Всі курсові роботи сайту

Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження макроекономічного регулювання соціально-економічного розвитку ... 5
1.1. Поняття та історичний аспект зародження державного макроекономічного регулювання ... 5
1.2. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток ... 12
1.3. Основні методи макроекономічного регулювання економіки ... 14
Розділ 2 Аналіз макроекономічного регулювання соціального економічного розвитку ... 24
2.1. Характеристика макроскопічного регулювання (по 2004-2007 року) в Україні ... 24
2.2. Динаміка макроекономічного регулювання соціального економічного розвитку ... 41
2.3. Недоліки регулювання соціально-економічного розвитку економіки в Україні ... 44
Розділ 3. Шляхи оптимізації регулювання економічного розвитку ... 48
3.1. Методи і способи оптимізації регулювання економіки ... 48
3.2. Моделі і політика оптимізації регулювання економіки ... 53
Висновки ... 56
Список використаних джерел ... 58
Додатки ... 60

Для придбання курсової роботи "Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку"

Курсова робота "Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень: Застосування підходів кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень. Кількісна школа в менеджменті. Суть та характерні особливості управлінських рішень, програмовані та непрограмовані рішення. Рішення, що типові для реалізації управлінських функцій. Класифікація рішень. Різновиди та способи ухвалення управлінських рішень. Розробка та ухвалення управлінських рішень в ситуаціях визначеності, ризику та невизначеності. Практичне застосування підходів кількісної школи в сучасних умовах. Етапи прийняття рішень. Класифікація задач оптимізації. Класифікація методів менеджменту. Модель оптимізації стратегії розвитку підприємства. Використання QSB в процесі прийняття рішень.
Оцінка якості продукції на підприємстві: теоретичні аспекти оцінки якості продукції на підприємстві. Суть та актуальність покращення якості продукції в умовах сучасного етапу господарювання. Складові та методологічні засади оцінювання якості та конкурентоспроможності продукції. Система одиничних показників якості продукції за групами. Стратегія управління якістю на підприємстві. Сутність та значення системи управління якістю. Стандартизація і сертифікація продукції. Фактори підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Аналіз ефективності політики у галузі якості продукції на ВАТ "Луцькпластмас". Загальна економіко-організаційна характеристика ВАТ "Луцькпластмас". Аналіз ефективності політики ВАТ "Луцькпластмас" у сфері якості. Характеристика стану системи управління якістю продукції на ВАТ "Луцькпластмас". Шляхи покращення якості продукції та оновлення асортименту на ВАТ "Луцькпластмас". Заходи на ВАТ "Луцькпластмас" із забезпечення покращення якості продукції. Оновлення асортименту як один з напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Особливості світових моделей ринкової економіки: Особливості світових моделей ринкової економіки. Модель ринкової економіки США. Розвиток шведської моделі ринкової економіки. Японської модель ринкової економіки. Практичне завдання. Розробити фірмовий стиль. Підготувати скорочений бізнес-план для реалізації підприємницької ідеї.

Кожна вагома структурна частина курсової "Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку