Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ

КУРСОВІ РОБОТИ З АУДИТУ

Аудит акціонерних товариств
Аудит нарахування податків і платежів. Аудит нарахування платежів до бюджету
Аудит основних засобів
Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками
Аудиторські послуги
Історія аудиту
Організація і методика аудиту доходів і фінансових результатів
Організація праці аудитора
Помилки і обман в аудиті
Розрахунки по страхуванню
Суб'єкти аудиторської діяльності
Управління аудиторською діяльністю в Україні

КУРСОВІ РОБОТИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Аналіз діяльності комерційного банку
Банки як учасники ринку цінних паперів
Банківські операції
Вкладні операції комерційного банку
Депозитні операції комерційних банків України
Інструменти банківського менеджменту
Кредитна політика банку
Менеджмент банківських послуг
Облік споживчих кредитів у іноземній валюті
Організація банківської діяльності та організаційна структура банку
Основні засади споживчого кредитування банками
Порівняльна характеристика міжнародних платіжних систем
Споживче кредитування банками
Управління кредитними ризиками

КУРСОВІ РОБОТИ З БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Бухгалтерські служби і облік виконання бюджету
Бюджет як об'єкт бюджетного менеджменту
Бюджет як об'єкт бюджетного менеджменту
Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації
Бюджетний дефіцит
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та можливості їх удосконалення
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів
Видатки місцевих бюджетів і раціоналізація їх використання
Вплив міжнародних фінансових центрів на економічний розвиток країн
Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів
Державна контрольно-ревізійна служба України та шляхи її вдосконалення
Державний фінансовий контроль: поняття та сутність
Держборг України
ДКРС України
Доходи і видатки Державного бюджету України
Доходи та видатки місцевих бюджетів
Доходи та видатки територіальних бюджетів
ДПС України
Економічна суть та роль бюджету України
Експертиза та перевірка в фінансовому контролі
Звітність органів казначейства про виконання державного бюджету
Звітність органів казначейства
Зміст фінансів на різних рівнях економічної системи
Зміст фінансової політики держави та її вплив на економіку, стан фінансів, соціальний розвиток
Зміст, значення й організація фінансового контролю
Кошториси бюджетних установ
Митна політика держави
Мито в системі податків
Міжнародний кредит та його вартість
Напрямок фінансового впливу на процеси суспільного розвитку
Необхідність прийняття Податкового кодексу України
Об'єкти та суб'єкти фінансового контролю: загальна характеристика
Облік грошових коштів і доходів бюджету
Облік і звітність касового виконання бюджету установами казначейської системи
Організація фінансування витрат державного бюджету
Організація, методи та види бюджетного фінансування
Платіжні баланси розвинених країн
Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів
Ревізії бюджетних установ
Ревізії та перевірки, які проводяться Державною контрольно-ревізійною службою за поданням правоохоронних органів
Фінансовий контроль, його види та методи

КУРСОВІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Баланс в обліку зарубіжних країн
Баланс у бухгалтерському обліку зарубіжних країн
Бухгалтерська звітність та її значення для управління
Бухгалтерський облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
Бухгалтерський облік при ліквідації товариства
Звіт про прибутки та збитки у бухгалтерському обліку зарубіжних країн
Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал
Інвентаризація активів і зобов'язань
Класифікація національних положень бухгалтерського обліку
Міжнародні та національні стандарти аудиту
Нетрадиційні об'єкти обліку
Облік виробництва
Облік витрат виробництва
Облік витрат на збут та адміністративних витрат
Облік витрат на збут
Облік витрат на природоохоронну діяльність
Облік витрат та собівартості
Облік витрат та собівартості
Облік витрат у нафтодобувній промисловості
Облік в'їзного і виїзного туризму
Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах
Облік власного капіталу
Облік готової продукції та її реалізації
Облік грошових документів
Облік дивідендів
Облік довгострокових активів
Облік довгострокових зобов'язань
Облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг
Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг
Облік запасів в зарубіжних країнах
Облік запасів
Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками
Облік заробітної плати
Облік і розподіл загальновиробничих витрат
Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах
Облік короткострокових позик
Облік кредитів
Облік матеріально-технічного постачання
Облік нематеріальних активів у вітчизняній та зарубіжній практиці
Облік нематеріальних активів
Облік необоротних активів
Облік основних засобів
Облік підзвітних сум
Облік постачання виробничих запасів
Облік поточної дебіторської заборгованості
Облік процесу постачання виробничих запасів
Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах
Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Облік розрахунків з постачальниками
Облік розрахунків за податками та зборами
Облік розрахунків зі страхування
Облік статутного капіталу
Облік та аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємств комунального господарства
Облік товарів
Облік фінансових вкладень підприємства у зарубіжних країнах
Облік фінансових результатів
Облікова політика в практиці зарубіжного досвіду
Облік витрат у сільському господарстві
Організація обліку праці і заробітної плати в дитячих дошкільних закладах
Особливості обліку власного капіталу
Особливості обліку розрахунків зі страхування
Прибуток на акцію у фінансовій звітності
Ситуаційний облік і аналіз страхових послуг
Ситуаційний облік та аналіз забезпеченості підприємства сфери послуг основними фондами та ефективність їх використання
Теоретичні основи фінансового обліку
Управлінський, фінансовий та податковий облік на підприємстві
Форми бухгалтерського обліку
Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4

КУРСОВІ РОБОТИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Акціонерна власність
Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки
Державне підприємництво та державна підтримка підприємницької діяльності
Державне регулювання будівельного комплексу
Державне регулювання фондового ринку
Зовнішній державний борг та перспективи його зменшення в Україні
Конкурентоспроможність економіки України
Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні
Напрямки і завдання інвестиційної політики України на 2004-2015 рр.
Податкова політика України
Політика соціального захисту в Україні
Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки
Проведення єдиної регуляторної політики в Україні
Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки
Прогнозування соціально-економічного розвитку
Програмування в системі державного регулювання економіки
Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки
Регулювання платіжного балансу
Регулювання соціально-економічного розвитку
Реформування аграрного сектору економіки
Соціально-економічна характеристика глобалізації
Фінансова система та соціально-економічна стабільність
Фінансові засади здійснення господарської діяльності в збройних силах України
Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання економіки
Фіскальна політика України 2004-2007 років

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Авансовий капітал підприємства та підвищення ефективності його використання
Аналіз економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Аналіз сировинної бази та закупівельної діяльності на підприємстві
Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання
Використання оборотних коштів
Використання принципів мотивації у діяльності підприємства
Виробнича потужність підприємства та методичні принципи її розрахунку
Виробнича потужність підприємства
Виробнича програма підприємства та технології її складання
Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства
Витрати виробництва і прибуток фірми
Витрати виробництва
Витрати і собівартість продукції
Відтворення основних виробничих засобів в аграрних підприємствах та його забезпечення на розширеній основі
Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства
Джерела і шляхи зниження собівартості продукції
Діловий етикет в умовах здійснення інноваційної діяльності
Доходи торговельного підприємства від реалізації товарів та резерви їх зростання
Екологічна стратегія підприємства та фактори, які її визначають
Економічна сутність прибутку підприємства
Економічний механізм логістики
Економічні засади функціонування господарських товариств та шляхи підвищення ефективності їх організаційної діяльності
Економічні засади функціонування приватних підприємств та шляхи оптимізації їх операційної діяльності
Економічні засади функціонування фермерських господарств та підвищення їх операційної діяльності
Етика підприємницької діяльності
Ефективність використання оборотних коштів підприємства
Ефективність відтворення та використання основних фондів
Заробітна плата, її форми та функції
Зарубіжний досвід роботи з персоналом
Зарубіжний досвід формування та використання персоналу
Збутова політика підприємства
Земельні ресурси та їх використання
Зовнішнє середовище функціонування аграрних підприємств та його вплив на їх економічний стан
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Інвестиційні ресурси
Капітальне будівництво
Малий бізнес в Україні
Малі підприємства
Методи діагностування кризового стану підприємства
Методи оцінки та відбору персоналу підприємства
Натуральні і грошові показники продукції промисловості, будівництва і матеріально-технічного забезпечення
Науково-технічний прогрес
Нормування оборотних коштів підприємства
Оборотний капітал аграрного підприємства та обґрунтування його раціонального співвідношення з основним виробничим капіталом
Оборотні засоби на підприємстві
Оборотні кошти підприємства
Оборотні фонди підприємства
Оплата праці на підприємстві
Організаційні форми підприємства
Організація виробництва
Організація праці на підприємстві
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень
Оцінка трудового потенціалу підприємства
Персонал підприємства
Підприємство як суб'єкт господарювання
Планування діяльності підприємства
Планування збільшення обсягів та прибутковості продаж
Показники ефективності використання оборотних активів торгівельного підприємства
Показники фінансового стану підприємства
Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства
Поняття, склад і структура інвестицій
Правові основи функціонування підприємства в сучасній системі господарювання
Прибуток аграрних підприємств, його формування, фактори та шляхи збільшення
Продуктивність праці персоналу підприємства
Продуктивність праці
Рекламна підтримка інновацій підприємства
Ринок капіталів і позичковий відсоток
Розробка бізнес-плану
Собівартість продукції та чинники її зниження
Структура оборотних коштів та її динаміка на підприємствах різних галузей економіки
Сутність і структура капітальних вкладень
Теоретико-методологічні основи організації управління підприємством
Техніко-технологічна база виробництва
Управління підприємствами різних форм власності
Управління підприємством
Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
Форми і системи оплати праці
Формування асортименту в магазині "Троянда"
Формування асортименту в магазині
Формування прибутку підприємства
Формування собівартості продукції
Формування та розподіл прибутку підприємства
Характеристика закритого акціонерного товариства "Луцьк Фудз"
Характеристика та класифікація сучасних підприємств
Якість та конкурентоспроможність продукції

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Державна політика зайнятості
Державні доходи населення
Контрактна форма оплати праці
Основні заходи підвищення та зміцнення трудового потенціалу України
Особливості формування ринку праці в умовах перехідної економіки
Поняття і сторони соціального партнерства у сфері праці
Професійна орієнтація, підготовка і перепідготовка незайнятого населення
Соціально-трудові відносини як вид соціальних відносин
Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК
Фінансування соціального захисту від безробіття

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Державна контрольно-ревізійна служба України
Державний фінансовий контроль
Експертиза та перевірка як форми фінансового контролю
Об'єкти та суб'єкти фінансового контролю
Податковий аудит як форма фінансового контролю

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Акціонерний капітал та його ринкова вартість
Амортизаційна політика
Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства
Аналіз фінансової звітності підприємства
Банкрутство у зарубіжних країнах
Боргові зобов'язання у практиці розрахунків підприємств
Вихідні грошові потоки та механізм управління ними
Доходи сільськогосподарських підприємств
Загальна концепція управління прибутком
Зарубіжний досвід розрахунків підприємств
Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства
Комерційний кредит
Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій. Прибуток підприємства та система показників, які розраховуються на його основі. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
Модель фінансової діяльності підприємства
Оперативний контроль за надходженням виручки від реалізації. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Внутрішні джерела фінансової санації
Операції на товарній біржі у господарській діяльності підприємств
Оподаткування бартерних операцій
Оподаткування прибутку підприємства
Організація фінансової діяльності підприємства
Оцінка вартості підприємства
Планування прибутку та рентабельності. Оцінка фінансової стійкості, стабільності та рентабельності підприємства. Порядок проведення фінансової санації та проект фінансового оздоровлення підприємства
Планування прибутку та рентабельності. Оцінка фінансової стійкості, стабільності і рентабельності підприємства. Порядок проведення фінансової санації та проект фінансового оздоровлення підприємства
Плата за землю
Платіжна дисципліна
Податковий кредит
Податкові пільги
Позичковий капітал підприємства
Порівняльний аналіз довгострокових джерел фінансування діяльності підприємства
Порівняльний аналіз різних джерел фінансування діяльності підприємства
Портфель цінних паперів підприємства
Сутність акціонерного капіталу
Умови прибутковості роботи підприємства. Методи фінансового планування в зарубіжних фірмах. Економічна сутність санації підприємств та прийняття рішення про її проведення
Управління дебіторською заборгованістю підприємства
Фінансове забезпечення простого відтворення засобів підприємства (амортизаційна політика)
Фінансовий аналіз показників діяльності підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Формування та використання доходів від операційної діяльності
Формування фінансових ресурсів підприємства
Ціноутворення на підприємстві

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ

Адміністрування місцевих податків та зборів в Україні
Акцизний збір та його роль у доходах бюджету
Бюджетна система та міжбюджетні відносини
Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки
Бюджетне фінансування освіти
Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації
Бюджетний дефіцит: поняття, види та методи оптимізації
Бюджетний дефіцит
Виручка підприємства
Вплив міжнародних фінансових центрів на економічний розвиток країн світу
Вплив фінансової кризи на валютну політику держави
Грошова маса та швидкість обігу грошей
Державна податкова служба України
Державний борг в Україні та його соціально-економічні наслідки
Державний борг України
Державний бюджет України
Державний кредит
Державні цільові фонди у Державному бюджеті
Джерела покриття бюджетного дефіциту
Дивідендна політика підприємства і структура капіталу
Дивідендна політика підприємства
Діяльність Державної податкової служби України
Доходи державного бюджету
Доходи і видатки Державного бюджету України
Доходи і видатки Державного бюджету України
Доходи та видатки місцевих бюджетів
Доходи та видатки місцевих бюджетів
Доходи та видатки територіальних бюджетів
Економічна суть та роль бюджету
Економічна суть та функції бюджету
Загальнодержавні фінансові ресурси
Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів
Зміст фінансів
Зміст фінансового контролю
Інвестиційні фонди
Інфраструктура фінансового ринку
Комерційні банки
Кредитний ринок України в умовах інтеграції до світової фінансової системи
Майнове страхування в умовах ринку
Майнове страхування
Медичне страхування
Методи оптимізації бюджетного дефіциту
Митна політика держави та її цілі
Митний контроль як важливий елемент діяльності митних органів
Мито в системі непрямих податків в Україні
Мито в системі непрямих податків
Міжбюджетні відносини в Україні
Міжбюджетні відносини
Місцеві податки і збори
Місцеві фінанси: сутність, структура і принципи формування ресурсів
Місцеві фінанси
Моделі фінансових відносин
Необхідність прийняття нового Податкового кодексу України
Неподаткові надходження до бюджетів
Непрямі податки в Україні та напрямки їх удосконалення
Оподаткування малого бізнесу
Оподаткування операцій з цінними паперами
Оподаткування підприємницької діяльності
Оподаткування прибутку юридичних осіб
Оподаткування прибутку
Оподаткування фонду оплати праці
Оподаткування юридичних осіб
Організація діяльності Пенсійного фонду України
Особисте страхування
Оцінка вартості міжнародного кредиту
Пенсійний фонд України
Пенсійний фонд, його формування та використання
Платіжний баланс країни
Податки в системі державних доходів
Податки в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства
Податки з юридичних осіб
Податки і податкова політика
Податкова служба України
Податковий аудит в умовах дерегулювання підприємницької діяльності
Податковий аудит
Податок на прибуток підприємств
Позабюджетні фонди, їх призначення та виконання
Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів
Прибуток підприємства
Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір
Пряме оподаткування
Прямі податки
Ресурсні платежі
Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави
Роль внутрішніх та зовнішніх запозичень у формуванні фінансових ресурсів держави
Селищні бюджети
Система оподаткування прибутку
Система оподаткування прибутку
Система прямого оподаткування в Україні
Система фінансового контролю в Україні
Склад доходів та видатків бюджету
Склад та структура дохідної і видаткової частини Державного бюджету України
Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів
Стан та перспективи розвитку страхового ринку України
Страховий ринок в Україні
Сутність бюджету як економічної категорії
Сутність, призначення і форми державного кредиту
Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України
Суть і функції фінансів
Суть фінансів
Управління фінансами транснаціональних корпорацій
Фінанси малих підприємств
Фінанси суб'єктів господарювання
Фінансова дестабілізація в Україні в першій половині 90-х років
Фінансова діяльність малих підприємств
Фінансова діяльність підприємств та організацій
Фінансова політика держави в умовах ринкової трансформації
Фінансова політика держави
Фінансова система ринкової економіки
Фінансова система України та її структура
Фінансовий вплив на процеси суспільного розвитку
Фінансовий контроль, його зміст і призначення
Фінансовий контроль
Фінансовий ринок України
Фінансові ресурси держави
Фінансові ринки та особливості формування їх сучасної моделі
Фінансування загальної середньої освіти в Україні
Форми і методи страхового захисту
Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів
Функції фінансів
Характер і форми взаємовідносин між бюджетами

Курсові роботи з дисципліни "ГРОШІ, БАНКИ ТА КРЕДИТ"

Банківські ризики
Грошова маса і швидкість обігу грошей
Інфляція та грошові реформи
Особливості грошового обігу в Україні
Походження та сутність банків
Роль спеціалізованих небанківських фінансових установ у перерозподілі грошових ресурсів держави
Розрахунки за допомогою пластикових карток та перспективи їх розвитку

КУРСОВІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Вільні економічні зони і ТПР у ринковій трансформації економіки України
Глобалізація та економіка України
Глобалізація фінансової системи України
Державне регулювання інвестиційних процесів
Економічна ефективність ЗЕД підприємства
Європейська валютна інтеграція
Європейський валютний союз: проблеми та перспективи
Зовнішня торгівля та економічне зростання
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічний контракт з експорту цукру
Зовнішньоекономічні зв'язки Китаю
Зовнішньоторговельна політика України
Інноваційні процеси в економіці України
Міжнародна торгівля сировиною: аналіз сучасного світового ринку
Міжнародна торгівля
Міжнародний кредит
Міжнародний поділ праці
Міжнародний франчайзинг
Міжнародні платіжні системи
Напрямки розвитку зовнішньоекономічних відносин України з Казахстаном
Нью-йоркський міжнародний фінансовий центр
Облігації як інструмент міжнародного інвестування
Проблеми міжнародної (трудової) міграції в сучасних умовах
Регіональні та міжрегіональні організації країн, що розвиваються
Ризики у міжнародній інвестиційній діяльності
Ринок міжнародних інвестицій
Розвинуті країни світу
Спільні підприємства в Україні
Спільні підприємства
Сучасна зовнішньоторговельна політика України
Тенденції розвитку міжнародного поділу праці в сучасних умовах
Україна в європейських інтеграційних процесах
Характеристика інвестиційного клімату в Україні

КУРСОВІ РОБОТИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Аналіз динаміки ВВП в Україні
Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні
Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання
Антимонопольна політика України
Безробіття як форма макроекономічної нестабільності
Валютно-кредитне регулювання інвестиційних процесів
Види, цілі та інструменти макроекономіки
Відтворення трудових ресурсів
Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики
Гранична схильність до споживання
Державна власність
Державне регулювання економіки в умовах ринку
Державний борг
Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації
Динаміка ВВП в Україні
Динаміка і структура споживання в Україні
Динаміка сукупної пропозиції в Україні
Економічні аспекти освіти
Інфляція витрат в Україні
Інфляція попиту в Україні
Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги
Людський капітал та його розвиток
Макроекономічна рівновага
Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку
Методи обчислення ВВП
Модель IS-LM та її використання в Україні
Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України
Податкова система та інфляція
Прожитковий мінімум і соціальний захист населення
Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу
Ринки капіталу та інвестицій
Ринок з асиметричною інформацією
Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України
Система національних рахунків та її використання в Україні
Соціальний захист населення

