Всі курсові роботи сайту

Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
1. Аналіз ринкових можливостей та вибір цільових сегментів ... 5
А. Збирання первинної інформації ... 5
Б. Результати оброблення анкет ... 8
2. Розроблення товару ... 13
3. Ціноутворення ... 18
4. Організація збуту продукції ... 21
5. Комунікаційна політика ... 24
Висновки ... 28
Література ... 30

Для придбання курсової роботи "Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК""

Курсова робота "Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Теорія фірми: Поняття фірми в економіці. Фірма як економічний агент. Процес виробництва. Ресурси і випуск. Виробнича функція. Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу. Місце вартості у діяльності фірми. Економічна вартість і бухгалтерська вартість. Виробництво і вартість; мінімізація вартості. Вартість у короткостроковому періоді. Вартість у довгостроковому періоді.
Соціально-економічні відносини: Сучасна характеристика соціально-економічних відносин. Класифікація соціально-економічних відносин. Філософський зріз категорії "соціально-економічні відносини". Еволюція соціально-економічних відносин. Соціальні причини їх виникнення. Періодизація соціально-економічних відносин. Передумови трансформації відносин.
Фіскальна політика: Суть та знаряддя фіскальної політики. Державний бюджет і його доходи. Державні видатки. Суть фіскальної політики. Дискреційна і недискреційна фіскальна політика. Дискреційна фіскальна політика. Недискреційна фіскальна політика. Ефект витіснення. Проблеми поєднання фіскальних і монетарних інструментів. Дефіцит бюджету і державний борг. Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації. Державний борг, його вплив на економіку. Структурний та циклічний дефіцити бюджету.

Кожна вагома структурна частина курсової "Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"