Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Авансовий капітал підприємства та підвищення ефективності його використання
Аналіз економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Аналіз сировинної бази та закупівельної діяльності на підприємстві
Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання
Використання оборотних коштів
Використання принципів мотивації у діяльності підприємства
Виробнича потужність підприємства та методичні принципи її розрахунку
Виробнича потужність підприємства
Виробнича програма підприємства та технології її складання
Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства
Витрати виробництва і прибуток фірми
Витрати виробництва
Витрати і собівартість продукції
Відтворення основних виробничих засобів в аграрних підприємствах та його забезпечення на розширеній основі
Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства
Джерела і шляхи зниження собівартості продукції
Діловий етикет в умовах здійснення інноваційної діяльності
Доходи торговельного підприємства від реалізації товарів та резерви їх зростання
Екологічна стратегія підприємства та фактори, які її визначають
Економічна сутність прибутку підприємства
Економічний механізм логістики
Економічні засади функціонування господарських товариств та шляхи підвищення ефективності їх організаційної діяльності
Економічні засади функціонування приватних підприємств та шляхи оптимізації їх операційної діяльності
Економічні засади функціонування фермерських господарств та підвищення їх операційної діяльності
Етика підприємницької діяльності
Ефективність використання оборотних коштів підприємства
Ефективність відтворення та використання основних фондів
Заробітна плата, її форми та функції
Зарубіжний досвід роботи з персоналом
Зарубіжний досвід формування та використання персоналу
Збутова політика підприємства
Земельні ресурси та їх використання
Зовнішнє середовище функціонування аграрних підприємств та його вплив на їх економічний стан
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Інвестиційні ресурси
Капітальне будівництво
Малий бізнес в Україні
Малі підприємства
Методи діагностування кризового стану підприємства
Методи оцінки та відбору персоналу підприємства
Натуральні і грошові показники продукції промисловості, будівництва і матеріально-технічного забезпечення
Науково-технічний прогрес
Нормування оборотних коштів підприємства
Оборотний капітал аграрного підприємства та обґрунтування його раціонального співвідношення з основним виробничим капіталом
Оборотні засоби на підприємстві
Оборотні кошти підприємства
Оборотні фонди підприємства
Оплата праці на підприємстві
Організаційні форми підприємства
Організація виробництва
Організація праці на підприємстві
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень
Оцінка трудового потенціалу підприємства
Персонал підприємства
Підприємство як суб'єкт господарювання
Планування діяльності підприємства
Планування збільшення обсягів та прибутковості продаж
Показники ефективності використання оборотних активів торгівельного підприємства
Показники фінансового стану підприємства
Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства
Поняття, склад і структура інвестицій
Правові основи функціонування підприємства в сучасній системі господарювання
Прибуток аграрних підприємств, його формування, фактори та шляхи збільшення
Продуктивність праці персоналу підприємства
Продуктивність праці
Рекламна підтримка інновацій підприємства
Ринок капіталів і позичковий відсоток
Розробка бізнес-плану
Собівартість продукції та чинники її зниження
Структура оборотних коштів та її динаміка на підприємствах різних галузей економіки
Сутність і структура капітальних вкладень
Теоретико-методологічні основи організації управління підприємством
Техніко-технологічна база виробництва
Управління підприємствами різних форм власності
Управління підприємством
Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
Форми і системи оплати праці
Формування асортименту в магазині "Троянда"
Формування асортименту в магазині
Формування прибутку підприємства
Формування собівартості продукції
Формування та розподіл прибутку підприємства
Характеристика закритого акціонерного товариства "Луцьк Фудз"
Характеристика та класифікація сучасних підприємств
Якість та конкурентоспроможність продукції

Інші курсові роботи:

Адміністративна нормотворчість: Теоретичні засади дослідження адміністративної нормотворчості. Поняття, види та стадії нормотворчої діяльності. Поняття форм державного управління. Види форм державного управління. Характеристика особливостей адміністративної нормотворчості. Правові акти державного управління. Класифікація актів державного управління. Дія актів державного управління. Особливості актів суб'єктів управління. Особливості нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади. Підзаконний нормативний акт державного підприємства, установи, організації. Підзаконний нормативний акт комерційної організації.
Обов'язки громадян України у сфері державного управління: Теоретичні засади дослідження обов'язків громадян України у сфері державного управління. Поняття державного управління. Ознаки державного управління. Правове регулювання державного управління. Аналіз особливостей обов'язків громадян України у сфері державного управління. Поняття, види і структура правового статусу особи. Характеристика обов'язків громадян України у сфері державного управління.
Нелегальна міграція. адміністративно-правовий механізм протидії: Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового механізму протидії нелегальній міграції. Сутність нелегальної міграції. Проблема нелегальної міграції в Україні. Адміністративно-правовий механізм протидії нелегальній міграції. Поняття адміністративно-правового механізму протидії нелегальній міграції. Нормативні основи протидії нелегальній міграції. Суб'єкти протидії нелегальній міграції на Україні. Попередження і припинення в механізмі протидії нелегальній міграції. Адміністративна відповідальність в механізмі протидії нелегальній міграції.
Органи виконавчої влади: Виконавча влада як одна з гілок державної влади. Особливості організації та функціонування вищих органів виконавчої влади України. Президент в системі вищих органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. Міністерства та інші органи виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації.
Учасники адміністративного процесу та їх правовий статус: Теоретичні засади дослідження правового статусу учасників адміністративного процесу. Поняття та підстави класифікації учасників адміністративного процесу. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність учасників адміністративного процесу. Права та обов'язки учасників адміністративного процесу. Аналіз правового статуту учасників адміністративного процесу. Сторони та їх правовий статус. Правовий статус третіх осіб у адміністративному судочинстві. Правовий статус осіб, які обслуговують позовне провадження. Правовий статус свідка, експерта та спеціаліста в адміністративно-позовному провадженні.

Курсові роботи з економіки підприємства