Всі курсові роботи сайту

Людський капітал та його розвиток

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва ... 5
1.1. Людина як елемент продуктивних сил ... 5
1.2. Людина як суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва ... 7
Розділ 2. Поняття людського капіталу та його структура ... 13
2.1. Концепція людського капіталу ... 13
2.2. Структура людського капіталу ... 17
Розділ 3. Стан розвитку людського капіталу в світі та Україні ... 21
Висновки ... 29
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Людський капітал та його розвиток" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Людський капітал та його розвиток"

Курсова робота "Людський капітал та його розвиток" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Людський капітал та його розвиток", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Людський капітал та його розвиток" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Методологія організаційної системи управління персоналом: Теоретико-методологічні засади управління персоналом. Цілі, завдання і функції системи управління персоналом. Методологія менеджменту персоналу. Принципи побудови системи управління персоналом організації. Взаємозв'язок методології управління персоналом та типу організаційної структури підприємства. Організаційні структури управління персоналом. Особливості організаційних структур. Фактори впливу на вибір організаційних структур. Методи побудови системи управління персоналом (аналіз побудови, обґрунтування впровадження).
Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК": Аналіз ринкових можливостей та вибір цільових сегментів. А. Збирання первинної інформації. Б. Результати оброблення анкет. Розроблення товару. Ціноутворення. Організація збуту продукції. Комунікаційна політика.
Цінова дискримінація: Поняття цінової дискримінації. Мотиви і умови ефективності цінової дискримінації. Типи цінової дискримінації. Досконала цінова дискримінація (перший тип дискримінації). Цінова дискримінація залежно від об'єму покупки (другий тип дискримінації). Цінова дискримінація по групах споживачів - розмежування ринків (третій тип дискримінації). Експорт як метод цінової дискримінації третього типу. Практика цінової дискримінації. Пов'язані продажі. Визначення комбінацій об'єму покупки/ціни (нелінійне ціноутворення). Сезонне ціноутворення. Знижки як метод цінової дискримінації в українській промисловості і торгівлі. Міжчасова дискримінація. Парадокс Коуза.

Кожна вагома структурна частина курсової "Людський капітал та його розвиток" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Людський капітал та його розвиток" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Людський капітал та його розвиток" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Людський капітал та його розвиток" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Людський капітал та його розвиток