Всі курсові роботи сайту

КЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття рівноваги в ринковій економіці ... 5
1.1. Особливості макроекономічного кругообігу в умовах ринку ... 5
1.2. Особливості макроекономічного кругообігу в умовах планової економіки ... 8
1.3. Економічна рівновага у світлі макроекономічних теорій ... 12
Розділ 2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги ... 17
2.1. Основні елементи кейнсіанської теорії сукупного попиту ... 17
2.1.1. Кейнсіанська функція споживання ... 17
2.1.2. Інвестиційна функція ... 19
2.1.3. Державні закупки та податки ... 21
2.1.4. Рівновага на товарних і фінансових ринках. Рівноважна процентна ставка ... 22
2.2. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Фактичні та планові витрати. "Кейнсіанський хрест" ... 25
2.3. Коливання рівноважного обсягу випуску навколо потенційного рівня. Мультиплікатор автономних витрат. Рецесійний та інфляційний розриви ... 28
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги"

Курсова робота "Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Формування принципів менеджменту на ВАТ "укрволгатехсервіс": Загальна характеристика Відкритого акціонерного товариства "УкрВолгатехсервіс". Формування функцій менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс". Планування. Організація взаємодії. Мотивація. Контроль. Використання методів менеджменту на ВАТ "УкрВолгаТехсервіс". Проектування комунікацій на ВАТ "УкрВолгаТехсервіс". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ВАТ "УкрВолгаТехсервіс". Формування механізмів управління групами працівників на ВАТ "УкрВолгаТехсервіс". Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва. Організація управління конфліктами, перемінами та стресами. Організація праці менеджерів.
Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства ТзОВ "Сталкер ІТК": Короткий опис діяльності підприємства. Опис товару. Аналіз маркетингового середовища підприємства (економічне середовище, мікро- і макросередовище). Аналіз макросередовища. Аналіз мікросередовища. Розробка ринкової стратегії. Розробка продуктової стратегії. Товарна політика. Цінова політика. Збутова політика. Політика просування.
Економічний кругообіг: Поняття схеми економічного кругообігу. Двосекторна модель кругообігу. Заощадження та інвестиції у схемі кругообігу. Державний та зарубіжний сектори у схемі кругообігу. Розвиток ідеї схеми економічного кругообігу в історії економічної думки. Порівняльна характеристика схеми економічного кругообігу в ринковій та адміністративно-командній економіці.

Кожна вагома структурна частина курсової "Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги