Всі курсові роботи сайту

МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність та особливості макроекономічної рівноваги ... 5
1.1. Сутність макроекономічної рівноваги ... 5
1.2. Моделі макроекономічної рівноваги ... 14
1.2.1. Застосування моделі AS-AD ... 14
1.2.2. Модель IS-LM для закритої економіки ... 16
Розділ 2. Аналіз та проблеми досягнення макроекономічної рівноваги ... 26
2.1. Роль інвестицій. Аналіз їх стану в Україні ... 26
2.2. Проблеми інвестиційної діяльності. Шляхи збільшення інвестицій ... 34
Висновки ... 42
Література ... 44
Додатки ... 46

Для придбання курсової роботи "Макроекономічна рівновага" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Макроекономічна рівновага"

Курсова робота "Макроекономічна рівновага" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Макроекономічна рівновага", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Макроекономічна рівновага" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК": Загальна характеристика Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталкер ІТК". Характеристика принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК". Використання методів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК". Формування функцій менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК". Планування. Організація взаємодії. Мотивація. Контроль. Проектування комунікацій на ТзОВ "Сталкер ІТК". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ТзОВ "Сталкер ІТК". Організація управління конфліктами, перемінами та стресами. Формування механізмів управління групами працівників на ТзОВ "Сталкер ІТК". Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва. Організація праці менеджерів.
Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "електротермометрія": Коротка характеристика діяльності підприємства. Опис товару. Аналіз маркетингового середовища підприємства. Аналіз макросередовища. Аналіз мікросередовища. Розробка ринкової стратегії. Розробка продуктової стратегії. Товарна політика підприємства. Цінова політика. Збутова політика. Політика просування.
Економічний прогрес: Сутність і критерії економічного прогресу. Сутність економічного прогресу. Основні критерії економічного прогресу. Рушійні сили і фактори економічного прогресу. Розвиток суперечностей - джерело прогресу. Фактори економічного прогресу. НТР та її роль в економічному прогресі. Сутність НТР та її основні етапи. Особливості сучасного етапу НТР і економічний прогрес. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу. Соціально-економічний аспект сутності людини. Навколишнє середовище й особливості відтворення робочої сили.

Кожна вагома структурна частина курсової "Макроекономічна рівновага" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Макроекономічна рівновага" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Макроекономічна рівновага" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Макроекономічна рівновага" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Макроекономічна рівновага