Всі курсові роботи сайту

Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення маркетингових досліджень та значення маркетингової інформації ... 5
1.1. Сутність маркетингових досліджень ... 5
1.2. Еволюція маркетингових досліджень ... 11
1.3. Перспективи та значення маркетингових досліджень у маркетинговій діяльності підприємств України ... 19
Розділ 2. Практика проведення маркетингового дослідження ... 24
2.1. Статистична частина опитування ... 24
2.2. Основна частина опитування ... 26
Висновки ... 37
Література ... 40
Додатки ... 42

Для придбання курсової роботи "Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації"

Курсова робота "Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Попит і пропозиція на ринку праці України: Поняття та особливості ринку праці. Сутність ринку праці. Попит та пропозиція робочої сили. Елементи ринку праці. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці в Україні. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці до 2004 року. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці за 2004-2005 роки. Регулювання попиту і пропозиції на робочу силу.
Реформування аграрних відносин в Україні: Поняття аграрного сектору економіки. Ринкові відносини в аграрній сфері. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. Форми власності на землю і форми господарювання в аграрному секторі економіки. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. Особливості реформування аграрних відносин в Україні. Поняття аграрної реформи. Шляхи реформування аграрних відносин. Фермер - основний суб'єкт підприємництва на селі.
Соціальний захист в ринковій економіці: Соціальний захист населення. Соціальні гарантії як форма забезпечення достатнього рівня суспільного добробуту. Сутність соціального захисту і шляхи його досягнення. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення. Економічна природа і призначення соціальних гарантій. Види й форми соціальних гарантій. Джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій. Становлення й розвиток системи соціальних гарантій в Україні.

Кожна вагома структурна частина курсової "Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації