Всі курсові роботи сайту

Модель IS-LM та її використання в Україні

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження використання моделі IS-LM для прогнозування наслідків монетарної та фіскальної політики в Україні ... 5
1.1. Грошовий ринок і крива LM ... 5
1.1.1. Доход, попит на гроші і крива LM ... 5
1.1.2. Проста алгебра кривої LM ... 8
1.2. Рівновага в моделі IS-LM у короткостроковому періоді ... 9
1.3. Модель IS-LM і коливання економічної активності ... 11
1.3.1. Бюджетно-податкова політика в моделі IS-LM ... 11
1.3.2. Грошово-кредитна політика в моделі IS-LM ... 12
1.4. Відносна ефективність грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики у моделі IS-LM ... 13
Розділ 2. Обґрунтування економічної політики держави за допомогою моделі Хікса-Хансена (модель ІS-LM) ... 18
2.1. Грошово-кредитна політика ... 18
2.2. Фіскальна політика ... 19
2.3. Альтернативні варіанти фіскальної політики ... 22
Розділ 3. Аналіз фіскальної і монетарної політики України за допомогою моделі ІS-LM ... 27
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Модель IS-LM та її використання в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Модель IS-LM та її використання в Україні"

Курсова робота "Модель IS-LM та її використання в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Модель IS-LM та її використання в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Модель IS-LM та її використання в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Мотивація як функція менеджменту: Суть і роль мотивації як загальної функції менеджменту. Основні елементи мотивації. Потреби. Стимули. Мотиви. Винагороди та їх вплив на ефективність діяльності підприємства. Зовнішні і внутрішні, економічні та неекономічні засоби мотивації. Теорії мотивації. Змістові теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації. Використання теорій мотивації в діяльності керівника сучасного підприємства.
Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках: Значення інформації в міжнародному маркетингу та особливості дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках. Значення інформації в міжнародному маркетингу. Психологічні чинники поведінки покупця. Особливості дослідження психології покупців на зовнішніх ринках. Основні методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках. Методи збирання первинної інформації. Спеціалізовані методи дослідження психології споживачів. Mystery shopping. Споживчі (щоденникові) панелі. Моніторинг споживачів, громадської думки. Омнібус. Ролінгове опитування.
Ціноутворення в різних системах ринку (монополія, чиста монополія, конкуренція): Теоретичні засади ціноутворення в різних системах ринку. Особливості ціноутворення на конкурентному ринку. Особливості ціноутворення на монопольному ринку. Чиста (природна) монополія. Неповна конкуренція і монополія. Монополія і конкуренція. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага. Монопольна влада. Цінова дискримінація. Аналіз ціноутворення в різних системах ринку. Аналіз ціноутворення на конкурентному ринку в Україні (на прикладі ринку цукру). Аналіз ціноутворення на ринку природних монополій в Україні. Аналіз ціноутворення на монопольному ринку в Україні.

Кожна вагома структурна частина курсової "Модель IS-LM та її використання в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Модель IS-LM та її використання в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Модель IS-LM та її використання в Україні" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Модель IS-LM та її використання в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Модель IS-LM та її використання в Україні