Всі курсові роботи сайту

МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ ВВП

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історичний розвиток визначення національних рахунків ... 5
1.1. Джерела виникнення системи національних рахунків ... 5
1.2. Перші спроби розрахунків макроекономічних показників в Англії ... 6
1.2. Голландська школа ... 10
1.3. Французька школа ... 13
1.4. Баланс народного господарства ... 18
Розділ 2. Виробництво національного доходу ... 25
2.1. Фактори виробництва національного доходу. Виробнича функція ... 25
2.2. Чинники, що визначають величину національного доходу ... 28
Розділ 3. Показники обсягу національного виробництва і методи їх обчислення ... 30
3.1. Валовий внутрішній продукт ... 30
3.2. Методологія обчислення ВВП ... 32
3.3. Методи обчислення ВВП ... 36
3.4. Інші показники обсягу національного виробництва ... 40
Висновки ... 43
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Методи обчислення ВВП" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методи обчислення ВВП"

Курсова робота "Методи обчислення ВВП" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методи обчислення ВВП", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методи обчислення ВВП" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК": Загальна характеристика Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталкер ІТК". Характеристика принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК". Використання методів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК". Формування функцій менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК". Планування. Організація взаємодії. Мотивація. Контроль. Проектування комунікацій на ТзОВ "Сталкер ІТК". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ТзОВ "Сталкер ІТК". Організація управління конфліктами, перемінами та стресами. Формування механізмів управління групами працівників на ТзОВ "Сталкер ІТК". Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва. Організація праці менеджерів.
Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "основа": Короткий опис діяльності підприємства. Опис товару. Аналіз маркетингового середовища підприємства. Аналіз макросередовища. Аналіз мікросередовища підприємства. Розробка ринкової стратегії. Розробка продуктової стратегії. Товарна політика. Цінова політика. Збутова політика. Політика просування.
Зайнятість населення. регулювання та сприяння зайнятості: Сутність та види зайнятості населення. Поняття безробіття та безробітних. Форми та рівень безробіття. Причина безробіття. Типи й форми безробіття. Рівень безробіття. Соціальний захист безробітних в Україні. Соціальні наслідки безробіття. Державне регулювання та сприяння зайнятості. Роль та значення служби зайнятості, її функціонування в Україні. Основні завдання державної служби зайнятості.

Кожна вагома структурна частина курсової "Методи обчислення ВВП" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Методи обчислення ВВП" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Методи обчислення ВВП" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Методи обчислення ВВП" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Методи обчислення ВВП