Всі курсові роботи сайту

Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Аналіз ринкових можливостей та вибір цільових сегментів ... 5
1.1. Збирання первинної інформації ... 5
1.2. Характеристика ринкового середовища підприємства ... 7
1.3. Результати оброблення анкет ... 13
1.4. Сегментація ринку ... 16
Розділ 2. Розробка товару ... 19
Розділ 3. Ціноутворення ... 24
Розділ 4. Організація збуту продукції ... 27
Розділ 5. Комунікаційна політика ... 30
Висновки ... 32
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок""

Курсова робота "Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Теорія ринкового попиту та еластичності: Поняття попиту в ринковій економіці. Попит як економічна категорія. Проблема теоретичного дослідження попиту. Зміна попиту і його величини. Цінові і нецінові чинники попиту. Ринковий попит і еластичність. Поняття ринкового попиту. Цінова еластичність попиту і її графічна інтерпретація. Властивості і види еластичності попиту. Концепція дугової еластичності. Еластичність попиту за доходами. Перехресна еластичність. Аналіз попиту на деяких ринках України. Аналіз попиту на ринку олії в Україні до 2002 року. Аналіз попиту на ринку олійних в Україні в 2004 році. Аналіз попиту на ринку цукру України в 2004 році.
Світове господарство: Світовий ринок як передумова розвитку світового господарства. Становлення світового ринку. Характерні риси світового ринку. Міжнародний рух товарів як ознака світового ринку. Сучасне світове господарство. Аналіз рівня глобалізації світового господарства. Сутність та передумови глобалізації світової економіки. Оцінка загального рівня глобалізації світогосподарських зв'язків. Оцінка перспектив поглиблення процесів глобалізації загалом та економік окремих країн.
Товарне виробництво: Форми господарювання. Натуральне виробництво. Товарне виробництво. Товар і його властивості. Поняття товару. Властивості товару. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Конкретна й абстрактна праця. Основна суперечність товарного виробництва. Теорії, що визначають цінність товару. Теорія трудової вартості. Теорія граничної корисності. Теорія попиту і пропозиції. Закон вартості та його функції. Зміст закону вартості. Функції закону вартості. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах. Еволюція товару в сучасних умовах. Тенденції розвитку товарної економіки і виникнення безпосередньо суспільної форми виробництва.

Кожна вагома структурна частина курсової "Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"