КУРСОВІ РОБОТИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Аналіз конкуренції в галузі
Атестація персоналу
Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Використання функцій управління на підприємстві ТЗОВ "Троянда"
Внутрішнє середовище організації
Вплив структури трудового колективу підприємства на його діяльність
Державні цінні папери
Ефективність управління організацією
Зовнішнє середовище організації
Зовнішнє середовище підприємства
Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством
Історія розвитку теорії управління та менеджменту
Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"
Керівництво та лідерство в закладах охорони здоров'я
Менеджмент АТЗТ "Агент"
Менеджмент як теорія і практика управління
Методи управління підприємством у сучасних умовах
Методологія організаційної системи управління персоналом
Мотивація персоналу на підприємстві
Мотивація як функція менеджменту
Організаційна структура управління споживчою кооперацією
Організаційні структури
Організаційно-розпорядчі методи на підприємстві АТЗТ "Агент"
Організаційно-розпорядчі методи управління на підприємстві АТЗТ "Агент"
Організація виробничого процесу на Любомльському хлібозаводі
Організація і контроль виконання Державного бюджету України
Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади
Організація управління акціонерним товариством
Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень
Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи
Прийняття стратегічних рішень. Критерій альтернатив
Прийняття та реалізація управлінських рішень
Прийняття рішень як складова управлінського циклу
Прийняття управлінських рішень
Проблеми мотивації як функції менеджменту в управлінні підприємством
Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі
Розвиток ділової кар'єри на підприємстві
Розробка системи менеджменту в організації
Розробка системи менеджменту на ПП "Інтро"
Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери
Соціально-психологічні методи управління ТзОВ "Троянда"
Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"
Стратегічне планування
Сутність, значення та основні завдання ситуаційного аналізу підприємства
Управління бюджетом
Управління кадровою політикою закладів охорони здоров'я
Управління конфліктами в закладах охорони здоров'я
Управління матеріальними ресурсами на підприємстві
Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"
Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"
Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
Управління якістю виробництва продукції на ВАТ "ГаличФарм"
Фінансування бюджетних витрат через органи Державного казначейства України
Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "ЛуАЗ"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Створення ефективного менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Волиньгеопроект"
Формування принципів менеджменту на підприємстві СГ ТЗоВ "Агропродторг"
Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Квантор"
Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Функції менеджменту
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцькпластмас"
Характеристика менеджменту ВАТ "Любешівська ПМК-199"
Характеристика менеджменту ВАТ "Спектр"
Характеристика менеджменту ВАТ Луцького комбікормового заводу
Характеристика менеджменту ТзОВ "Etna-soft"
Характеристика менеджменту ТзОВ "Сталкер"
Характеристика менеджменту ТзОВ "Троянда"
Шведська та фінська школи менеджменту

КУРСОВІ РОБОТИ З МАРКЕТИНГУ І РЕКЛАМИ

STP-маркетинг
Вибір цільового ринку і позицiювання фірми на ринку
Вимірювання і прогнозування попиту
Глобальний маркетинг
Дослідження конкурентів та конкурентності
Дослідження товарних ринків
Засоби розповсюдження рекламної інформації
Комплекс маркетингових комунікацій на підприємстві
Конкурентоспроможність товарів виробничого призначення та методи її оцінки
Маркетинг в Україні
Маркетингова діяльність на ВАТ "Електротермометрія"
Маркетингова діяльність на ВАТ "Луцький підшипниковий завод"
Маркетингова діяльність на різних етапах життєвого циклу товару
Маркетингова діяльність на ТзОВ " Олімп"
Маркетингова діяльність підприємства на зовнішньому ринку
Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"
Маркетингова програма
Маркетингове дослідження конкурентоспроможності
Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації
Маркетингові дослідження на підприємстві
Маркетингові заходи для ТзОВ "Світанок"
Маркетингові заходи для ТзОВ "Сталкер ІТК"
Методи вимірювання та прогнозування попиту
Методи дослідження пріоритетів та психології покупців на зовнішніх ринках
Напрями маркетингових досліджень
Організації розповсюдження товарів через посередників
Організація збору та аналізу інформації про зарубіжні ринки
Основні засоби розповсюдження рекламної інформації
Оцінка якості продукції на підприємстві
Персональний продаж
Планування маркетингових досліджень
Планування маркетингової діяльності підприємства
Планування маркетингу
Планування нових товарів виробничого призначення
Попит і пропозиція на українському молодіжному музичному ринку
Реклама в мережі Інтернет
Реклама на промисловому ринку
Реклама як вид діяльності
Реклама як засіб просування товарів
Рекламне звернення як основний компонент рекламної діяльності
Рекламування товару
Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"
Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "Соціальна сфера"
Розробка маркетингових заходів для ТзОВ "Світанок"
Розробка маркетингової стратегії на підприємстві "Юнівест Маркетинг"
Розробка нового товару підприємства на промисловому ринку
Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ВАТ "Електротермометрія"
Розробка продуктово-ринкової стратегії на прикладі ЗАТ "Основа"
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства "Луцький підшипниковий завод"
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства світанок на ринку м. Луцька
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства ТзОВ "Сталкер ІТК"
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства
Сегментація ринку
Система маркетингової інформації у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Способи посилення експресії в рекламних текстах
Становлення та розвиток маркетингу в Україні
Стратегічне планування маркетингової діяльності підприємства на зовнішньому ринку
Стратегія виходу на новий ринок
Стратегія маркетингу на ВАТ "Електротермометрія"
Сутність маркетингового дослідження
Формування комплексу маркетингових заходів для ВАТ "Спектр"
Формування ціни на конкурентному ринку
Франчайзинг в організації процесу розподілу продукції
Ціна як інструмент маркетингової політики

КУРСОВІ РОБОТИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

Аналіз грошового ринку України
Безробіття та ціноутворення на ринку праці
Бюджетне обмеження
Варіація факторів виробництва. Оптимум товаровиробника
Виробництво та виробничі функції
Вторинний ринок праці
Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки
Досконалий і недосконалий ринок праці
Еластичність попиту та пропозиції: загальна характеристика
Еластичність попиту та пропозиції
Зовнішні ефекти та їх регулювання
Конкуренція і монопсонія на ринку праці
Механізм ринкової рівноваги
Монополія на ринку праці
Монополія на ринку праці
Неринкове ціноутворення
Організаційно-правові форми підприємства
Особливості монополії на ринку праці
Особливості поведінки фірми в різних ринкових структурах
Особливості попиту в Україні
Підприємство на ринку ресурсів
Попит і пропозиція в ринковій економіці
Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень
Попит і пропозиція на ринку праці України
Попит і пропозиція на ринку праці
Попит і пропозиція на ринку ресурсів
Попит і пропозиція
Попит та споживання домогосподарств
Природні монополії
Ринкова конкуренція
Ринок праці та профспілки
Розмір фірми та ефект масштабу виробництва
Система економічних відносин
Споживчі ринки України
Сутність попиту
Теорія ринкового попиту та еластичності
Теорія фірми
Урядова політика на ринку регулювання ціни, дотацій, квот, мита, податків і субсидій
Фірма в умовах олігополії
Функції корисності, сукупна та гранична корисність
Цінова дискримінація
Ціноутворення в різних системах ринку (монополія, чиста монополія, конкуренція)
Ціноутворення в умовах монополізму
Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції
Чиста монополія

КУРСОВІ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бізнес-план приватної клініки
Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків
Економічний ризик та методи його аналізу
Основи підприємницької діяльності
Основні функції підприємництва
Особливості світових моделей ринкової економіки
Роль підприємницької діяльності у розвитку економіки
Роль підприємства у розвитку економіки України
Форми підприємницької діяльності

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Аграрне виробництво
Акціонерна форма власності
Банки, їх види та функції у ринковій економіці. Особливості розвитку банківської системи в Україні
Банківська та грошова системи України
Банківський кредит: економічна суть та загальні засади розвитку
Безробіття в Україні
Біржа праці
Виникнення та функціонування ринку
Виробництво і споживання
Відносини власності в Україні
Відносини власності
Внутрішнє і зовнішнє середовище організації
Вплив глобалізації на показники зайнятості та бідності: міжнародні зіставлення
Вплив кредитної системи на грошовий обіг
Господарюючі системи з ринковою економікою
Гроші в ринковій економіці
Гроші, закономірності виникнення, суть, еволюція і форми
Гроші, їх сутність і основні функції
Грошова маса та попит і пропозиція грошей
Грошова реформа в Україні
Грошово-кредитне регулювання
Державне регулювання економіки
Державне регулювання приватизації в Україні
Діяльність комерційних банків
Дохід підприємства
Еволюція грошових систем
Економічна роль держави в ринковій економіці
Економічний кругообіг
Економічний прогрес
Електронні гроші
Ефективне використання економічних ресурсів
Загальна характеристика ринкової економіки
Зайнятість населення. Регулювання та сприяння зайнятості
Зайнятість населення
Закономірності виникнення, суть, еволюція, форми грошей
Заробітна плата в ринковій економіці
Зовнішній сектор розвитку національних економік
Інвестиції та їх роль в економічному зростанні
Інфляція: сутність, види, причини і наслідки
Інфраструктура ринку: суть та основні елементи
Інфраструктура ринку
Капітал підприємства
Кейнсіанство та необхідність проведення державної стабілізаційної політики
Класична кількісна теорія грошей
Конкуренція
Кредит та його форми
Кредитна система ринкового господарства
Кредитна система України
Кредитний механізм ринкової економіки
Кредитування підприємств
Людина в економіці
Макроекономічна динаміка
Маркетингова політика підприємства
Менеджмент фірми: соціально-економічний аспект
Механізм впливу на економічну динаміку у теорій монетаризму
Механізм формування та використання доходів у ринковій економіці
Механізм функціонування ринку
Міжнародний рух капіталу
Місце та роль власності в економічній системі
Моделі економічних систем ринкової економіки
Монетарна модель макроекономічної рівноваги
Монополія
Науково-технічна революція та її роль в економічному прогресі
Науково-технічна революція
Національний доход
Нерівність розподілу доходів у суспільстві
Нормування оборотних коштів
Організаційно-фінансові аспекти оренди державного майна в Україні
Особливості міжнародного руху капіталу
Особливості розвитку акціонерних товариств
Особливості розвитку акціонерної власності в Україні
Перехідна економіка
Підприємництво: економічна суть, функції і форми
Підприємство в економічній системі
Підприємство в сучасній системі господарювання
Позичковий капітал
Поняття безробіття
Поняття суспільного виробництва
Поняття товарного виробництва
Правовий захист конкуренції
Проблеми та перспективи формування ринкових відносин в Україні
Процес приватизації власності
Регулювання грошового обігу
Реформування аграрних відносин в Україні
Реформування власності
Ринкова система господарювання
Ринкова ціна і механізм ціноутворення
Ринковий механізм
Ринок грошей та закономірності його розвитку
Ринок енергоресурсів України
Ринок праці України, його становлення та роль в економіці
Ринок праці: суть, рівновага та моделі
Ринок праці
Ринок цінних паперів в Україні
Ринок цінних паперів України
Ринок цінних паперів
Ринок як форма організації суспільного виробництва. Інфраструктура ринку
Ринок як форма організації суспільного виробництва
Рівновага на ринках благ, грошей та капіталу (ІS-LM модель)
Розвиток експортного потенціалу України в умовах глобалізації
Роль інвестицій в економічному зростанні
Світове господарство
Світовий ринок
Система грошового обігу та еволюція його типів
Система підприємництва в Україні
Система розподілу доходів
Системи і форми заробітної плати
Сімейні доходи та екологічний стан суспільства
Соціальна допомога і пенсійне забезпечення
Соціальна інфраструктура в ринковій економіці
Соціальний захист в ринковій економіці
Соціально-економічні відносини
Споживчий комплекс національної економіки
Становлення сучасних форм господарювання в сільському господарстві
Суспільне виробництво
Сутність і функції грошей
Суть і необхідність фінансів
Суть, види і функції банків
Сучасна структура й основні риси світової економіки
Теорія граничної корисності блага, кардиналістська і ординалістська версія
Теорія державного регулювання Д.Кейнса та її роль в економічній науці та економічній політиці
Типи і функції комерційних банків та їх роль у ринковому господарстві
Тіньова економіка
Товарне виробництво
Трудовий потенціал України: структура, динаміка та використання
Фіскальна політика
Формування ринку праці в Україні
Школи економічної теорії
Якість життя населення

Курсові роботи з РПС

Агропромисловий комплекс України
Господарський комплекс Подільського економічного району
Господарський комплекс Херсонської області
Ґрунтові ресурси України
Економічна характеристика Волинської області
Економічна характеристика Закарпатської області
Економічна характеристика Карпатського економічного району
Економічна характеристика Карпатського регіону
Економічна характеристика тваринництва Волинської області
Економічний механізм раціонального використання природних ресурсів
Надрові ресурси України
Населення і трудові ресурси Львівської області
Особливості територіальної і галузевої структури народного господарства Харківської області
Охорона природи і раціональне природокористування
Паливно-енергетичний комплекс Західного економічного макрорайону
Південний економічний макрорайон
Природні ресурси України
Природно-ресурсний потенціал Миколаївської області
Природно-ресурсний потенціал Херсонської області
Проблеми використання і охорона природних ресурсів Луцького району
Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил
Розвиток і розміщення автомобільного транспорту України
Розвиток і розміщення будівельної промисловості України
Розвиток і розміщення металургії в Україні
Розміщення галузей транспортного комплексу України
Розміщення продуктивних сил Херсона
Розміщення текстильної промисловості Україні
Суть і роль торгівлі в народному господарстві

КУРСОВІ РОБОТИ З СТАТИСТИКИ

Абсолютні та відносні величини
Медична статистика
Статистика трудових ресурсів