... 11
2.1. Монополія і конкуренція ... 11
2.2. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага ... 18
Розділ 3. Вплив монополії на економіку ... 23
3.1. Монополія і повна конкуренція: порівняльний аналіз ... 23
3.2. Монопольна влада. Цінова дискримінація ... 24
3.3. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія ... 31
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Монополія в сучасній економіці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Монополія в сучасній економіці"

Курсова робота "Монополія в сучасній економіці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Монополія в сучасній економіці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Монополія в сучасній економіці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Класична кількісна теорія грошей: Поняття та еволюція класичної кількісної теорії грошей. Напрями класичної кількісної теорії та вплив на неї різних економічних шкіл. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії.
Система підприємництва в Україні: Підприємництво, його сутність, ознаки і особливості. Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Зміст, основні принципи, ознаки та особливості підприємництва. Організаційно-правові форми і суб'єкти підприємництва. Суб'єкти і об'єкти підприємництва. Організаційно-правові форми підприємництва. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності. Формування системи підприємництва в Україні (інноваційна модель). Формування підприємницького середовища. Передумови активізації підприємництва. Інноваційна модель формування підприємництва в Україні.
Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань: Теоретичні засади дослідження художніх технік та прийомів виконання образотворчих завдань. Образотворче мистецтво в системі дисциплін естетичного циклу. Аналіз змісту програми образотворчого мистецтва для 1-4 класів. Проблема інтегрованого навчання образотворчому мистецтву. Практика використання художніх технік і прийомів виконання образотворчих завдань. Методика ознайомлення учнів з видами образотворчого мистецтва. Використання нетрадиційних технік на уроках образотворчого мистецтва. Методика проведення занять з образотворчого мистецтва при ознайомленні з таким видом техніки як плямографія. Методика проведення занять з образотворчого мистецтва при ознайомленні з технікою - гратографія. Методика проведення занять з образотворчого мистецтва при ознайомленні з технікою монотипія на склі. Методика проведення занять з образотворчого мистецтва при ознайомленні з технікою - монотипія "близнята".

Кожна вагома структурна частина курсової "Монополія в сучасній економіці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Монополія в сучасній економіці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Монополія в сучасній економіці" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Монополія в сучасній економіці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Монополія в сучасній економіці