Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Баланс в обліку зарубіжних країн
Баланс у бухгалтерському обліку зарубіжних країн
Бухгалтерська звітність та її значення для управління
Бухгалтерський облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
Бухгалтерський облік при ліквідації товариства
Звіт про прибутки та збитки у бухгалтерському обліку зарубіжних країн
Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал
Інвентаризація активів і зобов'язань
Класифікація національних положень бухгалтерського обліку
Міжнародні та національні стандарти аудиту
Нетрадиційні об'єкти обліку
Облік виробництва
Облік витрат виробництва
Облік витрат на збут та адміністративних витрат
Облік витрат на збут
Облік витрат на природоохоронну діяльність
Облік витрат та собівартості
Облік витрат та собівартості
Облік витрат у нафтодобувній промисловості
Облік в'їзного і виїзного туризму
Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах
Облік власного капіталу
Облік готової продукції та її реалізації
Облік грошових документів
Облік дивідендів
Облік довгострокових активів
Облік довгострокових зобов'язань
Облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг
Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг
Облік запасів в зарубіжних країнах
Облік запасів
Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками
Облік заробітної плати
Облік і розподіл загальновиробничих витрат
Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах
Облік короткострокових позик
Облік кредитів
Облік матеріально-технічного постачання
Облік нематеріальних активів у вітчизняній та зарубіжній практиці
Облік нематеріальних активів
Облік необоротних активів
Облік основних засобів
Облік підзвітних сум
Облік постачання виробничих запасів
Облік поточної дебіторської заборгованості
Облік процесу постачання виробничих запасів
Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах
Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Облік розрахунків з постачальниками
Облік розрахунків за податками та зборами
Облік розрахунків зі страхування
Облік статутного капіталу
Облік та аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємств комунального господарства
Облік товарів
Облік фінансових вкладень підприємства у зарубіжних країнах
Облік фінансових результатів
Облікова політика в практиці зарубіжного досвіду
Облік витрат у сільському господарстві
Організація обліку праці і заробітної плати в дитячих дошкільних закладах
Особливості обліку власного капіталу
Особливості обліку розрахунків зі страхування
Прибуток на акцію у фінансовій звітності
Ситуаційний облік і аналіз страхових послуг
Ситуаційний облік та аналіз забезпеченості підприємства сфери послуг основними фондами та ефективність їх використання
Теоретичні основи фінансового обліку
Управлінський, фінансовий та податковий облік на підприємстві
Форми бухгалтерського обліку
Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4

Інші курсові роботи:

Державна служба зайнятості, її права та обов'язки: Теоретичні засади дослідження функціонування Державної служби зайнятості. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні. Організаційна структура державних органів управління трудовими ресурсами в Україні. Державна служба зайнятості в системі управління трудовими ресурсами. Структура Державної служби зайнятості. Основні завдання державної служби зайнятості. Відповідальність структурних підрозділів державної служби зайнятості. Права державної служби зайнятості. Контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення. Державна служба зайнятості України: діяльність та протидія викликам ринку праці в контексті світової фінансової кризи.
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Зміст державної служби. Зміст служби в органах місцевого самоврядування. Порівняльний аналіз змісту державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.
Адміністративний нагляд ОВС: Поняття адміністративного нагляду міліції і його види. Організація загального нагляду за дотриманням громадянами та посадовими особами загально обов'язкових правил. Правова основа, підстави, порядок встановлення адміністративного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі.
Державне управління в сфері екології та природних ресурсів: Поняття сфери екології та природних ресурсів як об'єкту державного управління. Поняття сфери екології та природних ресурсів згідно законодавства України. Поняття і зміст державного управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища. Система органів управління у сфері екології та природних ресурсів та їх повноваження. Повноваження рад у галузі охорони навколишнього природного середовища. Повноваження органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Місцеве самоврядування і охорона природних ресурсів. Способи забезпечення законності державного управління в сфері екології та природних ресурсів. Державний контроль і нагляд в області використання і охорони природних ресурсів. Адміністративна відповідальність за правопорушення в області використання і охорони природних ресурсів. Діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення управління у сфері екології.
Управління в сфері соціального захисту населення: Соціальний захист та його організаційно-правові форми. Концепції, форми та системи соціального захисту: зарубіжний досвід. Поняття соціального захисту та його структура в Україні. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні. Правовідносини у сфері соціального захисту. Особливості правовідносин у сфері соціального захисту, їх склад та загальна характеристика. Суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин у сфері соціального захисту. Особливості управління у сфері соціального захисту населення. Організаційно-правові засади державного управління у сфері соціального захисту населення. Правовий статус Міністерства праці та соціальної політики України. Інші органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління в сфері соціального захисту населення. Місцеве самоврядування і соціальний захист населення.

Курсові роботи з бухгалтерського обліку