Всі курсові роботи сайту

КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Кредитна система як елемент ринкової інфраструктури ... 5
1.1. Економічна роль, суть і структура кредитної системи ... 5
1.2. Структура кредитної системи України та її еволюція ... 8
1.3. Роль НБУ в кредитній системі України ... 12
1.4. Комерційні банки як основа кредитної діяльності України ... 15
1.5. Проблеми і перспективи діяльності небанківських фінансових посередників ... 17
Розділ 2. Аналіз стану кредитного ринку України на сучасному етапі ... 28
2.1. Структура вимог банків за кредитами, наданими в економіку України ... 28
2.2. Динаміка вимог банків за кредитами, наданими в економіку України ... 29
2.3. Кредитування суб'єктів господарювання ... 32
2.4. Кредитування фізичних осіб ... 35
2.5. Кредити, надані на міжбанківському ринку ... 36
Розділ 3. Сучасний стан та перспективи розвитку правового забезпечення і державного регулювання кредитної системи України ... 38
Висновки ... 43
Література ... 44
Додатки ... 45

Для придбання курсової роботи "Кредитна система України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кредитна система України"

Курсова робота "Кредитна система України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кредитна система України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кредитна система України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Біржа праці: Суть та функції біржі праці в економіці країни. Виникнення і розвиток біржового руху в світі. Визначення поняття біржі праці. Функції і переваги в діяльності бірж праці. Функції державної служби зайнятості. Механізм функціонування біржі праці. Сутність ринку праці. Взаємозв'язок ринку і біржі праці. Організаційна структура біржі праці. Біржі праці та їх роль в економіці країни.
Розвиток і розміщення продуктивних сил херсона: Географічне положення, природні умови чи ресурси, їх економічна оцінка. Умови та чинники розвитку господарства Херсону. Населення і трудові ресурси, проблеми їх зайнятості. Господарство міста Херсона. Виробнича сфера. Невиробнича сфера. Транспортні та економічні зв'язки Херсона. Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів. Проблеми і перспективи розвитку Херсона в сучасних умовах.
Методи роботи з батьками молодших школярів: Аналіз ідей взаємозв'язку сім'ї і школи в історико-педагогічній науці. Зарубіжні педагоги про методи роботи з батьками. Важливість батьківського виховання у працях вітчизняних педагогів. Шляхи вдосконалення спільної виховної роботи сім'ї та школи на сучасному етапі. Форми та методи роботи з батьками учнів. Індивідуальна робота з батьками. Вивчення системи виховної роботи сім'ї та школи в сучасній практиці родинно-шкільного виховання.

Кожна вагома структурна частина курсової "Кредитна система України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Кредитна система України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Кредитна система України" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Кредитна система України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Кредитна система України