Всі курсові роботи сайту

Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Значення інформації в міжнародному маркетингу та особливості дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках ... 5
1.1. Значення інформації в міжнародному маркетингу ... 5
1.2. Психологічні чинники поведінки покупця ... 8
1.3. Особливості дослідження психології покупців на зовнішніх ринках ... 13
Розділ 2. Основні методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках ... 16
2.1. Методи збирання первинної інформації ... 16
2.2. Спеціалізовані методи дослідження психології споживачів ... 21
2.2.1 Mystery shopping ... 21
2.2.2. Споживчі (щоденникові) панелі ... 22
2.2.3. Моніторинг споживачів, громадської думки ... 24
2.2.4. Омнібус ... 25
2.2.5. Ролінгове опитування ... 27
Висновки ... 29
Література ... 30

Для придбання курсової роботи "Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках"

Курсова робота "Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Фірма в умовах олігополії: Теоретичні аспекти існування ринку олігополій. Основні ознаки олігопольного ринку. Поняття олігополії. Жорсткість цін і ламана крива попиту. Моделі поведінки фірм на ринку олігополії. Одночасні ігри. Політика встановлення рівня виробництва: модель дуополії Курно. Фірми, що встановлюють ціни: дуополія Бертрана. Послідовні ігри. Кількісний лідер: модель Штакельберга. Лідерство в цінах. Олігопольні утворення на ринках України.
Становлення сучасних форм господарювання в сільському господарстві: Поняття аграрного сектору економіки. Ринкові відносини в аграрній сфері. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. Форми власності на землю і форми господарювання в аграрному секторі економіки. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. Поняття та особливості діяльності сільськогосподарських підприємств. Суть та основне призначення агробізнесу. Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі. Фермер - основний суб'єкт підприємництва на селі.
Формування ринку праці в Україні: Поняття та особливості ринку праці. Сутність ринку праці. Попит та пропозиція робочої сили. Елементи ринку праці. Аналіз стану ринку праці в Україні. Показники економічної активності. Показники зайнятості. Показники безробіття. Регулювання попиту і пропозиції на робочу силу.

Кожна вагома структурна частина курсової "Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках