Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Аграрне виробництво
Акціонерна форма власності
Банки, їх види та функції у ринковій економіці. Особливості розвитку банківської системи в Україні
Банківська та грошова системи України
Банківський кредит: економічна суть та загальні засади розвитку
Безробіття в Україні
Біржа праці
Виникнення та функціонування ринку
Виробництво і споживання
Відносини власності в Україні
Відносини власності
Внутрішнє і зовнішнє середовище організації
Вплив глобалізації на показники зайнятості та бідності: міжнародні зіставлення
Вплив кредитної системи на грошовий обіг
Господарюючі системи з ринковою економікою
Гроші в ринковій економіці
Гроші, закономірності виникнення, суть, еволюція і форми
Гроші, їх сутність і основні функції
Грошова маса та попит і пропозиція грошей
Грошова реформа в Україні
Грошово-кредитне регулювання
Державне регулювання економіки
Державне регулювання приватизації в Україні
Діяльність комерційних банків
Дохід підприємства
Еволюція грошових систем
Економічна роль держави в ринковій економіці
Економічний кругообіг
Економічний прогрес
Електронні гроші
Ефективне використання економічних ресурсів
Загальна характеристика ринкової економіки
Зайнятість населення. Регулювання та сприяння зайнятості
Зайнятість населення
Закономірності виникнення, суть, еволюція, форми грошей
Заробітна плата в ринковій економіці
Зовнішній сектор розвитку національних економік
Інвестиції та їх роль в економічному зростанні
Інфляція: сутність, види, причини і наслідки
Інфраструктура ринку: суть та основні елементи
Інфраструктура ринку
Капітал підприємства
Кейнсіанство та необхідність проведення державної стабілізаційної політики
Класична кількісна теорія грошей
Конкуренція
Кредит та його форми
Кредитна система ринкового господарства
Кредитна система України
Кредитний механізм ринкової економіки
Кредитування підприємств
Людина в економіці
Макроекономічна динаміка
Маркетингова політика підприємства
Менеджмент фірми: соціально-економічний аспект
Механізм впливу на економічну динаміку у теорій монетаризму
Механізм формування та використання доходів у ринковій економіці
Механізм функціонування ринку
Міжнародний рух капіталу
Місце та роль власності в економічній системі
Моделі економічних систем ринкової економіки
Монетарна модель макроекономічної рівноваги
Монополія
Науково-технічна революція та її роль в економічному прогресі
Науково-технічна революція
Національний доход
Нерівність розподілу доходів у суспільстві
Нормування оборотних коштів
Організаційно-фінансові аспекти оренди державного майна в Україні
Особливості міжнародного руху капіталу
Особливості розвитку акціонерних товариств
Особливості розвитку акціонерної власності в Україні
Перехідна економіка
Підприємництво: економічна суть, функції і форми
Підприємство в економічній системі
Підприємство в сучасній системі господарювання
Позичковий капітал
Поняття безробіття
Поняття суспільного виробництва
Поняття товарного виробництва
Правовий захист конкуренції
Проблеми та перспективи формування ринкових відносин в Україні
Процес приватизації власності
Регулювання грошового обігу
Реформування аграрних відносин в Україні
Реформування власності
Ринкова система господарювання
Ринкова ціна і механізм ціноутворення
Ринковий механізм
Ринок грошей та закономірності його розвитку
Ринок енергоресурсів України
Ринок праці України, його становлення та роль в економіці
Ринок праці: суть, рівновага та моделі
Ринок праці
Ринок цінних паперів в Україні
Ринок цінних паперів України
Ринок цінних паперів
Ринок як форма організації суспільного виробництва. Інфраструктура ринку
Ринок як форма організації суспільного виробництва
Рівновага на ринках благ, грошей та капіталу (ІS-LM модель)
Розвиток експортного потенціалу України в умовах глобалізації
Роль інвестицій в економічному зростанні
Світове господарство
Світовий ринок
Система грошового обігу та еволюція його типів
Система підприємництва в Україні
Система розподілу доходів
Системи і форми заробітної плати
Сімейні доходи та екологічний стан суспільства
Соціальна допомога і пенсійне забезпечення
Соціальна інфраструктура в ринковій економіці
Соціальний захист в ринковій економіці
Соціально-економічні відносини
Споживчий комплекс національної економіки
Становлення сучасних форм господарювання в сільському господарстві
Суспільне виробництво
Сутність і функції грошей
Суть і необхідність фінансів
Суть, види і функції банків
Сучасна структура й основні риси світової економіки
Теорія граничної корисності блага, кардиналістська і ординалістська версія
Теорія державного регулювання Д.Кейнса та її роль в економічній науці та економічній політиці
Типи і функції комерційних банків та їх роль у ринковому господарстві
Тіньова економіка
Товарне виробництво
Трудовий потенціал України: структура, динаміка та використання
Фіскальна політика
Формування ринку праці в Україні
Школи економічної теорії
Якість життя населення

Інші курсові роботи:

Адміністративний примус: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Сутність адміністративного примусу. Заходи адміністративного попередження. Заходи адміністративного припинення. Заходи відповідальності.
Податкова міліція: Податкова міліція в системі органів Державної податкової служби. Історія становлення та розвитку податкової міліції у складі ДПА України. Нормативно-правове забезпечення діяльності податкової міліції. Роль податкової міліції у забезпеченні податкових правовідносин у зарубіжних країнах. Аналіз діяльності податкової міліції в Україні. Оцінка роботи податкової міліції у сфері детінізації економіки. Схеми взаємодії підрозділів податкової міліції з основними підрозділами ДПА та іншими центральними органами виконавчої влади. Міжнародне співробітництво податкової міліції як фактор боротьби із фінансовою злочинністю. Основні напрями удосконалення роботи податкової міліції в Україні.
Поняття та особливості адміністративного примусу: Теоретичні засади дослідження адміністративного примусу. Теорії адміністративного примусу. Сутність адміністративного примусу та його особливості. Особливості законодавчого регулювання застосування заходів адміністративного примусу. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного запобігання. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного припинення. Заходи адміністративного стягнення.
Органи місцевого самоврядування: Поняття і система органів місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні: Теоретичні засади дослідження правового забезпечення державної аграрної політики в Україні. Аграрна політика, її предмет і завдання. Методи і методологія аграрної політики. Історичні аспекти розвитку аграрної політики в Україні. Розвиток правового забезпечення аграрної реформи в Україні та її етапи. Основні правові акти, що регламентують здійснення аграрної політики в Україні. Поняття і види нормативно-правових актів аграрного права. Закони в контексті здійснення аграрної політики. Підзаконні акти. Засоби вдосконалення аграрного законодавства. Основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року. Основні складові та мета державної аграрної політики. Основні пріоритети державної аграрної політики. Шляхи реалізації основних пріоритетів державної аграрної політики.

Курсові роботи з економічної теорії