Всі курсові роботи сайту

Методологія організаційної системи управління персоналом

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади управління персоналом ... 5
1.1. Цілі, завдання і функції системи управління персоналом ... 5
1.2. Методологія менеджменту персоналу ... 15
1.3. Принципи побудови системи управління персоналом організації ... 23
Розділ 2. Взаємозв'язок методології управління персоналом та типу організаційної структури підприємства ... 28
2.1. Організаційні структури управління персоналом. Особливості організаційних структур ... 28
2.2. Фактори впливу на вибір організаційних структур ... 31
2.3. Методи побудови системи управління персоналом (аналіз побудови, обґрунтування впровадження) ... 35
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Методологія організаційної системи управління персоналом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методологія організаційної системи управління персоналом"

Курсова робота "Методологія організаційної системи управління персоналом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методологія організаційної системи управління персоналом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методологія організаційної системи управління персоналом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Маркетингові заходи для ТзОВ "світанок": Аналіз ринкових можливостей та вибір цільових сегментів. Збирання первинної інформації. Характеристика ринкового середовища підприємства. Результати оброблення анкет. Сегментація ринку. Розробка товару. Ціноутворення. Організація збуту продукції. Комунікаційна політика.
Теорія фірми: Поняття фірми в економіці. Фірма як економічний агент. Процес виробництва. Ресурси і випуск. Виробнича функція. Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу. Місце вартості у діяльності фірми. Економічна вартість і бухгалтерська вартість. Виробництво і вартість; мінімізація вартості. Вартість у короткостроковому періоді. Вартість у довгостроковому періоді.
Становлення сучасних форм господарювання в сільському господарстві: Поняття аграрного сектору економіки. Ринкові відносини в аграрній сфері. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. Форми власності на землю і форми господарювання в аграрному секторі економіки. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. Поняття та особливості діяльності сільськогосподарських підприємств. Суть та основне призначення агробізнесу. Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі. Фермер - основний суб'єкт підприємництва на селі.

Кожна вагома структурна частина курсової "Методологія організаційної системи управління персоналом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Методологія організаційної системи управління персоналом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Методологія організаційної системи управління персоналом" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Методологія організаційної системи управління персоналом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Методологія організаційної системи управління персоналом